Lainsäädäntöä

(säädökset tulee huomioida mahdollisine muutoksineen)

 

Laitoshyväksyntä

Elintarvikelaki 23/2006

 • laitoshyväksymisen hakeminen
 • elintarvikealan toimijaa koskevat vaatimukset

Valtioneuvoston asetus 72/2020 elintarvikevalvonnasta (elintarvikevalvonta-asetus)

 • laitoksen hyväksymishakemuksen sisältö

 

Laitoksen rakenteille ja toiminnalle asetettavia vaatimuksia

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta (yleinen elintarvikehygienia-asetus)

 • yleiset hygieniasäännöt kaikille elintarvikealan toimijoille

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus)

 • laitosten rekisteröinti ja hyväksyminen
 • eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevat vaatimukset ja erityisvaatimukset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 795/2014 laitosten elintarvikehygieniasta (laitosasetus)

 • laitosten rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset
 • pienteurastamoille ja riistan käsittelylaitoksille sallitut rakenteelliset ja toiminnalliset helpotukset

 

Elintarvikkeiden ja niiden tuotannon mikrobiologiset vaatimukset

Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (mikrobikriteeriasetus)

 

Eläimistä saatavat sivutuotteet ja TSE-riskimateriaali

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o  1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus)

 • muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöt

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista 783/2015

 • EU:n sivutuoteasetusten kansalliseen toimenpanoon liittyvät helpotukset, jotka koskevat sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöä ja hävitystä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 7/EEO/2009 teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä (TSE-toimenpideasetus)

 • TSE -tauteihin liittyvät toimenpiteet
 • leikkaamoiden erilliset TSE-hyväksymiset

 

Eläinten lopetus ja teurastus

Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä (lopetusasetus)

 • eläinten lopetusta koskevat yleiset periaatteet
 • eläinten lopetuksia ja teurastuksia tekevien henkilöiden pätevyysvaatimukset

 

Muita säädöksiä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (yleinen elintarvikeasetus)

 • elintarvikevalvonnan yleiset määritelmät ja periaatteet, kuten riskinarviointi ja jäljitettävyys sekä toimijoiden velvoitteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi (valvonta-asetus)

 • elintarvikealan laitosten hyväksyminen

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1146/2018 Ruokaviraston maksullisista suoritteista

 • lihantarkastuksesta ja laitosvalvonnasta perittävät maksut
 • teurastamoiden hyväksymispäätöksistä perittävät maksut
Sivu on viimeksi päivitetty 20.2.2020