Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden merkinnät

Pakkausmerkinnät

EU:n säädös (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EPNA)(EU) N:o 1379/2013  edellyttävät lajin kauppanimen ja tieteellisen nimen, tuotantomenetelmän, pyyntialueen ja pyydystyypin merkintöjä myytäessä kalastus- ja vesiviljelytuotteita loppukuluttajalle ja suurtaloudelle. Jos tuote on sulatettu, myös siitä tulee ilmoittaa tietyin poikkeuksin (jäljempänä). Jäsenvaltioiden on vahvistettava luettelo niiden alueella sallittujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden hyväksyttävistä kauppanimistä. Suomessa sallitut kauppanimet on vahvistettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, MMMa (1158/2018).

Merkintävelvoite koskee tuoreena tai jäädytettynä myytävän kalan (sekä kokonaisen kalan että kalafileiden yms.), äyriäisten ja nilviäisten lisäksi kuivattua, suolattua, savustettua ja hiillostettua kalaa (kalafileitä yms.), äyriäisiä ja nilviäisiä. Merkintävelvoite koskee vastaavasti myös muita meressä eläviä selkärangattomia kuin äyriäisiä ja nilviäisiä. Samoin se koskee kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä ja muista selkärangattomista valmistettuja jauhoja, jauheita ja pellettejä. Merkintävelvoitteen piiriin kuuluuvat myös merilevät ja muut levät.

Sen sijaan merkintävelvoite ei koske kalavalmisteita eikä niiden sisältämiä kala-ainesosia. Poikkeuksena tästä on, että JOS elintarvikkeen (esim. ahvenkeitto) alkuperämaa ilmoitetaan sanoin, kuvin tms. tavalla ja se on eri kuin elintarvikkeen pääainesosan (ahven) alkuperämaa, on elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaa myös ilmoitettava tai on ilmoitettava, että elintarvikkeen (ahvenkeitto) alkuperämaa on eri kuin pääaineosan (ahven)  alkuperämaa. Elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittaminen tulee pakolliseksi 1.4.2020 alkaen. Asiasta säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa EU N:o 2018/775. Komissio tulee julkaisemaan asetuksen soveltamisesta ohjeen ennen ko. asetuksen pakollista soveltamista.

Tuotantomenetelmä

on merkittävä jollakin seuraavista vaihtoehdoista

 • pyydetty (merestä pyydetyt)
 • pyydetty makeasta vedestä
 • viljelty.

Pyyntialue

 • Merestä pyydetyn kalan pyyntialueen ilmoittamisessa riittää yleensä pääkalastusalueen nimi. Jos kala on pyydetty Koillis‑Atlantilla (FAO 27), Välimerellä tai Mustallamerellä (FAO 37), on ilmoitettava suuralueen (esim. Läntinen Välimeri (37.1) tai osa‑alueen esim. Sardinia (alue 37.1.3) nimi. Lisäksi nimi on esitettävä kuluttajalle ymmärrettävässä muodossa tai alueen osoittavana karttana tai kuvakkeena. Tällä korvataan pääkalastusalueen nimi.
 • FAOn luetteloon pääkalastusalueista (2-numeroinen luku), suuralueista ja osa‑alueista (ICES) voi tutustua FAOn sivuilla: http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/H/en
 • EU:n merialueet: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/index_fi.htm 
 • Makeasta vedestä pyydetyistä on ilmoitettava niiden alkuperämaa ja vesistö joen tai järven tms. nimen tarkkuudella.
 • Viljellyistä kalastustuotteista ilmoitetaan viljelymaa, jossa tuotteen loppukasvatus on tapahtunut.

Pyydystyyppi (kalastustuotteet)

Kalastuksessa käytetty pyydystyyppi tulee ilmoittaa. Pyydystyypit on kuvattu EPNA:n (1379/2013) liitteessä III ja ne ovat:

 • nuotat
 • troolit
 • verkot
 • saartopyydykset ja nostoverkot
 • koukut ja siimat
 • laahusreet
 • merrat ja sulkupyydykset.

