Alkutuotantoa koskevat vaatimukset

Toimijan on huolehdittava, että alkutuotantopaikka, siellä tapahtuva toiminta ja tuotetut elintarvikkeet täyttävät lainsäädännön vaatimukset sekä huolehdittava ettei elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu.

Alkutuotannon elintarvikehygieniaa koskevia vaatimuksia annetaan yleisellä elintarvikehygienia-asetuksella ((EY) N:o 852/2004 liite I) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (1368/2011, niin sanottu alkutuotantoasetus). Näiden lisäksi alkutuotantoa koskee myös muu elintarvikealan yhteinen EY- ja kansallinen lainsäädäntö (muun muassa yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 ja elintarvikelaki 23/2006). Elintarviketurvallisriskeiltään vähäisistä alkutuotannon toiminnoista säädetään valtioneuvoston asetuksessa (VNa) 1258/2011.

Alkutuotantoasetuksen (1368/2011) vaatimukset

 • Omavalvonnan kuvaus 4 §. Kirjallista kuvausta ei kuitenkaan vaadita luonnonvaraisten tuotteiden keräilijöiltä, luonnonvaraisen riistan metsästäjiltä eikä esimerkiksi tiettyjen alkutuotannon tuotteiden pienten määrien myynnistä suoraan kuluttajille (katso omavalvonnan kuvauksen sisältö ja pienet määrät jäljempänä).
 • Kirjanpitovaatimukset 5 § ja liite 2
 • Veden laatuvaatimukset 7 § ja liite 1. Asetuksen liitteen 1 veden laatua ja tutkimuksia koskevat vaatimukset eivät koske luonnonvaraisten kasvien ja sienten keräilyä, luonnonvaraisen riistan metsästystä, kalastusta ja vesiviljelyä eikä esimerkiksi tiettyjen alkutuotannon tuotteiden pienten määrien myyntiä suoraan kuluttajille (VNa 1258/2011 eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista).
 • Tietojen toimittaminen alkutuotannon tuotteista 6 § ja teuraseläimiä koskeva ketjuinformaatio (liite 2)
 • Toimialakohtaiset vaatimukset alkutuotannolle liite 2 (teuraseläimille, luonnonvaraiselle riistalle, maidontuotannolle, munien tuotannolle sekä kalastukselle ja vesiviljelylle)
 • Vaatimukset alkutuotannon tuotteiden luovuttamiseen ja toimittamiseen VNa 1258/2011 2 ja 3 §:n mukaiseen vähäriskiseen toimintaan liite 3.

Omavalvonnan kuvaus

Omavalvonnalla tarkoitetaan toimijan omaa valvontajärjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet täyttävät niille asetetut vaatimukset ja alkutuotannon tuotteet ovat turvallisia. Kuvauksen tulisi antaa selkeä kuva tilalla käytössä olevista hygieniakäytännöistä.

Alkutuottaja voi noudattaa Ruokaviraston arvioimaa toimialakohtaista hyvän käytännön ohjetta (jos sellainen on olemassa), jolloin siltä osin erillistä omavalvonnan kuvausta ei tarvita. Myös tuottajan noudattama laatukäsikirja voi olla riittävä omavalvonnan kuvaus, jos siinä kuvataan tarvittavat asiat. Kuvaus ei edellytä säännöllisesti tapahtuvaa tehtyjen toimenpiteiden kirjaamista.

Eläintuotannon (mukaan lukien kalastuksen) omavalvonnan kuvauksen sisältö, niiltä osin kuin se koskee alkutuotantopaikan toimintaa:

1. tilojen (mukaan lukien rehujen varastointi ja käsittelytilat) puhtaanapito ja mahdollinen desinfiointi

2. laitteiden, säiliöiden, häkkien, alusten ja ajoneuvojen puhtaanapito ja mahdollinen desinfiointi

3. tuotantoeläinten puhtauden varmistaminen niin hyvin kuin se on mahdollista

4. puhtaan veden tai talousveden käyttö aina kun se on tarpeen saastumisen estämiseksi

5. henkilöstön hyvän terveydentilan varmistaminen ja henkilöstölle terveysriskejä koskevan opastuksen/koulutuksen antaminen

6. eläinten ja tuhoeläinten aiheuttaman saastumisen estäminen

7. jätteiden ja vaarallisten aineiden (muun muassa biosidit kuten jyrsijä- ja hyönteismyrkyt ja desinfiointiaineet, kasvinsuojeluaineet, lannoitteet) varastointi ja asianmukainen käsittely

