Kalastustuotteet

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (853/2004/EU, liite III, jakso VIII) määrittelee kalastustuotteiden osalta alkutuotannon siten, että alkutuotannolla tarkoitetaan elävien kalastustuotteiden pyyntiä, viljelyä ja keräämistä tarkoituksena niiden saattaminen markkinoille. Kalastustuotteisiin, jäljempänä kalat, kuuluvat muun muassa merien ja sisävesien kalat, ravut ja nahkiaiset.

Alkutuotanto kalastuksessa

 • Kalan teurastus
 • Verenlasku
 • Vain kalastusaluksella tehtävä: pään poistaminen, sisälmysten ja evien poistaminen
 • Jäähdyttäminen ja kääriminen
 • Peratun tai perkaamattoman kalan kuljetus alkutuotantopaikalta ensimmäiseen määränpäänä olevaan elintarvikehuoneistoon

Lisätietoja kalastusalusten valvonnasta

Alkutuotanto vesiviljelyssä

 • Kalojen viljely
 • Rapujen viljely ja käsittely
 • Kalojen nosto ja tainnutus
 • Kuljetus ja varastointi vesiviljelylaitosten alueella
 • Elävän tai verestetyn kalan kuljetus ensimmäiseen määränpäänä olevaan elintarvikehuoneistoon

Alkutuotannon toimijoihin kuuluvat kaikki kalankasvattajat, jotka tuottavat kalaa elintarviketuotantoketjuun. Siten myös mäti- ja poikastuottajien harjoittama mädin tai kalanpoikasten myynti jatkokasvatukseen on alkutuotantoa. Alkutuotantoon kuuluvat myös luonnonravintolammikoissa kalaa kasvattavat tuottajat, jotka myyvät kalaa ruokakalatuottajille jatkokasvatukseen. Alkutuotannon ulkopuolelle jäävät vain vesiviljelylaitokset, jotka kasvattavat luonnonvesiin istutettavaa kalaa eli varsin pieni osa kalankasvattajista.

Alkutuotannon tuotteet

Alkutuotannon tuotteita ovat esimerkiksi jäitetty, perkaamaton kala muovisäiliöissä tai styrox-laatikoissa sekä elävät kalat tai ravut tai aluksella perattu, jäitetty kala styrox-laatikoissa. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen mukaan pakkausmateriaalien on oltava helposti puhdistettavia ja tarvittaessa helposti desinfioitavia. Styrox-laatikot eivät Ruokaviraston mukaan täytä tätä vaatimusta, joten niitä ei tulisi käyttää uudelleen.

Kalastustuotteiden alkutuotantoa koskeva kirjanpito

Alkutuotantopaikalta toimitetuista kalastustuotteista olisi kirjattava ainakin seuraavat tiedot: 

 • Vastaanottajan nimi ja osoite (ei vaadita luovutettaessa suoraan kuluttajalle)
 • Tuotteen nimi 
 • Toimituspäivämäärä ja tarvittaessa ajankohta 
 • Toimitettu määrä 
 • Pyynti-/nostopäivä
 • Lajin kauppanimi
 • Tuotantomenetelmä (pyydetty, pyydetty makeasta vedestä, viljelty)
 • Pyyntialue tai viljelymaa 
 • Toimitettaessa dioksiinipoikkeuksen alaista kalaa (luonnonvarainen lohi, yli 17 cm:n kokoinen tai kokoluokittelematon silakka, luonnonvarainen jokinahkiainen, luonnonvarainen nieriä ja luonnonvarainen taimen) merkintä toimittamisen rajoituksesta. 

Alkutuotantoa ei ole

 • Perkaaminen, jos tämä tapahtuu muualla kuin kalastusaluksella
 • Fileointi, paloittelu
 • Jalosteiden valmistus
 • Pakastus
 • Pakkaaminen
 • Varastointi

Kalastaja tai kalanviljelijä voi alkutuotannon toimijana toimittaa rajattomasti alkutuotannon tuotteita kala-alan laitoksiin, tukkuliikkeisiin ja vähittäiskauppaan. Kalastaja tai kalanviljelijä voi ilman elintarvikehuoneisto- tai laitoshyväksyntää toimittaa enintään 5000 kg alkutuotannon tuotteita suoraan lopulliselle kuluttajalle (Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 17 §). Kalastuspolitiikkalainsäädäntö asettaa lisäksi omat rajoituksensa.

Kalastusalusten ja vesiviljelylaitosten viranomaisvalvonta

Kunnan valvontasuunnitelma kattaa myös alkutuotantopaikat. Ruokaviraston suositus tarkastustiheydeksi ≥ 12 metrisille kalastusaluksille on 0,3 tarkastusta vuodessa (eli tarkastetaan joka kolmas vuosi) ja vesiviljelylle 0,2 tarkastusta vuodessa (eli tarkastetaan joka viides vuosi). Alle 12 metriset kalastusalukset tarkastetaan tarvittaessa.

Valvonta-asetuksessa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625Linkki toiselle sivustolle) sekä valvonta-asetuksen nojalla annetussa täytäntöönpanoasetuksessa (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627Linkki toiselle sivustolle)) säädetään tarkemmin kalastustuotteiden virallisesta valvonnasta. Alusten ja saaliin purkamista tulee tarkastaa säännöllisesti sen tarkastamiseksi, että kalastustuotteita käsitellään asianmukaisesti ja että hygienia- ja lämpötilavaatimuksia noudatetaan.

Aistinvaraisia pistokokeita tulee tehdä tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa. Kalastustuotteita valvotaan kalastusaluksilla maihinsiirron yhteydessä aistinvaraisin pistokokein. Jos tuoreutta epäillään, voidaan ottaa näytteitä emäksisen haihtuvan kokonaistypen (TVB-N) ja trimetyyliamiinitypen (TMA-N) määrien kartoittamiseksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.6.2022