Lainsäädäntö

Kasvinsuojeluainejäämiä elintarvikkeissa säätelee seuraavat asetukset:

Enimmäismäärät

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (muutoksineen). 
  • Asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä I on lueteltu tuotteet, joihin enimmäismäärää sovelletaan. Liitettä I on muutettu useaan kertaan ja uusin voimassa oleva tuoteluokittelu on komission asetus (EU) 2018/62 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen I korvaamisesta.

  • Komission asetus (EY) N:o 149/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta sen liitteen I kattamien tuotteiden jäämien enimmäismääriä koskevien liitteiden II, III ja IV vahvistamiseksi (ja sen oikaisu). Asetus säätää sallitut enimmäismäärät. 

  • Komission asetus (EY) N:o 260/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta laatimalla liite VII, jossa luetellaan sadonkorjuun jälkeistä kaasutusaineella käsittelyä koskevan poikkeuksen piiriin kuuluvat tehoaine/tuote-yhdistelmät.

Valvonta ja näytteenotto

  • Komission vuosittain annettavat täytäntöönpanoasetukset unionin yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi löytyvät komission sivuilta EU multi-annual control programme. 3-vuotiset täytäntöönpanoasetukset säätävät torjunta-ainejäämien valvonnasta, monitorointiohjelman pakollisista tutkittavista elintarvikkeista ja tehoaineista.
  • Komission direktiivi 2002/63/EY yhteisön näytteenottomenettelyistä kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden torjunta-ainejäämien virallisessa tarkastuksessa ja direktiivin 79/700/ETY kumoamisesta (muutoksineen). Direktiivi on pantu täytäntöön kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella 475/2004 näytteenottomenettelyistä hedelmien, vihannesten sekä viljojen, munien ja munavalmisteiden torjunta-ainejäämien virallisessa valvonnassa.  

Imeväisikäisille ja pienille lapsille tarkoitetut elintarvikkeet

  • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 1215/2007 lastenruokien torjunta-ainejäämistä. Asetuksella on pantu täytäntöön komission direktiivi 2006/125/EY imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista.
  • Kauppa ja teollisuusministeriön asetus 1216/2007 äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta. Asetuksella on pantu täytäntöön komission direktiivi 2006/141/EY äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta.
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/127 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 26.6.2019