Elintarvikkeiden myynti internetissä

Elintarvikkeiden myyntiä internetin verkkokaupan kautta kutsutaan etämyynniksi. Etämyynnillä tarkoitetaan myyntiä etäviestintävälineen avulla. Etäviestintäväline on väline, jota voidaan käyttää elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisen sopimuksen tekemiseen ilman, että nämä kaksi osapuolta ovat samaan aikaan paikalla. Myös puhelin- ja postimyynti ovat etämyyntiä.

Etämyyntiä harjoittavien toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Etämyyntiä harjoittavalla toimijalla on samat vaatimukset ja velvollisuudet kuin muillakin vähittäismyyntiä harjoittavilla toimijoilla. Poikkeuksia ei ole.

Kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivien elintarvike- ja rehualan toimijoiden on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet tai rehut täyttävät niiden toiminnan kannalta asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että kyseiset vaatimukset täyttyvät.

Etämyyntiä harjoittavan toimijan tulee kuulua elintarvikevalvonnan piiriin. Toimijan tulee tehdä toiminnastaan elintarvikehuoneistoilmoitus oman kotikuntansa elintarvikevalvontaviranomaiselle. Jos toimija laajentaa toimintaansa aloittamalla tuotteiden myynnin internetin verkkokaupassa, tulee tästä tehdä toiminnan oleellinen laajennus -ilmoitus kuntaan. Kuntien viranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä.

Etämyyjän on huolehdittava, että kuluttaja saa etämyynnissä olevista elintarvikkeista riittävästi tietoa ostopäätöksen tekemiseen. Elintarvikkeesta on annettava vähintään pakolliset elintarviketiedot. Annettavat tiedot eivät saa johtaa harhaan, eikä elintarvikkeella saa esittää olevan ominaisuuksia, joita sillä ei ole tai joiden osalta tuote ei eroa muista vastaavista. Käytettyjen ravitsemus- ja terveysväitteiden tulee olla hyväksyttyjä.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2019