Etyleenioksidin jäämien enimmäismäärät

Etyleenioksidin jäämien enimmäismääristä säädetään torjunta-ainejäämäasetuksessa (EY) N:o 396/2005. Lisäksi asetuksessa (EU) 231/2012 elintarvikelisäaineiden eritelmistä huomautetaan, ettei etyleenioksidia saa käyttää elintarvikkeiden lisäaineissa sterilointitarkoituksiin. Kyseisessä asetuksessa on lisäksi asetettu puhtausvaatimuksena joidenkin lisäaineiden etyleenioksidin sallituksi enimmäismääräksi 0,2 mg/kg.

Vuoden 2021 aikana etyleenioksidin jäämiä on havaittu sellaisissa lisäaineissa sekä niistä valmistetuissa elintarvikkeissa, joille ei ole asetettu enimmäismääriä. Euroopan komissio järjesti 4.10.2021 jäsenmaiden välisen kokouksen (pdf), jossa käsiteltiin etyleenioksidin valvonnallisia ja teknisiä näkökulmia. Kokouksessa todettiin, että lisäaineiden etyleenioksidijäämille voidaan soveltaa enimmäismäärää 0,1 mg/kg sen varmistamiseksi, ettei etyleenioksidia ole käytetty asetuksen (EU) 231/2012 vastaisesti lisäaineiden sterilointiin.

Sovellettavat enimmäismäärät

Etyleenioksidin enimmäismäärällä tarkoitetaan torjunta-ainejäämäasetuksen mukaista jäämän määritelmää (etyleenioksidin ja 2-kloorietanolin summa ilmaistuna etyleenioksidina) lukuun ottamatta asetuksen (EU) 231/2012 säätämiä puhtausvaatimuksia.

Elintarvikkeet ja lisäaineet, jotka sisältävät etyleenioksidijäämiä yli enimmäismäärän, tulee vetää pois sekä markkinoilta että kuluttajilta. Samoin elintarvikkeet, joiden valmistukseen on käytetty ainesosia, jotka sisältävät etyleenioksidia yli enimmäismäärän.

Alla listattuja etyleenioksidin jäämien enimmäismääriä sovelletaan toistaiseksi voimassa olevan lainsäädännön sekä 12.10.2021 julkaistun kokousmuistion (pdf) perusteella.

Käsittelemättömät elintarvikkeet

 • Torjunta-ainejäämäasetuksen liitteessä II säädettyjä enimmäismääriä sovelletaan käsittelemättömille elintarvikkeille.

Lisäaineet

 • Elintarvikkeiden lisäaineille sovelletaan enimmäismäärää 0,1 mg/kg.
 • Lisäaineiden valmistukseen käytettävien raaka-aineiden tulee olla torjunta-ainejäämäasetuksessa säädettyjen enimmäismäärien mukaisia.
 • Enimmäismäärä (pelkälle etyleenioksidille) 0,2 mg/kg pätee niille lisäaineille, joille se on asetettu puhtausvaatimuksena asetuksessa (EU) 231/2012. Lisäaineet ovat E 431-436, E 1209 ja E 1521.

Koostetut elintarvikkeet

 • Useasta raaka-aineesta koostuville elintarvikkeille, joiden raaka-aineiden etyleenioksidipitoisuudesta ei ole tietoa, sovelletaan enimmäismääränä 0,02 mg/kg.
 • Jos raaka-aineen tiedetään olevan määräystenvastaista, edellisestä kohdasta poiketen lopputuotteen pitoisuudella ei ole merkitystä, vaan se katsotaan määräystenvastaiseksi raaka-aineen pitoisuuden perusteella.
 • Jos useasta raaka-aineesta valmistetun elintarvikkeen tarkka koostumus tiedetään, voidaan raaka-aineen pitoisuuden selvittämiseen soveltaa prosessointikertoimia torjunta-ainejäämäasetuksen artiklan 20 mukaisesti. Jos prosessointikertoimet etyleenioksidille ja 2-kloorietanolille kyseisessä prosessissa eivät ole tiedossa, käytetään oletuskerrointa 1.

Lastenruoat

 • Lastenruoille sovelletaan enimmäismäärää 0,01 mg/kg, ja lastenruokien tutkimuksiin tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää laboratorioita, joille tämä analyysitarkkuus on mahdollinen
 • Jos lastenruokaan on käytetty lisäainetta, jonka etyleenioksidipitoisuus ylittää 0,1 mg/kg tai muuta määräystenvastaista raaka-ainetta, on lopputuote määräystenvastainen riippumatta lopputuotteen etyleenioksidipitoisuudesta.

Ravintolisät

 • Ravintolisille, mukaan lukien niiden valmistukseen käytettävät kapselit, sovelletaan enimmäismäärää 0,1 mg/kg.
 • Jos raaka-aineen tiedetään olevan määräystenvastaista, edellisestä kohdasta poiketen lopputuotteen pitoisuudella ei ole merkitystä, vaan se katsotaan määräystenvastaiseksi raaka-aineen pitoisuuden perusteella.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.10.2021