Torjunta-ainejäämäasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa eurooppalaista lainsäädäntöä torjunta-ainejäämien enimmäismäärien osalta sekä edesauttaa ylläpitämään kuluttajien terveydensuojelun korkeaa tasoa ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Tämän lisäksi asetus luo johdonmukaisen menettelyn jäämien enimmäismäärien vahvistamiselle EU:ssa ja selventää eri viranomaisten vastuualueita ja rooleja. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) vastaa riskinarvioinnista yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, ja Euroopan komissio EFSAn lausuntoon perustuen MRL-arvojen asettamisesta.

Kasvinsuojeluainevalmisteet hyväksytään edelleen kansallisesti. Suomessa kasvinsuojeluainevalmisteet hyväksyy Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Hyväksyntä edellyttää kuitenkin, että kasvinsuojeluaineessa käytetty tehoaine on hyväksytty EU:ssa. Lisäksi kasville, jolle kasvinsuojeluainetta aiotaan käyttää, tulee olla voimassa EU:ssa asetettu enimmäismäärä, joka kattaa kasvinsuojeluaineen käytöstä mahdollisesti aiheutuvat jäämät (MRL, maximum residue level).

Asetuksessa velvoitetaan jäsenmaita toteuttamaan EU:n koordinoimaa jäämävalvontaohjelmaa, jonka avulla valvotaan enimmäismäärien noudattamista. Lisäksi sen avulla kerätään tietoja EFSAn tekemää riskinarviointia varten, jossa arvioidaan eurooppalaisten altistumista kasvinsuojeluainejäämille.

Jäämävalvonnan kannalta asetuksen olennaiset osat ovat liitteet I ja II-V, jotka määrittävät tuotteet, joihin enimmäismäärää sovelletaan (liite I) sekä yhtenäiset MRL:t kasvikunnan tuotteille, eläinperäisille tuotteille sekä rehuille (liitteet II-V). Liitettä VI ei ole vielä julkaistu. Liitettä I on muutettu useaan kertaan. Säädöksistä tarkemmin sivulla Lainsäädäntö.

Kaikille niille tuote-tehoaine -yhdistelmille, joille ei ole pystytty määrittämään turvallista MRL:ää, käytetään enimmäismääränä oletusarvoa 0,01 mg/kg.

Tuotteet ja niiden eri torjunta-ainejäämien enimmäismäärät on koottu EU:n torjunta-ainejäämätietokantaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.2.2019