Pakatut vedet

Pakatulla vedellä tarkoitetaan luontaista kivennäisvettä, lähdevettä ja talousvettä, joka on tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle tai suurtaloudelle pulloon tai säiliöön pakattuna. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa pakatusta vedestä 166/2010 säädetään pakatun veden ominaisuuksista, käsittelystä ja merkinnöistä, ja sillä pannaan täytäntöön direktiivit 2009/54/EY ja 2003/40/EY.

Vettä pakkaavien toimijoiden pakkaamiseen ja varastointiin käytettävät tilat ovat elintarvikelain nojalla ilmoitusvelvollisia elintarvikehuoneistoja ja toimintaa valvotaan elintarvikelain perusteella.

Pakattavaa talousvettä ja lähdevettä koskee myös terveydensuojelulaki 763/1994 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset. Luontaiseen kivennäisveteen ei sovelleta terveydensuojelulainsäädäntöä.

Luontaisen kivennäisveden markkinoille saattaminen edellyttää, että asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tunnustaa sen maaperästä saadun luontaisen kivennäisveden. Suomessa tämä viranomainen on Ruokavirasto.

Pakatun veden valvontaohje

Ruokavirasto on laatinut ohjeen (Ruokaviraston ohje no 17057/1) pakatun veden valvontaa varten. Pakatun veden valvontaohje koskee pakattua talousvettä, lähdevettä sekä luontaista kivennäisvettä. Veden pakkaaminen on ilmoitettua elintarvikehuoneistotoimintaa ja sitä koskevia vaatimuksia tulee useasta eri säädöksestä. Ohjeessa käydään läpi eri säädöksistä tulevat vaatimukset ja suositukset pakattavan ja pakatun veden laadulle sekä annetaan suuntaviivat vettä pakkaavien toimijoiden elintarvikelain mukaiselle toiminnalle ja valvonnalle.

Katso myös usein kysyttyä pakatuista vesistä.