Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta

Elintarvikeketjutietojen toimittamisvaatimus koskee kaikkia muita teurastettavia eläinlajeja paitsi luonnonvaraista riistaa ja kaloja. Elintarvikeketjutiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka alkutuotannon toimijan on toimitettava alkutuotantopaikasta teurastamoon silloin, kun eläimiä lähetetään teurastamoon teurastettavaksi. Alkutuotantopaikalla tarkoitetaan Eviran ohjeessa alkuperätilaa, alkutuotantotilaa, alkutuotantopaikkaa tai eläinten pitopaikkaa, josta eläin tai eläinerä lähetetään teurastamoon. Porojen osalta alkutuotantopaikalla tarkoitetaan myös porojen erotuspaikkaa tai muuta paikkaa, jossa poron teurastamisen aloittaminen on sallittua.

Elintarvikeketjutietojen toimittamiseen kuuluu myös teurastamotoimijan vastuulla oleva, lihantarkastuspäätöksen tietojen, sikojen sairastuvuustietojen ja muiden merkityksellisten tietojen antaminen palautteena alkutuotannon toimijalle. Elintarvikeketjutietojen toimittamiseen kuuluu lisäksi tarkastuseläinlääkärin vastuulla oleva, merkittävistä elintarviketurvallisuuteen, kansanterveyteen, eläinten terveyteen tai eläinten hyvinvointiin vaikuttavista löydöksistä tai tarkastustuloksista ilmoittaminen teurastamotoimijalle ja alkutuotannon toimijalle.

Elintarvikeketjutietojen toimittamisen tarkoituksena on elintarviketurvallisuuden varmistaminen ja tuottajan avustaminen muun muassa eläinten terveydentilaan liittyvien ongelmien tunnistamisessa. Elintarvikeketjutietojen avulla teurastamo voi tarvittaessa suunnitella teurastukseen liittyviä erityisjärjestelyjä. Elintarvikeketjutiedot toimivat myös tarkastuseläinlääkärin tukena lihantarkastuksessa, esimerkiksi arvioitaessa eläimen terveydentilaa ennen teurastusta. Elintarvikeketjutietoihin kuuluvaa palautetta voidaan käyttää hyväksi eläinten terveyden tai niiden kasvatusolosuhteiden edistämisessä tilalla.

Ruokaviraston ohjeessa Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta on teurastamotoimijoille ja niitä valvoville tarkastuseläinlääkäreille ohjeita, tulkintoja ja suosituksia lainsäädännön vaatimusten soveltamiseksi ja noudattamiseksi elintarvikeketjutietojen sekä eräiden muiden tietojen toimittamisessa ja toimittamisen valvonnassa. Alkutuotannon toimijat ja alkutuotannon toimijoita valvovat elintarvikevalvontaviranomaiset saavat ohjeesta myös tietoja elintarvikeketjutietojen toimittamiseen liittyvistä vaatimuksista.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.9.2020