Tarkastukset ja valvonnat

8.6.2020 Koronavirusepidemian takia (3.4.2020 klo 24:00) suljettujen ravitsemisliikkeiden avaamisesta ja toiminnan ehdoista on säädetty Valtioneuvoston asetuksella (173/2020)

Tartuntatautilain 58 a §:ssä ja sen nojalla säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten valvonta elintarvikehuoneistoissa (tai elintarvikealan toiminnassa)

 • asiaa valvoo, ohjeistaa ja neuvoo aluehallintovirastot eli AVI:t
 • AVI:t toteuttavat valvontaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, mm. kuntien elintarvikevalvontaviranomaisten
 • kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset voivat normaalin valvontatyön ohessa havainnoida säädösten mukaisia asioita sekä ohjeistaa ja neuvoa paikallisesti. Kunnat voivat hyödyntää AVI:n ohjeita yritysten neuvonnassa. Kuntien elintarvikevalvonta ja yritykset voivat hyödyntää aluehallintoviraston ohjeita toiminnan järjestämisessä.
 • jos kunnan elintarvikevalvontaviranomainen havaitsee säädösten vastaisuutta, ottaa se yhteyttä oman alueensa AVI:iin. Kunnilla ei ole toimivaltaa antaa kehotuksia tai määräyksiä tartuntatautilain ja sen nojalla annetun asetuksen vaatimuksista.
 • valvonnan lisäksi myös toimeenpanoon liittyvä ohjeistus ja neuvonta keskitetään aluehallintovirastoille.

Tarkastukset ja valvonnat

Hallitus on 4.5.2020 linjannut COVID-19-erityistilanteen rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Kunnan elintarvikeviranomaisen tulisi ottaa näiden rajoitusten purkamisen vaikutukset huomioon omassa valvontatyössään.  Hallituksen tekemät linjaukset löytyvät täältä.

Ruokavirasto antaa seuraavat ohjeet kuntien valvontaviranomaisten tekemälle tarkastustyölle elintarvikevalvonnan osalta COVID-19-erityistilanteessa. Ohjeet annetaan kriittisten tehtävien suorittamisen turvaamiseksi ja elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi koronavirus COVID-19-epidemian aikana.  Tämä ohje on voimassa 14.5. – 31.8.2020 ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Ohjetta sovelletaan myös aluehallintovirastojen elintarvikevalvontaan soveltuvin osin.

Tarkastustoimintaan annettuja rajoituksia pyritään purkamaan hallitusti 14.5. alkaen, jotta voidaan varmistua elintarviketurvallisuuden säilymisestä myös epidemiatilanteen jatkuessa erityistilanteen aikana. Välttämättömien ja kiireellisten tarkastusten tekeminen turvataan ensisijaisina.

Välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuksia ovat: 

 • ruokamyrkytysten ja -epidemioiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.
 • muiden elintarvikevaaratilanteiden ja takaisinvetojen hoito ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.
 • elintarvikkeiden tuontiin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot sekä vientitodistusten myöntäminen.
 • tarkastukset, silloin kun epäillään vakavaa lainsäädännön rikkomista.
 • kuntien vastuulla oleva lihantarkastus.

Muiden kohteessa tehtävien elintarvikevalvontojen määrää lisätään asteittain. Ensisijaisesti tarkastuksia olisi syytä kohdentaa seuraavasti:

 • uusien kohteiden aloitustarkastukset ja toimijanvaihdoksiin liittyvät tarkastukset.
 • tarkastukset sellaisiin vähittäismyynti- ja tarjoilu- ja tuotantokohteisiin, joissa aiemman tarkastushistorian perusteella on erityisen suuri ohjauksen tarve.
 • tarkastukset sellaisiin kohteisiin, joiden toiminta on muuttunut merkitsevästi COVID-19-epidemian aikana.
 • elintarvikevientilaitosten suunnitelmallinen valvonta.
 • uusintatarkastukset.
 • ulkona tehtäviä tarkastuksia jatketaan edelleen.
 • etätarkastuksia jatketaan niiden kohteiden ja vaatimusten osalta, joihin etätarkastukset sopivat.
 • muut kunnan riskiperusteisesti harkitsemat tarkastukset.
Sivu on viimeksi päivitetty 9.6.2020