Kontaktimateriaalivalvonnan ohjeet ja lomakkeet

Kontaktimateriaalien valvontaohje 17018 on päivitetty (voimaan 15.6.2021). Aikaisemmin tänä vuonna on päivitetty myös tarkastuslomakkeet sekä kontaktimateriaalitoiminnasta tehtävän ilmoituksen mallilomake. Sekä ohjeet että lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

Kontaktimateriaalikohteen tarkastusta varten on käytössä tarkastuslomakkeet (valmistajat ja maahantuojat/tukkujakelijat), joissa on seitsemän erilaista arvioitavaa asiakokonaisuutta ja joiden arviointia helpottamaan ohje on nyt laadittu.

Arvioinnissa noudatetaan arviointiasteikkoa A-D seuraavasti:

 • A = vaatimustenmukainen
 • B = pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan heikennä elintarviketurvallisuutta
 • C = elintarviketurvallisuutta heikentäviä epäkohtia
 • D = elintarviketurvallisuutta vaarantavia epäkohtia

Kontaktimateriaalivalvonnan arviointiohjeet pilotoitavana 30.3.2022 saakka

Ruokavirastossa on yhdessä kunnallisten kontaktimateriaalivalvojien kanssa valmisteltu kontaktimateriaalikohteiden valvontaa varten arviointiohjetta, joka täydentää Ruokaviraston laatimaa kontaktimateriaalien valvontaohjetta 17018. Kunnan valvojat pilotoivat ohjetta käytännön valvonnassa 30.3.2022 saakka. Ohje on lähetetty kommentoitavaksi myös toimialalle.

Pilotoinnin yhteydessä kerätään valvojien kokemuksia ohjeen käyttökelpoisuudesta sekä tehdään pilotointiajan jälkeen tarvittavia/haluttuja muutoksia ohjeeseen.

Ohjeeseen on laadittu yleiset arviointiohjeet eri arvosanoille kussakin arvioitavassa kohdassa. Lisäksi valvojia varten on laadittu esimerkkejä arvioinneista helpottamaan asian sisäistämistä. Esimerkit perustuvat todellisiin valvontatilanteisiin eikä niitä sen vuoksi julkaista vaan ne ovat vain valvojia varten.

Ohjeen rakenne ja arvioitavat asiakokonaisuudet ovat seuraavat:

 • Yleistä
 • Kontaktimateriaaleja koskevan lainsäädännön lyhyt kuvaus
 • Vaatimus vaatimustenmukaisuusilmoituksista ja muista vaatimustenmukaisuutta osoittavista asiakirjoista
 • Lainsäädännön, suositusten ja ohjeiden soveltamisesta
 • Valvojan osaamisvaatimukset liittyen kontaktimateriaalilainsäädäntöön ja suosituksiin
 • Valvonnassa tarvitaan yhteistyötä eri valvontayksiköiden kesken

 • Tarkastuslomakkeessa arvioitavien kohtien A-D arviointi:
 1. Laadunhallintajärjestelmää koskevat tiedot
 2. Tuotteiden koostumuksen hallinta
 3. Tutkimukset
 4. Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta osoittavat todistukset
 5. Tuotteisiin liitettävät merkinnät
 6. Jäljitettävyys
 7. Käsittelymenetelmät/prosessit

Sivu on viimeksi päivitetty 11.1.2022