Huolintatoimi

Huolintatoimi ja siihen läheisesti linkittyvä logistiikka, esimerkiksi kuljetukset, terminaalitoiminta ja välivarastointi,muodostavat yhdessä kansainvälisen kaupankäynnin perustan. Huolintaliikkeet sananmukaisesti huolehtivat siitä, että lähetetty tavara saavuttaa vastaanottajan voimassaolevien kansallisten ja kansainvälisten lakien, direktiivien, määräysten ja sopimusten edellyttämällä tavalla, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Huolintaliikkeen velvollisuutena on hankkia elintarvikkeiden kansainväliseen kuljetukseen soveltuvat välineet, jotka on ilmoitettu elintarvikelain 23/2006 tarkoittamalla tavalla ja huolinnassa noudatetaan elintarvikelain edellyttämää omavalvontaa joko huolitsijan tai kuljetusyrityksen toimesta.

Kuljetuskaluston ja -olosuhteiden tulee täyttää lainsäädännön asettamat hygienia- ja laatuvaatimukset. ATP-sopimuksen (SopS 48/1981) soveltamisalaan kuuluvat helposti pilaantuvat elintarvikkeet, jotka tulee kuljettaa ATP –sopimuksen edellyttämällä tavalla ja ottaa huomioon myös tuotteille asetetut lämpötilavaatimukset, jotka on annettu ATP-sopimuksessa, EY:n säädöksissä tai EY:n ulkopuolisissa maissa kohdemaan lainsäädännössä.

Pakastettujen elintarvikkeiden kuljetuksessa huolitsijan tulee varmistaa, että

  • käytettävä kuljetusväline täyttää ATP-sopimuksen vaatimukset
  • kuormakorin luokitus on voimassa
  • luokitusmerkinnät vastaavat todistuksen merkintöjä
  • ATP-todistus on kuljetusvälineessä
  • lämpötilan seuranta- ja tallennuslaitteet ovat vaatimusten mukaisia.

Pakastettujen elintarvikkeiden osalta vaatimukset on annettu komission asetuksessa (EY) N:o 37/2005. Laitteiden on täytettävä standardin EN 12830 ja tarvittaessa EN 13485 vaatimukset niin EY:n alueella kuin ATP-sopimukseen liittyneiden maiden osalta.

Jäähdytetyssä säilytystilassa (0…+8 ºC) kuljetettavien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden osalta lämpötilan tallennuslaitteiston vaatimuksia ei ole määritelty, mutta säilytyslämpötilojen on oltava säädösten mukaiset ja ne on myös tallennettava riittävällä taajuudella.

Lämpötilan seurantalaitteet tulee kalibroida noin vuoden välein. Kalibrointitodistus tulee säilyttää kuljetusvälineessä tai vaihtoehtoisesti lämpötilan seurantalaite voi olla merkitty kalibroinnin tehneen huoltoliikkeen asentamalla päivätyllä merkillä. Kansainvälisessä kaupassa elintarviketehtailla on usein käytössä laatujärjestelmä, jolloin tuotteita lastattaessa kuljetusvälineen lämpötilan seurantajärjestelmän kalibrointitodistus ei saa olla yhtä vuotta vanhempi. Lämpötilan seurantajärjestelmän vanhentunut kalibrointitodistus voi estää tuotteiden lastauksen ja kuljetuksen tehtaalta asiakkaalle.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2018