8. tartuntatautien kulkeutumisen ja leviämisen estäminen, muun muassa uusia eläimiä tuotaessa, ja tautiepäilyistä ilmoittaminen

9. eläimistä otettujen ja muiden, ihmisten terveyden kannalta merkityksellisten, näytteiden tulosten huomioon ottaminen

10. rehun lisäaineiden ja eläinlääkkeiden käyttäminen oikein kyseessä olevan lainsäädännön mukaisesti

Kasvin- ja siententuotannon omavalvonnan kuvauksen sisältö, niiltä osin kuin se koskee alkutuotantopaikan toimintaa:

1. tilojen, laitteiden, säiliöiden ja ajoneuvojen puhtaanapito ja desinfiointi tarpeen mukaan

2. kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden hygieenisten tuotanto-, kuljetus- ja varastointiolosuhteiden varmistaminen tarvittaessa

3. puhtaan veden tai talousveden käyttö aina kun se on tarpeen saastumisen estämiseksi

4. henkilöstön hyvän terveydentilan varmistaminen ja henkilöstölle terveysriskejä koskevan opastuksen/koulutuksen antaminen

5. eläinten ja tuhoeläinten aiheuttaman saastumisen estäminen

6. jätteiden ja vaarallisten aineiden (muun muassa biosidit kuten jyrsijä- ja hyönteismyrkyt ja desinfiointiaineet, kasvinsuojeluaineet, lannoitteet) varastoiminen ja asianmukainen käsittely

7. kasveista ja sienistä otettujen ja muiden, ihmisten terveyden kannalta merkityksellisten, näytteiden tulosten huomioiminen

8. kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käyttö tuotteen sitovien pakkausmerkintöjen mukaisesti

Kirjallinen vai suullinen omavalvonnan kuvaus?

Kuvaus voi olla kirjallinen tai joko osin tai kokonaan suullinen. Tarvittaessa tuottajalta voidaan vaatia kirjallista omavalvonnan kuvausta, jos tuottajan omavalvontaan sisältyvissä toiminnoissa on olennaisia puutteita. Omavalvonnan kuvauksen on kuitenkin oltava pääosin kirjallinen silloin, kun toimintaan liittyy erityisiä riskejä kuten iduntuotanto tai raakamaidon tuotanto sellaisenaan nautittavaksi.

Alkutuotantopaikalta ei vaadita lainkaan kirjallista omavalvonnan kuvausta silloin kun on kyseessä:

1. Pienten määrien myynti suoraan kuluttajalle:

 • Lehtivihanneksia enintään 50 000 kg vuodessa
 • Sieniä ja muita kasveista saatavia alkutuotannon tuotteita enintään 100 000 kg vuodessa. Poikkeuksena idut, joiden tuottajilta vaaditaan aina pääosin kirjallinen omavalvonnan kuvaus.
 • Hunajaa enintään 2 500 kg vuodessa
 • Kalastustuotteita alkutuotannon tuotteina enintään 5 000 kg vuodessa
 • Kananmunia alkutuotantopaikalla, paikallisessa torikaupassa tai ovelta ovelle myynnissä enintään 20 000 kg vuodessa
 • Muita linnunmunia enintään 5 000 kg vuodessa

Jos yllä luetellut määrät ylittyvät, alkutuotantopaikalta voidaan vaatia tarvittaessa kirjallinen omavalvonnan kuvaus ja lisäksi myyntitoiminnasta on tehtävä kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle elintarvikehuoneistoilmoitus.

2. Pienten määrien toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin:

 • Lehtivihanneksia enintään 50 000 kg vuodessa
 • Sieniä ja muita kasveista saatavia alkutuotannon tuotteita enintään 100 000 kg vuodessa. Poikkeuksena idut, joiden tuottajilta vaaditaan aina pääosin kirjallinen omavalvonnan kuvaus.
 • Hunajaa enintään 2 500 kg vuodessa
 • Kananmunia enintään 30 000 kg vuodessa poikkeusalueen vähittäiskauppoihin
 • Muita linnunmunia enintään 5 000 kg vuodessa 

Jos yllä luetellut määrät ylittyvät, alkutuotantopaikalta voidaan vaatia tarvittaessa kirjallinen omavalvonnan kuvaus.

Jos tuottaja toimittaa tuotteita jatkojalostukseen tai tukkuun, tuottajalta voidaan tarvittaessa vaatia kirjallinen omavalvonnan kuvaus toimitusmäärästä riippumatta.