Kasvinsuojeluainejäämien valvontatulokset vuonna 2010

Kasvinsuojeluainejäämien esiintyminen elintarvikkeissa oli vuonna 2010 hieman laskenut aiempiin vuosiin verrattuna. Yhteensä näytteitä tutkittiin 2121 kpl, joista satunnaisesti otettuja näytteitä oli 1926 kpl ja seurantanäytteitä 195 kpl. Seurantanäytteet otettiin aiemmin määräystenvastaisiksi todetuista tuotteista. Kokonaisnäytemäärä oli noin 10 % pienempi kuin edellisenä vuonna.

Kasviperäisistä elintarvikkeista tutkittiin 295 ja eläinperäisistä 58 eri kasvinsuojeluaineen jäämiä. Valtaosa näytteistä oli tuoreita hedelmiä ja pähkinöitä (41 %), kasviksia (39 %) ja viljaa (5 % ). Näytteistä 2 % oli eläinperäisiä tuotteita ja 13 % oli prosessoituja elintarvikkeita. Näytteistä 824 kpl oli EU:n ulkopuolisista eli niin kutsutuista kolmansista maista peräisin olevia tuotteita. Kotimaisia tuotteita oli 312 kpl ja muista EU-maista peräisin olevia tuotteita 768 kpl. 22 näytteen alkuperää ei saatu selville. Näytteistä 124 kpl (6 %) oli luonnonmukaisesti tuotettuja. Lapsille ja imeväisille tarkoitettuja tuotteita tutkittiin yhteensä 39 kpl, joista 17 kpl oli luonnonmukaisesti tuotettuja.

Näytteenotosta vastasivat kunnalliset terveystarkastajat, tullitarkastajat sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tarkastajat.

Kasvinsuojeluainejäämien valvonnassa otetaan huomioon ruokavalion kannalta keskeiset tuotteet. Lisäksi valvontaa kohdistetaan tunnettujen jäämäongelmien perusteella.

Määräystenvastaisten tuotteiden osuus laskenut

Satunnaisnäytteenoton perusteella otetuista näytteistä 54 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä, joka on hieman aiempia vuosia vähemmän. Hedelmistä ja pähkinöistä 71 %, kasvisnäytteistä 49 % ja viljanäytteistä 38 % sisälsi jäämiä kasvinsuojeluaineista. Tutkitut lastenruuat eivät sisältäneet jäämiä. Kotimaisista tuotteista 28 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä, muista EU-maista peräisin olevista tuotteista jäämiä oli 60 %:ssa ja kolmasmaatuotteista 68 %:ssa. Jäämäpitoisuudet olivat kuitenkin alhaisia, ja 97 % satunnaisnäytteistä oli määräystenmukaisia. Määräystenvastaisten näytteiden osuus laski edelliseen vuoteen verrattuna yhdellä prosenttiyksiköllä. Määräystenvastaisten näytteiden osuus tutkituista näytteistä on laskenut tasaisesti viime vuosina, vaikka samalla valvontaa on tiukennettu muun muassa lisäämällä tutkittujen jäämien määrää. 80 % määräystenvastaisista näytteistä oli kolmasmaatuotteita.

Kaikki kotimaisissa tuotteissa havaitut kasvinsuojeluainejäämät olivat alle sallitun enimmäismäärän (MRL), mutta kahdesta näytteestä löydettiin pieniä jäämäpitoisuuksia sellaisista aineista, joiden käyttöä ei ole Suomessa hyväksytty näille tuotteille. Sallittu enimmäismäärä ei kuitenkaan ylittynyt näissäkään näytteissä.

Luomutuotteissa 9 näytteessä (7 %) havaittiin kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Yksi teenäyte sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä yli normaalituotannolle asetetun MRL:n. Yhdestä luomutuotetusta goji-marjasta löydettiin 7 eri aineen jäämää. Kaikki jäämiä sisältäneet luomutuotteet olivat tuontielintarvikkeita. Kotimaisissa luomutuotteissa ei havaittu kasvinsuojeluaineiden jäämiä.

