Riista

Luonnonvaraisen riistan metsästys on alkutuotantotoimintaa. Luonnonvaraisen riistan metsästyksestä ei tarvitse kuitenkaan tehdä ilmoitusta alkutuotantopaikasta eikä kuvausta omavalvonnasta. Alkutuotannon tuote on kynimätön tai nylkemätön ruho. Liha ei ole alkutuotannon tuote.

Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi metsästykselle on annettu joitakin elintarvikehygieenisiä vaatimuksia. Luonnonvaraisen riistan metsästystä ja lihan käsittelyä koskevat samantyyppiset vaatimukset ja periaatteet kuin muutakin lihan käsittelyä. Elintarvikelainsäädännön vaatimukset eivät koske metsästäjän omassa taloudessaan käyttämää lihaa.

Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan ja riistanlihan myyminen suoraan kuluttajalle

Metsästäjä tai metsästysseura voi luovuttaa metsästettyä luonnonvaraista riistaa suoraan kuluttajalle niin kutsutun alkutuotannon tuotteena enintään 1000 jänistä tai kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa. Alkutuotannon tuotteena toimitettaessa niiden tulee olla nylkemättömiä tai kynimättömiä ruhoja. Muuta luonnonvaraista riistaa, kuten karhuja, metsästäjä ei voi myydä alkutuotannon tuotteena. Lisäksi metsästyslainsäädäntö rajoittaa, mitä riistalajeja saa myydä.

Metsästäjä voi myydä myös tarkastamatonta luonnonvaraisen riistan lihaa suoraan kuluttajalle pieniä määriä. Lisätietoa: Tarkastamaton luonnonvarainen riista

Tarkastamattoman riistan myyminen vähittäismyyntiin

Metsästäjä tai metsästysseura voi toimittaa metsästettyä luonnonvaraista riistaa alkutuotannon tuotteena (kynimättöminä tai nylkemättöminä) paikalliseen vähittäismyyntiin, kuten ravintolaan, suurtalouteen tai vähittäismyymälään. Vuodessa metsästäjä tai metsästysseura saa toimittaa vähittäismyyntiin enintään 1000 jänistä tai kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista.

Pyydetyt hirvieläimet voidaan suolistaa jo pyyntipaikalla ja tarvittaessa niiden jäähdytys tulee aloittaa kohtuullisen ajan kuluttua pyynnistä. Metsästäjän tai metsästysseuran toimittaessa luonnonvaraista riistaa alkutuotannon tuotteena vähittäismyyntiin, riistan mukana tulee olla asiakirja, jossa on tieto riistaeläinten lajista ja määrästä, pyyntiajankohdasta (päivämäärä ja kellonaika), pyyntipaikkakunta, toimituspäivämäärä, lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot (katso mallilomake).

Paikallisesta vähittäismyynnistä alkutuotannon tuotteet tulee luovuttaa suoraan lopulliselle kuluttajalle, joten vähittäismyymälä ei voi myydä alkutuotannon tuotteita toiseen vähittäismyymälään. Alkutuotannon tuotteena ei saa toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin muita kuin edellä mainittuja riistaeläimiä. Vähittäismyyntipaikassa tulee olla asianmukaiset, erilliset tilat nylkemättömien ja kynimättömien ruhojen vastaanottoa ja käsittelyä varten. Metsästäjän tulee pitää kirjaa myydystä luonnonvaraisesta riistasta.

Tarkastamattoman riistanlihan myyminen vähittäismyyntiin

Metsästäjä voi myös toimittaa luonnonvaraisten jänisten, kanien, lintujen ja hirvieläinten lihaa paikalliseen vähittäismyyntiin, josta liha luovutetaan suoraan kuluttajalle. Metsästäjä voi toimittaa enintään 1000 jänistä tai kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vastaavan määrän lihaa vuodessa. Lisätietoa: Tarkastamaton luonnonvarainen riista

Riistan toimittaminen lihantarkastukseen

Jos luonnonvaraisen riistan lihaa halutaan toimittaa leikkaamoihin, lihan jalostuslaitoksiin tai yleiseen kulutukseen ilman rajoituksia, virkaeläinlääkärin on tehtävä sille lihantarkastus.

Luonnonvarainen riista, jolle aiotaan tehdä lihantarkastus, on kuljetettava hygieenisesti laitokseen, jossa sen teurastaminen ja lihantarkastus on sallittua. Suurriistaa ei saa kuljettaa pinottuna.

Kun luonnonvarainen riistaeläin toimitetaan lihantarkastukseen, ruhon mukana tulee toimittaa asiakirja, jossa on tieto eläimen pyyntipäivästä, -ajasta ja -kunnasta sekä mahdolliset tiedot epäillystä eläimen sairaudesta, havaituista suolistomuutoksista sekä muista lihan laatuun vaikuttavista seikoista (katso mallilomake).

Metsästysseurueen jäsen, joka on saanut säädöksissä tarkoitetun terveys- ja hygieniakoulutuksen, on niin kutsuttu koulutettu henkilö. Koulutettu henkilö voi tehdä luonnonvaraisen riistan alustavan tarkastuksen heti pyynnin tai kaadon jälkeen. Koulutettu henkilö toimittaa tiedot riistan alustavasta tarkastuksesta lihantarkastuksen tekevälle virkaeläinlääkärille (katso mallilomake). Lisätietoja koulutetuista henkilöistä löytyy sivun oikean sarakkeen linkin kautta.

Jos metsästysseurueella ei ole käytettävissä koulutettua henkilöä, asiakirja riistaeläimen pyyntitiedoista tulee toimittaa riistaeläimen ruhon mukana. Tällöin alustavaa tarkastusta ei tehdä, vaan eläinlääkäri tekee lihantarkastuksen ruholle ja elimille.

Lisää tietoa luonnonvaraisen riistan lihantarkastuksesta: Luonnonvaraisen riistan lihantarkastus

Zoonoosit riistaeläimissä

Suomen luonnonvaraisissa riistaeläimissä voi esiintyä joitakin zoonoottisia sairauksia, toisin sanoen tauteja, jotka voivat tarttua eläinten ja ihmisten välillä. Lisätietoja trikinoosista, ekinokokkoosista, salmonelloosista, raivotaudista ja muista zoonooseista ja niiden esiintymisestä löytyy Zoonoosikeskuksen sivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.9.2019