Kotiteurastus ja kotieläinten lihan myynti alkutuotantotilalta

Elintarvikkeiden tuottaja, valmistaja ja myyjä ovat vastuussa tuottamiensa, valmistamiensa ja myymiensä elintarvikkeiden turvallisuudesta sekä siitä, että ne täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Kotieläimiä saa teurastaa tarkastamattomana tuotantotilalla tuottajan omassa taloudessa tapahtuvaa käyttöä varten. Mikäli henkilö ostaa elävän tuotantoeläimen esimerkiksi teurastusta varten, tulee hänen olla rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi riippumatta eläinten lajista, määrästä tai omistuksen ajallisesta pituudesta. Kotitilalla omaan käyttöönkin teurastettavien kotieläinten lopetuksessa tulee ottaa huomioon lainsäädännön vaatimukset liittyen eläinsuojeluun ja lopetukseen. Omaan käyttöön teurastettavan kotieläimen kohdalla on myös hyvä varmistua, että se on elintarvikkeeksi sopiva. Eläimellä ei esimerkiksi tulisi olla sellaisia sairauksia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden. Mikäli eläintä on lääkitty, lääkkeiden varoaika ei saa olla enää voimassa, ja käytettyjen lääkkeiden tulee olla sellaisia, jotka on sallittu elintarvikekäyttöön tarkoitetulle eläimelle. Jos lihaa halutaan myydä tai luovuttaa oman talouden ulkopuolelle yleiseen kulutukseen, tulee lihan pääsääntöisesti olla aina tarkastettua. Virallinen lihantarkastus voidaan tehdä vain hyväksytyissä teurastamoissa teurastetuille eläimille.

Jos tuottaja haluaa itse myydä kasvattamiensa eläinten lihaa, hänen tulee teurastuttaa eläimet hyväksytyssä teurastamossa, jonka jälkeen liha voidaan toimittaa takaisin tuotantotilalle myyntiä varten. Jos tilalla on teurastukseen sopivat tilat, niille on mahdollista hakea hyväksyntää pienteurastamoksi elintarvikelain (297/2021) mukaisesti Ruokavirastosta.

Lihan myynti rekisteröidystä elintarvikehuoneistosta

Hyväksytyssä teurastamossa teurastetun eläimen tarkastettua lihaa on mahdollista ottaa palautuksena tilalle käsittelyä ja myyntiä varten. Lihan luovuttaminen tilalta on elintarvikkeiden myyntiä ja toiminnasta tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus rekisteröintiä varten oman kunnan elintarvikevalvontaan. Toimijalla tulee olla omavalvonta, jonka avulla hallitaan toimintaan liittyvät elintarvikehygieeniset riskit. Kirjanpidossa tulee säilyttää muun muassa teurastamolta lihan mukana tulleet erätiedot, joista käy ilmi lihan alkuperä sekä eläinten teurastuspaikka. 

Jos liha on teurastamolla valmiiksi leikattu ja pakattu ja myydään sellaisenaan tilalta, myyntitoiminnalle on vaatimuksena riittävät kylmäsäilytystilat niin, että lihan kylmäketju ei katkea. Erillistä myyntitilaa ei vaadita. Toimijalta ei myöskään vaadita hygieniapassia, jos huoneistossa myydään vain valmiiksi leikattua ja pakattua lihaa.

Lihan käsitteleminen (esimerkiksi suikalointi, jauhaminen, pakastaminen tai jäädyttäminen) myynnin yhteydessä on sallittua rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa. Lihaa on mahdollista käsitellä kotikeittiössä, jos se on rekisteröity elintarvikehuoneistoksi eikä asumisesta ei aiheudu lihoille mitään elintarviketurvallisuusriskiä. Lihaa voi myös pakastaa tai jäädyttää. Normaalit pakastimet on suunniteltu säilyttämään pakastetun elintarvikkeen lämpötila riittävän kylmänä, mutta niiden teho ei riitä lainsäädännön vaatimusten mukaiseen pakastamiseen. Niitä voidaan kuitenkin käyttää lihan jäädyttämiseen, mutta tällaista tuotetta ei voi kutsua pakasteeksi. Elintarvikkeen jäädyttämisestä ja pakastamisesta löytyy tietoa Ruokaviraston ohjeista Elintarvikkeiden pakastaminen ja jäädyttäminen elintarvikehuoneistoissa sekä Lihan jäädyttäminen.

Mikäli toimija käsittelee naudan puoliruhoja, on toiminnalle enemmän vaatimuksia. Vaikka kotikeittiö olisi rekisteröity elintarvikehuoneistoksi, ei puoliruhon paloittelu hygieenisesti kotikeittiössä ole mahdollista vaan ne on käsiteltävä elintarvikehuoneistossa, jossa toimintaan on varattu riittävän isot ja vaatimusten mukaiset käsittely- ja säilytystilat. Käytännössä puoliruhojen käsittely edellyttää, että rekisteröity elintarvikehuoneisto on perustettu erillisiin tiloihin, jotka voivat olla kodin yhteydessä. Lisäksi on huomioitava muun muassa naudanlihan merkitsemistä koskevat vaatimukset sekä muu toimintaa koskeva lainsäädäntö, kuten yleiset pakkausmerkintäsäädökset. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.4.2022