Yhteenveto karjalanpiirakan nimisuojan valvonnasta vuonna 2011

Johdanto

Elintarviketurvallisuusvirasto Ruokaviraston toimesta kuntien valvontaviranomaiset selvittivät loppuvuodesta 2011 suojatun ”karjalanpiirakka”-nimityksen käyttöä.

Ruokavirasto on laatinut nimisuojan valvontaohjeen, joka löytyy Ruokaviraston kotisivuilta: Elintarvikkeiden nimisuojan valvontaohje 17049/3. Ohje sisältää nimisuojajärjestelmän kuvauksen, nimisuojaa koskevat säädökset sekä asioita, joihin nimisuojan valvonnassa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota.

Kuten ohjeessa todetaan, suojattua nimeä saa käyttää ainoastaan niillä edellytyksillä, jotka on esitetty tuotteen rekisteröintihakemuksen tuote-eritelmässä. Eritelmässä on muun muassa kuvaus tuotantomenetelmästä, jota tuottajien on noudatettava. Sen varmistamiseksi, että aidot perinteiset tuotteet säilyvät muuttumattomina, rekisteröintiä hakeva taho määrittelee eritelmässä tuotteen erityiset ominaisuudet. Karjalanpiirakan tuote-eritelmä löytyy osoitteesta http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:102:0014:0015:FI:PDF

Karjalanpiirakan pakkauksessa on pitänyt olla maininta ”aito perinteinen tuote” tai vastaava EU-logo 1.5.2009 alkaen.

Ruokavirasto pyysi aluehallintovirastoja toimialueellaan elintarvikevalvontaa ohjaavana sekä elintarvikemääräysten noudattamista valvovana viranomaisena välittämään valvontapyynnön alueensa kuntiin ja huolehtimaan siitä, että niissä ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin. Mikäli karjalanpiirakka-nimitystä todettiin käytettävän eritelmän vastaisesti, tuotteen nimi tuli muuttaa esimerkiksi riisipiirakaksi, eikä pakkauksessa saanut olla mainintaa ”aito perinteinen tuote” eikä EU-logoa. Merkinnät tuli määrätä korjattavaksi verraten lyhyen määräajan puitteissa. Tiedot tehdystä valvonnasta ja toimenpiteistä pyydettiin saattamaan Ruokaviraston tietoon.

Tulokset

Tarkastuksia tehtiin Etelä-, Itä-, Lounais-, Länsi- ja Sisä- sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen alueella. Niiden alueella olevista valvontayksiköistä 62 % teki tarkastuksia alueensa kohteisiin; leipomoihin ja irtomyyntipisteisiin.

Kyseiset kunnat selvittivät kaikkiaan 115 kohteessa karjalanpiirakoiden valmistusta. Näistä kohteista 70 joko valmisti karjalanpiirakoita tai paistoi muualta tulleita raakapakasteita. Osa leipomoista valmisti jo lähtökohtaisesti ”riisipiirakoita”, joten niiden suhteen valvonta ei ollut tarpeen.

Karjalanpiirakoista vain viidesosa, 21,4 %, oli eritelmän mukaisia. Todellisuudessa tilanne ei kuitenkaan ollut näin huono, koska samojen valmistajien tuotteita (raakapakasteet) paistettiin useissa kohteissa, leipomoissa ja myymälöiden paistopisteissä.

Toimenpiteet

Valvojat puuttuivat kaikkiin havaitsemiinsa virheellisyyksiin ”karjanpiirakka”-nimityksen käytössä. Toimenpiteet olivat seuraavan kaltaisia.

Useissa tapauksissa annettiin joko kehotus tai määräys muuttaa nimi määräaikaan mennessä. Määräaika vaihteli parista kuukaudesta yli puoleen vuoteen. Muutoksen vaatimisessa saatettiin ottaa huomioon pakkausmateriaalin vaihtuvuus.

Tavallista oli myös, että toimijan kanssa neuvoteltiin ja nimi sovittiin muutettavaksi, jolloin kehotuksen antamista ei katsottu tarpeelliseksi. Kun kyseessä oli irtomyynti tai tuote-esittelijän toimesta tapahtuva myynti, nimi oli mahdollista muuttaa välittömästi.

Osa valvojista ilmoitti asiasta toimenpiteitä varten sille valvontayksikölle, jonka alueella tuotteen valmistus tapahtui, eli niissä tapauksissa, joissa oli kyseessä muualta toimitetuista raakapakasteista valmistus.

Yleensä kyse oli nimen muuttamisesta riisipiirakaksi, mutta parissa tapauksessa toimija ilmoitti säilyttävänsä karjalanpiirakka- nimen ja muuttavansa koostumuksen eritelmän mukaiseksi.

Yhdessä tapauksessa eritelmän vaatimukset täyttävän karjalanpiirakan pakkauksesta todettiin puuttuvan EU-logo tai vastaava sanallinen maininta. Merkintä kehotettiin lisäämään.

Johtopäätökset

Valvontaa voidaan pitää kattavana ja sen vaikuttavuutta varsin hyvänä, koska sillä tavoitettiin valtakunnallisesti merkittävät valmistajat. Toimenpiteet olivat myös riittäviä.

Valvontaa on kuitenkin syytä jatkaa kaikkien sellaisten toimijoiden saavuttamiseksi, jotka valmistavat tai myyvät piirakoita karjalanpiirakka- nimityksellä.

Valvontaprojektin vaikuttavuutta voidaan pitää merkittävänä myös sen vuoksi, että se on omiaan aktivoimaan valvojia tällä valvonnan osa-alueella, joka ei valvojille perinteisesti ole kovinkaan tuttu.

                       

Sivu on viimeksi päivitetty 28.1.2020