Alkutuotantoa koskevat vaatimukset

Toimijan on huolehdittava, että alkutuotantopaikka, siellä tapahtuva toiminta ja tuotetut elintarvikkeet täyttävät lainsäädännön vaatimukset sekä huolehdittava ettei elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu.

Tuottajan on muun muassa toteutettava omavalvontaa, kirjattava vaadittavat tiedot toiminnastaan, varmistettava alkutuotannon tuotteiden jäljitettävyys, varmistettava tarvittaessa että toiminnassa käytetty vesi täyttää laatuvaatimukset sekä toimitettava alkutuotannon tuotteen vastaanottavalle taholle vaaditut tiedot tuotteista. Näiden lisäksi tuottajan on noudatettava eri tuotantosuunnille säädettyjä vaatimuksia (vaatimukset teuraseläimille, luonnonvaraiselle riistalle, maidontuotannolle, munien tuotannolle sekä kalastukselle ja vesiviljelylle).

Omavalvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan toimijan omaa valvontajärjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet täyttävät niille asetetut vaatimukset ja alkutuotannon tuotteet ovat turvallisia. Tuottajalla tulee olla selkeä käsitys tilalla toteutettavista hygieniakäytännöistä. Tuottajalta voidaan vaatia omavalvonnan esittämistä kirjallisena, jos tuottajan omavalvontaan sisältyvissä toiminnoissa on olennaisia puutteita. 

Alkutuottaja voi noudattaa Ruokaviraston arvioimaa toimialakohtaista hyvän käytännön ohjetta osana omavalvontaansa. Tuottaja voi toteuttaa omavalvontaa myös noudattamalla laatukäsikirjaa, jos siinä kuvataan tarvittavat asiat. Alkutuotannon omavalvonnassa ei edellytetä säännöllisesti tapahtuvaa tehtyjen toimenpiteiden kirjaamista. Asiat, jotka alkutuotannossa on kirjattava, on lueteltu erikseen.

Eläintuotannon (mukaan lukien kalastuksen) omavalvonnan sisältö, niiltä osin kuin se koskee alkutuotantopaikan toimintaa:

1. tilojen (mukaan lukien rehujen varastointi ja käsittelytilat) puhtaanapito ja mahdollinen desinfiointi

2. laitteiden, säiliöiden, häkkien, alusten ja ajoneuvojen puhtaanapito ja mahdollinen desinfiointi

3. tuotantoeläinten puhtauden varmistaminen niin hyvin kuin se on mahdollista

4. puhtaan veden tai talousveden käyttö aina kun se on tarpeen saastumisen estämiseksi

5. henkilöstön hyvän terveydentilan varmistaminen ja henkilöstölle terveysriskejä koskevan opastuksen/koulutuksen antaminen

6. eläinten ja tuhoeläinten aiheuttaman saastumisen estäminen

7. jätteiden ja vaarallisten aineiden (muun muassa biosidit kuten jyrsijä- ja hyönteismyrkyt ja desinfiointiaineet, kasvinsuojeluaineet, lannoitteet) varastointi ja asianmukainen käsittely

8. tartuntatautien kulkeutumisen ja leviämisen estäminen, muun muassa uusia eläimiä tuotaessa, ja tautiepäilyistä ilmoittaminen

9. eläimistä otettujen ja muiden, ihmisten terveyden kannalta merkityksellisten, näytteiden tulosten huomioon ottaminen

10. rehun lisäaineiden ja eläinlääkkeiden käyttäminen oikein kyseessä olevan lainsäädännön mukaisesti

Kasvin- ja siententuotannon omavalvonnan sisältö, niiltä osin kuin se koskee alkutuotantopaikan toimintaa:

1. tilojen, laitteiden, säiliöiden ja ajoneuvojen puhtaanapito ja desinfiointi tarpeen mukaan

2. kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden hygieenisten tuotanto-, kuljetus- ja varastointiolosuhteiden varmistaminen tarvittaessa

3. puhtaan veden tai talousveden käyttö aina kun se on tarpeen saastumisen estämiseksi

4. henkilöstön hyvän terveydentilan varmistaminen ja henkilöstölle terveysriskejä koskevan opastuksen/koulutuksen antaminen

5. eläinten ja tuhoeläinten aiheuttaman saastumisen estäminen

6. jätteiden ja vaarallisten aineiden (muun muassa biosidit kuten jyrsijä- ja hyönteismyrkyt ja desinfiointiaineet, kasvinsuojeluaineet, lannoitteet) varastoiminen ja asianmukainen käsittely

7. kasveista ja sienistä otettujen ja muiden, ihmisten terveyden kannalta merkityksellisten, näytteiden tulosten huomioiminen

8. kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käyttö tuotteen sitovien pakkausmerkintöjen mukaisesti

 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.5.2020