Kuljetuslämpötilat

Elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EPNAs (EY) N:o 852/2004 ja eläinperäisistä elintarvikkeista (EY) N:o 853/2004. Pakastettujen elintarvikkeiden osalta lämpötilan seuranta ja tallennuslaitteiden vaatimukset on annettu komission asetuksessa (EY) N:o 37/2005. Jäähdytetyssä tilassa säilytettävien elintarvikkeiden osalta laitteistovaatimuksia ei ole annettu.

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä maantie- ja rautatiekuljetuksissa (ATP-sopimus, SopS 48/1981) on noudatettava sopimuksen liitteissä 2 ja 3 asetettuja lämpötilavaatimuksia. Lämpötilan seuranta- ja tallennuslaitteiden on täytettävä standardin EN 12830 ja tarvittaessa EN 13485 vaatimukset. Jos maakuljetusvälineitä käytetään merikuljetuksissa, ATP sopimusta on noudatettava, jos merimatkan pituus on alle 150 kilometriä. Merikonteissa kuljetuslämpötilat määräytyvät edellä mainittujen EY:n asetusten mukaisesti tai vaihtoehtoisesti EY:n ulkopuolisissa maissa kohdemaan lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi Suomessa on annettu kansallisesti MMM:n asetus (1367/2011) ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta sekä MMM:n asetus (1369/2011) laitosten elintarvikehygieniasta. Pakastekuljetusten osalta kansallisista lämpötilavaatimuksista ja pakastettujen elintarvikkeiden valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja mittausmenetelmistä  on säädetty MMM:n  asetuksella 818/2012 pakasteista.

Säilytyslämpötilojen on oltava säädösten mukaiset ja lämpötilat on tallennettava riittävällä taajuudella. Lämpötilan seurantalaitteet tulee kalibroida säännöllisesti standardien tai mittalaitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kalibrointitodistus tai oikeaksi vahvistettu kopio tulee säilyttää kuljetusvälineessä tai vaihtoehtoisesti lämpötilan seurantalaite voidaan merkitä kalibroinnin tehneen huoltoliikkeen asentamalla pysyvällä ja päivätyllä merkinnällä.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2018