Kasveista saatavat elintarvikkeet

Alkutuotanto

Uudesta alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta on ilmoitettava kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä luonnonmarjojen, -kasvien ja -sienien poimimisesta. Toiminnassa tapahtuvista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli 1 vuoden ajaksi ja toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava viimeistään muutosten voimaan tullessa.

Alkutuotantoon lasketaan kuuluvaksi alkutuotannon tuotteiden toimittaminen seuraavaan elintarvikehuoneistoon, joko jatkojalostukseen tai vähittäismyyntiin. Vähäriskinen pienimuotoinen alkutuotannon tuotteiden myynti tuottajalta suoraan kuluttajalle katsotaan myös kuuluvaksi alkutuotantoon. Tilalta tapahtuvan myynnin lisäksi alkutuotannon tuotteiden torimyynti itse tuottajan toimesta on luovutusta suoraan kuluttajalle. Suoraan kuluttajalle myynnistä ilmoitetaan alkutuotantoilmoituksen yhteydessä.

Kasvikunnan tuotteiden, kuten marjojen ja hedelmien, tuotantoprosessi pellolta, puutarhasta tai kasvihuoneesta pakkaamoon ja vähittäismyyntiin katsotaan alkutuotannoksi, myös pakkaaminen alkutuotantotilalla. Niin kutsuttu rahtitoiminta, esimerkiksi tuotteiden kauppakunnostus ja pakkaaminen, on mahdollista tehdä alkutuotannon toimintana, kunhan kauppakunnostetut tuotteet palaavat alkuperätilalle.

Valtioneuvoston asetus eräistä elintarvikeriskeiltään vähäisistä toiminnoista 1258/2011 säätelee, paljonko alkutuotantona voi harjoittaa suoraan kuluttajille myyntiä sekä toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin kasvikunnan tuotteita helpotetuin hygieniavaatimuksin. Pienimuotoiselta tuotannolta ei vaadita syötävien kasvinosien kasteluveden tutkimuksia eikä omavalvonnan kuvausta. Vähittäismyynnin paikallisuudella tarkoitetaan alkutuotannon tuotteen lyhyttä reittiä tuottajalta kuluttajalle, joko suoraan kuluttajalle myyntinä tai yhden vähittäismyyntipaikan, kuten kaupan, ravintolan tai kahvilan, kautta.

Vähäriskisten toimintojen määrärajat:


Alkutuotannon tuote

 

  Suoraan kuluttajalle/v


Paikalliseen vähittäismyyntiin/v

 

Idut

 

5 000 kg

 

5 000 kg


Lehtivihannekset

 

50 000 kg

 

50 000 kg


Muut kasveista saatavat tuotteet ja sienet


100 000 kg


100 000 kg

 

Omavalvonnan kuvaus ja vesitutkimukset vaaditaan aina, jos kasvikunnan tuotteita toimitetaan pakkaamoon, tukkuun tai raaka-aineeksi elintarviketehtaaseen, sekä kun vähäriskisten toimintojen määrärajat ylittyvät. Käytännössä omavalvonnan kuvaus voidaan korvata toimialan arvioidulla hyvän käytännön ohjeella. Ruokavirasto on arvioinut Kotimaiset Kasvikset ry:n Laatutarhaohjeet.

Elintarvikehuoneisto

Elintarvikehuoneistoilmoitus pakkaamosta on tehtävä, jos ostaa muiden tuottamia kasvikunnan tuotteita ja pakkaa niitä ja toimittaa vähittäismyyntiin. Jos myyntiä suoraan kuluttajille harjoittaa yli vähäriskisten toimintojen määrärajan, on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus myynnistä. Jos jatkojalostaa alkutuotannon tuotteita niin, että niiden luonne muuttuu, esimerkiksi puristaa marjoista mehua, kuivaa yrttejä, kuorii, pilkkoo tai raastaa juureksia, on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus valmistuksesta tai käsittelystä. Elintarvikehuoneistoilmoitus on tehtävä oman kunnan elintarvikevalvontaan 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Koska omavalvontasuunnitelmaa ei tarvitse hyväksyttää kunnan valvojalla, toimijan oma vastuu suunnitelmasta korostuu. Omavalvonnan on oltava toimintaan nähden riittävää siten, että omavalvonnan toteuttamisella hallitaan toiminnan riskit. Arvioitua toimialan hyvän käytännön ohjetta soveltamalla voidaan elintarvikehuoneistossa toteuttaa riittävää omavalvontaa.

Lainsäädännön vaatimukset pakkausmerkinnöistä, toimijan vastuusta ja tuotteiden jäljitettävyydestä koskevat yhtä lailla alkutuotannon toimintaa kuin elintarvikehuoneistoja.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018