Omavalvontaan liittyviä määritelmiä

Omavalvonta (eli HACCP-periaatteisiin perustuva pysyvä menettely) = elintarvike- tai rehualan toimijan oma järjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike tai rehu, alkutuotantopaikka, elintarvikehuoneisto tai rehualan laitos sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Omavalvonnassa sovelletaan edellä esitetyistä HACCP-periaatteista vähintään kahta ensimmäistä. Omavalvontaan sisältyy omavalvonnan kuvaus (elintarvikkeiden alkutuotanto) tai kirjallinen omavalvontasuunnitelma sekä edellisten toteuttaminen ja toteuttamisesta laadittu kirjanpito. Rehulainsäädännössä käytetään omavalvonnasta nimitystä laadunvarmistus.

Omavalvontasuunnitelma = elintarvike- tai rehualan toimijan laatima kirjallinen kuvaus asiakirjamalleineen siitä, miten toimija varmistaa, että harjoitettava toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset.

HACCP-järjestelmä = kokonaisuus, joka muodostuu erillisistä HACCP-ohjelmista.

HACCP-ohjelma = HACCP:n periaatteiden mukaan laadittu asiakirja tai asiakirjakokonaisuus, jonka tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden kannalta merkittävien vaarojen hallinta kyseessä olevassa elintarvike- tai rehuketjun osassa.

Tukijärjestelmä = kokonaisuus, joka muodostuu erillisistä ohjelmista (tilojen ja laitteistojen kunnossapito-ohjelma, puhtaanapito-ohjelma, kylmätilojen lämpötilanhallintaohjelma jne.), joilla varmistetaan perusta elintarvikkeiden tai rehujen turvallisuudelle, toiminnan hygieeniselle tasolle ja säädösten ja määräysten noudattamiselle. Tukijärjestelmä on edellytys HACCP-järjestelmän laatimiselle.

Kriittinen hallintapiste (CCP) = vaihe, johon hallinta voidaan kohdistaa ja joka on oleellisen tärkeä elintarvikkeiden tai rehujen turvallisuutta uhkaavan vaaran ehkäisemiseksi, poistamiseksi tai vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle

 

Sivu on viimeksi päivitetty 31.12.2019