Tietosuoja-asiat elintarvikealalla

Mitä tietoja valvoja voi vaatia elintarvikealan toimijalta?

Valvojilla on elintarvikelakiin perustuva lakisääteinen oikeus saada riittävät tiedot siitä, että elintarvikealan toimijan omavalvonta on kunnossa (esimerkiksi tiedot hygieniapasseista, terveydentilan selvityksistä). Valvojalla on mahdollisuus todentaa tämä eri tavoin. Valvojan tulee pystyä todentamaan, onko omavalvonta riittävän kattava suhteessa toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden.

Mitkä ovat riittävät tiedot?

 • Lainsäädännön vaatimukset täyttyvät.
 • Omavalvonnassa on kuvaus, miten tiedot hankitaan ja säilytetään.
 • Tiedot ovat ajantasaisia.
 • Riittävä tieto voi olla konkreettinen kirjanpito (esim. word, excel) tai laajempi tietojärjestelmä. Toimija kuitenkin itse päättää, miten huolehtii asian. Tapoja todentaa asia on useita.

Hygieniapassien kirjanpito voi olla

 • Kopiot toimijalle esitetyistä hygieniapasseista.
 • Luettelo henkilöistä, joilta hygieniapassi vaaditaan ja jotka ovat esittäneet alkuperäisen hygieniapassin toimijalle.
 • Sellaisissa elintarvikehuoneistoissa, joissa on vähän työntekijöitä, kirjanpidoksi voidaan hyväksyä myös se, että työntekijät esittävät alkuperäiset hygieniapassit valvojalle. 
 • Kirjanpito voi olla paperinen, sähköinen tai molempia. Toimijan täytyy pystyä esittämään kirjanpito valvojalle.
 • Tarkempia tietoja hygieniaosaamisesta ja hygieniapassista löytyy Ruokaviraston internetsivulta.

Terveydentilan seurantaohjelma

 • Toimijalla tulee olla ajantasaista kirjanpitoa henkilökunnan terveydentilan selvityksistä. Omavalvonnasta tulee vähintään käydä ilmi työntekijät, joilta selvitys vaaditaan, ja että kyseisten henkilöiden soveltuvuus elintarviketyöhön on todettu sekä se, missä terveydentilan selvityksiä säilytetään.
 • Varsinaisia henkilökunnan terveystietoja ei tarvitse säilyttää työpaikalla, vaan ne voidaan säilyttää esimerkiksi työterveyshuollossa. Terveydentilan selvitykset tekevä taho vastaa siitä, miten selvitykset käytännössä toteutetaan. On elintarvikealan toimijan ja terveydentilan selvitykset tekevän tahon välinen asia, miten ilmoittaa asian toimijalle.
 • Toimijan tulee varmistaa, ettei työntekijöiden terveydentila vaaranna elintarvikkeiden turvallisuutta. Henkilöt, joiden tiedetään tai epäillään kantavan elintarvikkeiden välityksellä tarttuvaa tautia, eivät käsittele elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa.
 • Tarkempia ohjeita löytyy Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeesta

Valvoja voi vaatia toimijalta vain sen verran tietoja, kuin hän tarvitsee lakisääteisen valvontatehtävänsä perusteella asian varmistamiseksi. On toimijan vastuulla, miten hän järjestää edellä esitetyt asiat tietosuojan ja -turvan kannalta. Työntekijöiden tietosuoja ei estä toimijan lakisääteisen velvollisuuden täyttämistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.4.2020