Kasvinsuojeluainejäämien valvontatulokset vuonna 2008

Kasvinsuojeluainejäämien esiintyminen kasviperäisissä elintarvikkeissa oli vuonna 2008 samaa tasoa kuin aiempina vuosina. Jäämiä tutkittiin satunnaisotannalla yhteensä 1961 tuotteesta. Lisäksi tutkittiin 122 seurantanäytettä, jotka otettiin aiemmin määräystenvastaisiksi todetuista tuotteista.

Kasviperäisestä elintarvikkeesta tutkittiin 256 eri kasvinsuojeluaineen jäämää. Valtaosa näytteistä oli tuoreita hedelmiä ja kasviksia (1 560 kpl), loput viljaa (143 kpl) ja prosessoituja elintarvikkeita (258 kpl). Näytteistä 887 kpl oli EU:n ulkopuolisista eli nk. kolmansista maista peräisin olevia tuotteita. Kotimaisia tuotteita oli 286 ja muista EU-maista peräisin olevia tuotteita 738. Näytteistä 104 kpl (5 %) oli luonnonmukaisesti tuotettuja. Lapsille ja imeväisille tarkoitettuja tuotteita tutkittiin yhteensä 24 kpl, joista 9 kpl oli luonnonmukaisesti tuotettuja.

Näytteenotosta vastasivat kunnalliset terveystarkastajat, tullitarkastajat, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tarkastajat sekä Ruokaviraston luomutarkastajat.

Kasvinsuojeluainejäämien valvonnassa otetaan huomioon ruokavalion kannalta keskeiset tuotteet. Lisäksi valvontaa kohdistetaan tunnettujen jäämäongelmien perusteella.

Valtaosa tuoretuotteista sisältää jäämiä, mutta pitoisuudet ovat pääosin sallituissa rajoissa

Satunnaisnäytteenoton perusteella otetuista näytteistä 59 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Hedelmänäytteistä jopa 80 %, kasvisnäytteistä 54 % ja viljanäytteistä 56 % sisälsi jäämiä. Kotimaisista tuotteista 37 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä, muista EU-maista peräisin olevista tuotteista jäämiä oli 67 %:ssa ja kolmasmaatuotteista 61 %:ssa. Jäämäpitoisuudet olivat kuitenkin alhaisia ja 94 % näytteistä oli määräysten mukaisia.

Määräystenvastaisia näytteitä, joissa havaittiin jäämiä yli sallitun enimmäismäärän, oli 117 kpl (6,0 %). Näistä suurin osa, 84 näytettä, oli peräisin kolmansista maista ja 28 näytettä muista EU-maista peräisin olevia tuotteita. Kotimaisista tuotteista kaksi näytettä ylitti sallitun enimmäismäärän (vadelma ja tilli). Seurantanäytteistä, jotka otettiin aiemmin määräystenvastaisiksi todetuista tuotteista, määräystenvastaisia oli 42 %.

Luomutuotteissa 13 näytteessä (13 %) havaittiin kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Kaikki jäämähavainnot tehtiin tuontielintarvikkeista. Luomumerkinnät määrättiin poistettavaksi 10:stä tuotteesta. Näistä yksi tuote sisälsi lisäksi jäämän, joka ylitti normaalituotannolle asetetun enimmäismäärän, joten tuotteen pääsy markkinoille estettiin. Kotimaisista luomutuotteista ei löydetty jäämiä.

Prosessoiduissa tuotteissa vain vähän jäämiä

Prosessoiduista elintarvikkeista otetuista näytteistä 23 % sisälsi jäämiä, joista yksi kappale (0,4 %) todettiin määräystenvastaiseksi (tee). Tutkituissa lastenruokanäytteistä ei havaittu jäämiä.

Vuonna 2008 tutkittiin jäämiä myös kahdeksasta marja- ja kolmesta hedelmäviininäytteestä, 15:sta siiderinäytteestä, yhdestä kuohuviini- ja yhdestä roséviininäytteestä. Marjaviineistä seitsemän kappaletta ja kuohuviineistä yksi kappale sisälsi yhden aineen jäämiä. Havaitut pitoisuudet olivat matalia, ja näytteet olivat kaikki määräystenmukaisia. Siideri- ja roséviininäytteet eivät sisältäneet havaittavia pitoisuuksia kasvinsuojeluaineiden jäämiä.

Yli neljännes määräystenvastaisista tuotteista oli thaimaalaista alkuperää

Jäämävalvonnassa havaittujen määräystenvastaisten tuotteiden osuus kasvoi vuodesta 2007 yhdellä prosentilla. Yhtenä kasvun syynä voidaan pitää thaimaalaisten tuotteiden valvonnan tehostamista. Määräystenvastaisista tuotteista 28 % oli thaimaalaista alkuperää. Jäämiä havaittiin erityisesti tuoreissa mausteyrteissä, kuten korianterissa ja basilikassa, tuoreissa maustepaprikoissa, pavuissa, munakoisoissa ja sipulissa. Muut määräystenvastaiset tuotteet jakaantuivat tasaisesti usean eri alkuperämaan kesken, Kiinan (6 %), Egyptin ja Israelin (5 %) ollessa seuraavaksi yleisimmät määräystenvastaisten tuotteiden alkuperämaat. Seurantanäytteistä, jotka otettiin aiemmin määräystenvastaisiksi todetuista tuotteista, thaimaalaisten tuotteiden osuus oli 50 %.

Valvontatoimenpiteet, kun tutkimuksissa havaitaan määräystenvastaisia tuotteita

Kun satunnaisnäytteenotossa havaitaan määräystenvastainen tuote, tavaranhaltija velvoitetaan pysäyttämään tavaraerän jakelu ja kaupanpito. Jos ylityksestä aiheutuu terveysvaaraa, tuotteet vedetään myös pois myynnistä. Saman tuotteen seuraavista eristä otetaan seurantanäytteitä, jolloin tuote-erät asetetaan käyttöönottokieltoon näytteiden tutkimisen ajaksi. Määräystenvastaiset tuotteet hävitetään. Tietyin edellytyksin erä voidaan myös palauttaa myyjälle tai saattaa määräystenmukaiseksi (esimerkiksi tuuletus kaasutusainejäämien vähentämiseksi).

Luomutuotteiden osalta luomumerkinnät määrätään poistettavaksi, mikäli tuote sisältää sellaisten aineiden jäämiä, joita luomutuotannossa ei sallita. Mikäli tuote on muutoin määräystenmukainen, voidaan se vapauttaa markkinoille ilman luomumerkintöjä.

Kun sallittuja enimmäismääriä asetetaan tuotteille, otetaan huomioon sekä turvallisuus kuluttajille että hyvät maatalouskäytännöt. Määräystenvastaisuus ei siis aina tarkoita sitä, että tuote olisi vaarallinen kuluttajalle. Vuoden aikana tehtiin seitsemän ilmoitusta EU:n nopeaan hälytysjärjestelmään (RASFF) todettujen enimmäismäärän ylitysten johdosta. Ilmoitus tehdään ainoastaan, jos riskinarvioinnin perusteella voidaan olettaa, että tuote saattaisi aiheuttaa terveydellistä haittaa jollekin kuluttajaryhmälle. RASFF -ilmoituksia tehtiin 0,4 % tutkituista tuotteista.

Elintarvikealan toimijoiden tulee omavalvonnassaan varmistaa, että myyntiin toimitettavat tuotteet ovat jäämien osalta määräystenmukaisia. Viljelijän osalta tämä tarkoittaa kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeiden tarkkaa noudattamista.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.10.2018