Eri eläinlajien lihan erilläänpito liha-alan laitoksissa

Elintarvikelainsäädännön (asetus (EY) 853/2004) mukaan eri eläinlajien lihat on pidettävä erillään teurastamossa ja leikkaamossa. Ruokavirasto katsoo, että eri eläinlajien lihat on pidettävä erillään myös jauhelihaa, raakalihavalmisteita, lihavalmisteita ja mekaanisesti erotettua lihaa valmistavissa laitoksissa. Poikkeuksen tähän muodostavat vain samaan lopputuotteeseen päätyvät (esim. sika-nautajauheliha) lihat.

Vaatimuksen taustalla ovat sekä mikrobiologiset vaarat että edellytys siitä, ettei kuluttajaa johdeta harhaan. Elintarvikkeen turvallisuus tulisi kaiken kaikkiaan nähdä tässä yhteydessä laajemmin. Elintarvikkeen ”turvattomuus” ei siis tarkoittaisi ainoastaan kuluttajan terveyden konkreettista vaarantamista tai ihmisravinnoksi kelpaamattomuutta, vaan esimerkiksi säilyvyyttä, jäljitettävyyttä ja etnisiä perusteita.

Etnisillä perusteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi sitä, että uskonnollisista syistä sianlihan syömistä välttävä kuluttaja saisi tietämättään lautaselleen sellaista lihaa, joka on laitoksessa suolattu neulasuolauskoneessa sen jälkeen, kun siinä on ensin suolattu sianlihaa eikä konetta ole puhdistettu näiden eri eläinlajien lihojen suolaamisen välillä eikä koneeseen ole vaihdettu käyttöön uutta suolalaukkaa. Lisäksi, mahdollisena seuraavana prosessivaiheena, eri eläinlajien lihat on suolattu samaan aikaan samassa altaassa olevassa peittolaukassa sianlihan kanssa. Edellä mainitulla tavalla ei siis tule toimia, vaan eri eläinlajien lihat pitää suolata, prosessitavasta riippumatta, erillään ja eri suolalaukoilla.

Yleisen elintarvikeasetuksen (EY) 178/2002 artiklan 14 kohdat 3 ja 5 tarkoittavat sitä, että elintarvikkeen turvallisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kuluttajan kannalta tavanomaiset käyttöolosuhteet, käyttötarkoitus ja kuluttajalle annetut tiedot. Lainsäädäntöä tulisi aina tulkita myös kyseinen kokonaisuus huomioon ottaen. Aikaisemmissa tuotantovaiheissa tapahtuvasta erilläänpidosta ei olisi hyötyä, jos sama vaatimus ei koskisi myös tuotannon eri jatkovaiheita.

 

(EY) 178/2002: Artiklat 8 ja 14

Elintarvikelaki 23/2006: 7 §

(EY) 853/2004: Liite II, Kohta V, Jakso jauheliha, raakalihavalmisteet ja mekaanisesti erotettu liha