Terveysväitteiden hyväksymisjärjestelmä

Terveysväitteiden käyttäminen elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä, mainonnassa tai muussa esillepanossa edellyttää, että väitteet ovat hyväksyttyjä ja sisällytettyjä 13 ja 14 artiklassa tarkoitettuihin hyväksyttyjen väitteiden luetteloihin.

Hyväksymisjärjestelmän rakentaminen on lähtenyt liikkeelle siitä, että jäsenmaat toimittivat komissiolle 31.1.2008 mennessä kansalliset luettelot arvioitavaksi tarkoitetuista artiklan 13(1) terveysväitteistä.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi terveysväitteiden taustalla olevat tieteelliset perustelut ja väitteen sanamuodon. EFSAn antama lausunto ei vielä ole terveysväitepäätös, vaan se tehdään komission asetuksella. Komission ja jäsenmaiden välisten keskustelujen jälkeen väite hyväksytään tai hylätään komission asetuksella.

Lisätietoja EFSAn julkaisemista NDA-paneelin arvioista löydät EFSAn kysymysrekisteristä.

Komissio valmistelee terveysväitepäätöksiä sitä mukaa kuin EFSA antaa lausuntoja väitteistä. Ajantasainen lista hyväksytyistä ja hylätyistä terveysväitteistä löytyy komission ylläpitämästä väiterekisteristä

Hyväksyttyjä artiklan 13(1) väitteitä eli niin sanottuja toiminnallisia terveysväitteitä koskevaa asetusta (EU) 432/2012 alettiin soveltaa 14.12.2012. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä art. 13(1) mukaisia terveysväitteitä, jotka ovat saaneet Euroopan komissiolta päätöksen ”ei-hyväksytty”, ei saa enää kyseisen päivämäärän tai annetun siirtymäajan jälkeen käyttää elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai markkinoinnissa.

Väiteasetuksen artiklan 13(1) mukaisia terveysväitteitä, jotka ovat edelleen arvioitavana EFSAssa, voi käyttää toimijan omalla vastuulla siihen asti, että kyseisestä väitteestä on tehty virallinen päätös. Väitteiden tulee kuitenkin olla väiteasetuksen ja niihin sovellettavien kansallisten säädösten mukaisia.

Uuteen tieteelliseen tietoon perustuvia terveysväitteitä tai tietosuojapyynnön sisältäviä terveysväitteitä voi saattaa luetteloon erillisellä hakemuksella. Lisätietoa löydät terveysväitehakemuksista. Näitä väitteitä voi käyttää vasta sitten, kun väite on hyväksytty.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.7.2021