Tarkastukset ja valvonnat

8.6.2020 Koronavirusepidemian takia (3.4.2020 klo 24:00) suljettujen ravitsemisliikkeiden avaamisesta ja toiminnan ehdoista on säädetty Valtioneuvoston asetuksella (173/2020)

Tartuntatautilain 58 a §:ssä ja sen nojalla säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten valvonta elintarvikehuoneistoissa (tai elintarvikealan toiminnassa)

 • asiaa valvoo, ohjeistaa ja neuvoo aluehallintovirastot eli AVI:t
 • AVI:t toteuttavat valvontaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, mm. kuntien elintarvikevalvontaviranomaisten
 • kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset voivat normaalin valvontatyön ohessa havainnoida säädösten mukaisia asioita sekä ohjeistaa ja neuvoa paikallisesti. Kunnat voivat hyödyntää AVI:n ohjeita yritysten neuvonnassa. Kuntien elintarvikevalvonta ja yritykset voivat hyödyntää aluehallintoviraston ohjeita toiminnan järjestämisessä.
 • jos kunnan elintarvikevalvontaviranomainen havaitsee säädösten vastaisuutta, ottaa se yhteyttä oman alueensa AVI:iin. Kunnilla ei ole toimivaltaa antaa kehotuksia tai määräyksiä tartuntatautilain ja sen nojalla annetun asetuksen vaatimuksista.
 • valvonnan lisäksi myös toimeenpanoon liittyvä ohjeistus ja neuvonta keskitetään aluehallintovirastoille.

Tarkastukset ja valvonnat

Hallitus on 4.5.2020 linjannut COVID-19-erityistilanteen rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Kunnan elintarvikeviranomaisen tulisi ottaa näiden rajoitusten purkamisen vaikutukset huomioon omassa valvontatyössään.  Hallituksen tekemät linjaukset löytyvät täältä.

Ruokavirasto antaa seuraavat ohjeet kuntien valvontaviranomaisten tekemälle tarkastustyölle elintarvikevalvonnan osalta COVID-19-epidemian aikana. Ohjeet annetaan kriittisten tehtävien suorittamisen turvaamiseksi ja elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi koronavirus COVID-19- epidemian aikana. Tämä ohje on voimassa 31.12.2020 asti ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Ohjetta sovelletaan myös aluehallintovirastojen elintarvikevalvontaan soveltuvin osin. Tämä Ruokaviraston ohje ei ole sitova.

Välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuksia ovat: 

 • ruokamyrkytysten ja -epidemioiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.
 • muiden elintarvikevaaratilanteiden ja takaisinvetojen hoito ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.
 • elintarvikkeiden tuontiin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot sekä vientitodistusten myöntäminen.
 • tarkastukset, silloin kun epäillään vakavaa lainsäädännön rikkomista.
 • kuntien vastuulla oleva lihantarkastus.

Muuta elintarvikevalvontaa suoritetaan riskiperusteisesti huomioiden mm.

 1. missä muissa elintarvikevalvonnan kohteissa valvontayksikön alueella katsotaan tarkastusten olevan tarpeellisia
 2. paikallinen COVID 19-tautitilanne ja siihen liittyvät viranomaisohjeet ja suositukset
 3. viranomaisohjeet suojaetäisyyksista ja erityisten suojavarusteiden käyttämisesta (erityisilla suojavarusteilla tarkoitetaan sellaisia suojavarusteita, joita tautitilanteen vuoksi on käytettava normaalin suojavarustuksen lisäksi)

Muita kuin välttamättömia ja kiireellisiä tarkastuksia olisi syyta ensisijaisesti kohdentaa esimerkiksi seuraavasti:

 • uusintatarkastukset.
 • uusien kohteiden aloitustarkastukset ja toimijanvaihdoksiin liittyvät tarkastukset.
 • tarkastukset sellaisiin vähittaismyynti- ja tarjoilu- ja tuotantokohteisiin, joissa aiemman tarkastushistorian perusteella on erityisen suuri ohjauksen tarve.
 • tarkastukset sellaisiin kohteisiin, joiden toiminta on muuttunut merkitsevästi COVID-19-epidemian aikana.
 • elintarvikevientilaitosten suunnitelmallinen valvonta.

 Jos suojautuminen koronavirustartunnalta voidaan tarkastuskäynnilla hallita, tehdään myos muita valvontasuunnitelmaan kuuluvia tarkastuskayntejä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 31.8.2020