Määräystenvastaisia seurantanäytteitä oli yhteensä 32 kpl (16 %), joka on merkittävästi edellistä vuotta vähemmän: vuonna 2009 määräystenvastaisia seurantanäytteitä oli 29 %.

Useita jäämiä sisältävät näytteet

Vaikka huomattava osa näytteistä sisälsi samanaikaisesti useiden eri kasvinsuojeluaineen jäämiä, oli valtaosa näistäkin näytteistä määräystenmukaisia.

Kasvinsuojeluainejäämille ei ole määritetty sellaista sallittua enimmäismäärää, jossa näiden aineiden yhteenlaskettua määrää rajoitettaisiin. Jos yksittäiset jäämät tuotteessa ovat määräystenmukaisia, katsotaan tuote määräystenmukaiseksi vaikka se sisältäsi useita eri jäämiä yhtäaikaisesti.

Näytteitä, joissa todettiin samanaikaisesti yli kymmentä eri kasvinsuojeluaineen jäämää, oli mansikoissa (14 jäämää), viinin lehdissä (13 jäämää) ja herneissä (12 jäämää). Appelsiineissa, vadelmissa, viinirypäleissä, korianterissa ja tomaateissa oli näytteitä, joissa löydettiin 10 eri aineen jäämää.

Valvontatoimenpiteet, kun tutkimuksissa havaitaan määräystenvastaisia tuotteita

Kun satunnaisnäytteenotossa havaitaan määräystenvastainen tuote, tavaranhaltija velvoitetaan pysäyttämään tavaraerän jakelu ja kaupanpito. Jos ylityksestä aiheutuu terveysvaaraa, tuotteet vedetään myös pois myynnistä. Terveysvaara arvioidaan EU-komission ohjeiden mukaisesti. Saman tuotteen seuraavista eristä otetaan seurantanäytteitä, jolloin tuote-erät asetetaan käyttöönottokieltoon näytteiden tutkimisen ajaksi. Määräystenvastaiset tuotteet hävitetään. Tietyin edellytyksin erä voidaan myös palauttaa myyjälle tai saattaa määräystenmukaiseksi (esimerkiksi tuuletus kaasutusainejäämien vähentämiseksi).

Mikäli luomutuotteessa havaitaan sellaisten aineiden jäämiä, joita luomutuotannossa ei sallita, vaaditaan tavaranhaltijaa toimittamaan asianomaisen luomuvalvontaviranomaisen selvitys tuotantotavasta. Mikäli luotettavaa selvitystä ei saada, luomumerkinnät määrätään poistettaviksi.

Kun kasvinsuojeluaineiden jäämille asetetaan suurin sallittu enimmäismäärä eli MRL (maximum residue level), arvioidaan kuinka suuri määrä jäämiä tuotteeseen jää, kun kasvinsuojeluainetta käytetään hyväksytyllä tavalla. Lisäksi arvioidaan kuinka paljon jäämiä tuotteessa voi olla ilman, että ne aiheuttavat ihmiselle terveyshaittaa. Tämän jälkeen MRL-arvoksi valitaan pienempi näistä arvoista. Määräystenvastaisuus ei siis aina tarkoita sitä, että tuote olisi vaarallinen kuluttajalle. Vuoden aikana tehtiin 7 ilmoitusta EU:n nopeaan hälytysjärjestelmään (RASFF) todettujen enimmäismäärän ylitysten johdosta, joka on 70 % vähemmän kuin edellisenä vuotena (23 ilmoitusta vuonna 2009). Ilmoitus tehdään ainoastaan silloin, jos riskinarvioinnin perusteella voidaan olettaa, että tuote saattaisi aiheuttaa terveydellistä haittaa jollekin kuluttajaryhmälle. RASFF-ilmoituksia tehtiin 0,3 % tutkituista tuotteista.

Elintarvikealan toimijoiden tulee omavalvonnassaan varmistaa, että myyntiin toimitettavat tuotteet ovat jäämien osalta määräystenmukaisia. Viljelijän osalta tämä tarkoittaa kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeiden tarkkaa noudattamista.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2018