Täydennettyjen elintarvikkeiden sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet ja niiden lähteet

Euroopan komissio on julkaissut uuden asetuksen (EY) N:o 1170/2009 (annettu 30 päivänä marraskuuta 2009) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden ja niiden muotojen luetteloista, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin.

Täydentämisasetuksen (1925/2006/EY) 3 artiklan mukaan täydennettyihin elintarvikkeisiin saa lisätä vain liitteessä I mainittuja vitamiineja ja kivennäisaineita. Uusi komission asetus 1170/2009 lisää em. asetuksen liitteessä I olevan luettelon 2 kohtaan sanan ”Boori”. Uuden asetuksen 1170/2009/EY liite III korvaa täydentämisasetuksen 1925/2006/EY liitteen II, jossa määritellään ne kemialliset vitamiini- ja kivennäisaineyhdisteet, joita täydentämiseen saa käyttää.

Sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden, joita ei ole mainittu täydentämisasetuksen liitteessä I tai jotka ovat muussa kuin asetuksen 1170/2009 liitteessä III luetellussa muodossa, käyttö kielletään 1.2.2010 lähtien, mikäli niiden käytöstä täydennetyissä elintarvikkeissa ei ole jätetty edellä mainittuja asiakirjoja.