Onko tuote sulatettu

Jos kalastus- tai vesiviljelytuote on pakastettu ennen myyntiä ja myydään sulatettuna, siitä tulee ilmoittaa, esimerkiksi maininnalla ”Sulatettu. Ei saa jäädyttää uudelleen sulatuksen jälkeen”. Vaatimusta ei sovelleta seuraaviin:

 1. lopputuotteessa esiintyviin ainesosiin
 2. elintarvikkeisiin, joiden kohdalla jäädyttäminen on teknisesti tarpeellinen vaihe tuotantoprosessissa
 3. asetuksen EPNA (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevassa VIII jaksossa tarkoitettuihin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin, jotka on aikaisemmin jäädytetty tuotteiden terveyttä koskevan turvallisuuden varmistamiseksi
 4. kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin, jotka on sulatettu ennen savustamista, suolaamista, kypsentämistä, marinointia, kuivaamista tai mitä hyvänsä mainittujen käsittelyjen yhdistelmää.

Pyynti- tai nostopäivä

Tuoreen kalan pyynti- tai nostopäivän ilmoittaminen  kuluttajalle on vapaaehtoista.

Gempylidae-heimoon kuuluvien kalojen lisämerkinnät (Komission asetus (EY) N:o 1020/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EPNA N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta)

Suomen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppanimiluettelossa ainoa Gempylidae-heimon kalalaji on Lepidocybium flavobrunneum, jonka suomenkielinen nimi on eskolaari. Eskolaaria saa myydä vain pakattuna. Pakkauksiin edellytetään seuraavanlaista lisämerkintää: ”Koska eskolaari sisältää runsaasti sulamatonta rasvaa, jonka nauttiminen voi aiheuttaa suolisto-oireita (mm. rasvaripulia), se on kypsennettävä siten, että suurin osa rasvasta poistuu kalasta (esim. grillaamalla). Kalan rasvaa ei saa käyttää kastikkeen valmistukseen.”

Muut pakkausmerkinnät

Lisäksi kalastustuotteiden pakkauksiin edellytetään elintarviketietoasetuksen 9 artiklan mukaiset yleiset pakolliset tiedot (EPNA (EU) N:o 1169/2011). Ravintoarvomerkintä ei ole pakollinen tieto jalostamattomissa kalastustuotteissa. Pakastamispäivämäärä tulee laittaa pakattuihin, pakastettuihin ja jalostamattomiin kalastustuotteisiin (artikla 26, liite III, kohta 6). Lisäksi on pakasteiden osalta huomioitava muut pakolliset lisätiedot (MMMa 818/2012).

Kansallisessa asetuksessa  (MMMa 834/2014) säädetään mm. siitä, millä kielellä pakkausmerkinnät tulee antaa ja erämerkinnästä.

Elintarvikkeen voimakassuolaisuudesta  tulee ilmoittaa tarvittaessa kalastustuotteiden (kuivatut, suolatut, savustetut, hiillostetut) pakkauksissa (MMMa 1010/2014).

Laitoksista lähtevissä pakatuissa tuotteissa on oltava tunnistusmerkintä (EPNA (EY) N:o 853/2004).

Pakkaamattomien kalastustuotteiden merkinnät

Pakkaamattomien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden osalta lueteltavat pakolliset tiedot (lajin kauppanimi ja tieteellisen nimi, tuotantomenetelmä, pyyntialue, pyydystyyppi sekä tarvittaessa merkintä sulattamisesta) voidaan vähittäismyynnissä ilmoittaa kaupalliseen tiedottamiseen käytettävien välineiden, kuten mainostaulujen tai julisteiden, avulla.

Komission (DG Sante) sivuilla on julkaistu taskuopas kalastustuotteista vaadittavista tiedoista:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_fi.pdf (suomeksi)

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_en.pdf (englanniksi)