Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden valvonta

Elintarvikealan toimijan omavalvonta

Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden vastuullisia toimijoita ovat muun muassa valmistaja, valmistuttaja, maahantuoja, pakkaaja ja myyjä.

Elintarvikealan toimija vastaa tuotteidensa määräystenmukaisuudesta. Toimijan tulee tunnistaa ja hallita elintarvikelainsäädännössä kyseisille elintarvikkeille säädetyt vaatimukset. Määräystenmukaisuuden varmistamisen tulee olla osa toimijan omavalvontaa.

Toimijan omavalvontasuunnitelmassa tulee olla kirjattuna elintarviketurvallisuuden ja elintarvikemääräysten kannalta kriittiset kohdat.

Mikäli toimija havaitsee tai saa tietoonsa, että hänen valmistamansa, valmistuttamansa, maahantuomansa, pakkaamansa tai myymänsä tuote ei täytä turvallisuudelle asetettuja vaatimuksia, on hänen ryhdyttävä toimenpiteisiin tuotteen vetämiseksi pois markkinoilta ja kuluttajien informoimiseksi.

Oiva-tarkastukset

Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden valvonta kuuluu elintarvikelain mukaiseen elintarvikevalvontaan. Valvontaviranomaisten on suoritettava virallisia tarkastuksia valvoakseen erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista säädettyjen asetusten noudattamista asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti.

Tavanomaisimmin valvonta tapahtuu kunnallisten valvontaviranomaisten tekemillä Oiva-tarkastuksilla, joiden valvontatulokset julkaistaan Oiva-raporteilla. Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumukseen ja tuotteista annettaviin tietoihin liittyvät Oiva-tarkastukset tehdään käyttäen arviointilomaketta 12.2.

Jos valvontaviranomainen havaitsee, että elintarvikealantoimija rikkoo voimassa olevia elintarvikemääräyksiä, viranomainen ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Tarvittaessa viranomainen käyttää hallinnollisia pakkokeinoja. Jos havaitut virheet ovat niin vakavia, että niistä voi aiheutua terveysvaara tai kuluttajaa johdetaan vakavasti harhaan, viranomainen varmistaa, että kyseinen tuote poistetaan markkinoilta.

Tulli

Tulli valvoo pistokoeluonteisesti Suomeen tuotavia erityisille ryhmille tarkoitettuja elintarvikkeita. Jos Tullin valvonnassa havaitaan, ettei kyseinen elintarvike täytä voimassaolevia elintarvikemääräyksiä, ei sitä päästetä Suomen markkinoille, ennen kuin virhe on korjattu.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.11.2021