Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonta

Tuotantoeläimiä on tarvittaessa lääkittävä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi, vaikka eläinlääkkeistä saattaakin jäädä jäämiä eläimistä saataviin elintarvikkeisiin. Elintarvikkeet voivat sisältää myös muiden sellaisten aineiden jäämiä, joille eläin on altistunut tuotannon eri vaiheissa. Jäämäpitoisuudet eivät saa kuitenkaan olla kuluttajille haitallisia.

Kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi Euroopan unionin (EU) jäsenmaat toteuttavat vuosittain eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelmaa (ns. kansallista vierasainevalvontaohjelmaa). Ohjelmassa valvotaan, ettei tuotantoeläinten kasvatuksessa käytetä kiellettyjä aineita ja etteivät elintarvikkeet sisällä eläinten lääkintään sallittujen lääkeaineiden jäämiä yli lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen. Ohjelmassa seurataan myös ympäristömyrkkyjen esiintymistä ja pitoisuuksia elintarvikkeissa. Säädöksissä edellytetään lisäksi, että mahdollisten määräystenvastaisuuksien syyt selvitetään virallisesti. Myös EU:n ulkopuolisilta mailta edellytetään vastaavan tasoisen valvontaohjelman toteuttamista, jos ne haluavat tuoda eläimistä saatavia elintarvikkeita EU:n alueelle.

Ruokavirasto vastaa kansallisesti vierasainevalvontaohjelman toteuttamisesta yhteistyössä muiden elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa ja laatii vuosittain EU-säädösten mukaisen suunnitelman, jossa esitetään yksityiskohtaisesti mm. tarvittavat näytteiden määrät, tutkittavat aineet ja  analyysimenetelmiä koskevat tiedot. Suunnitelma toimitetaan Euroopan komission tietokantaan maaliskuun loppuun mennessä hyväksyttäväksi. Kaikki näytteet tutkitaan Ruokaviraston laboratorioissa. Valvontaohjelmasta aiheutuvat kustannukset peritään alan elinkeinolta säädösten mukaisesti.

Vieraiden aineiden valvonnasta eläimistä saatavissa elintarvikkeissa säädetään yksityiskohtaisesti ns. vierasaineasetuksessa. Elintarvikelain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus tuotannon kaikissa vaiheissa. Lääkitsemislaki sisältää velvoitteita eläinten lääkintään ja muuhun eläinten käsittelyyn käytettävien aineiden valvonnasta. Kasvua edistävien aineiden sekä eräiden muiden lääkeaineiden käyttö tuotantoeläimille on joko kokonaan kielletty tai käyttöä on rajoitettu lain nojalla.

Vierasainevalvonta on eri tahojen välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on hallita vieraiden aineiden esiintymistä eläimistä saatavissa elintarvikkeissa ja vierasainevalvontaohjelman toteuttaminen on yksi osa tätä kokonaisuutta.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.10.2020