Kasvinsuojeluainejäämien valvontatulokset vuonna 2012

Vuonna 2012 tutkittiin yhteensä 2068 satunnaisesti otettua näytettä hedelmistä, vihanneksista, viljasta, prosessoiduista elintarvikkeista, lastenruuista ja eläinperäisistä tuotteista. Luomunäytteitä tutkittiin 254 kpl. Näytteistä tutkittiin yhteensä 310 eri kasvinsuojeluaineen jäämää. Eläimistä saatavia elintarvikkeita tutkittiin 38 kpl ja niistä tutkittiin 72 eri kasvinsuojeluaineen jäämää. Näytteistä 349 kpl oli kotimaisia tuotteita, 810 kpl muista EU-maista ja 838 kpl EU:n ulkopuolisista maista. 71 näytteen alkuperää ei saatu selville.

Satunnaisesti otettujen näytteiden lisäksi tutkittiin 175 seurantanäytettä, jotka otettiin tutkimuksiin aiempien rikkomusten perusteella. Seurantanäytteistä 94 % oli EU:n ulkopuolisista maista ja 5 % EU-maista.

Määräystenvastaisia tuotteita todettiin vähän

Kaikista tutkituista satunnaisnäytteistä 52 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Hedelmistä ja pähkinöistä 66 %, vihanneksista 50 % ja viljasta 53 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Luomunäytteistä 20 kpl (8 %) ja viineistä 13 kpl (37 %) sisälsi jäämiä. Lastenruoissa, eläinperäisissä tuotteissa eikä kotimaisissa luomutuotteissa havaittu kasvinsuojeluaineiden jäämiä.

Kotimaisista tuotteista 23 %, muista EU-maista peräisin olevista tuotteista 59 % ja EU:n ulkopuolisten maiden tuotteista 60 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä.

Kaikista satunnaisnäytteistä yhteensä 66 näytteessä jäämäpitoisuuden sallittu enimmäismäärä (MRL) ylittyi. Menetelmän mittausepävarmuuden huomioon ottamisen jälkeen näytteistä 31 kpl (1,5 %) todettiin elintarvikemääräysten vastaisiksi. Määräystenvastaiset erät olivat peräisin 15 eri maasta. Tutkitut suomalaiset näytteet olivat määräystenmukaisia yhtä naurisnäytettä lukuun ottamatta. Lisäksi kolmessa näytteessä havaittiin jäämiä aineista, joiden käyttöä ei ole hyväksytty Suomessa kyseisille tuotteille. Näistä tuotteista ilmoitettiin kasvinsuojeluaineiden käyttöä valvoville viranomaisille.

Kaksi luomunäytettä sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä yli tavanomaiselle tuotannolle asetetun sallitun enimmäismäärän, ja tuotteiden pääsy markkinoille estettiin.

Seurantanäytteistä 19 kpl (11 %) todettiin määräystenvastaisiksi. Näiden tuotteiden pääsy markkinoille estettiin.

Määräystenvastaiset tuotteet pysäytettiin varastoille. Mikäli markkinoille todettiin päätyneen tuotteita, joista arvioitiin aiheutuvan vaaraa kuluttajalle, ryhdyttiin lisäksi takaisinvetotoimenpiteisiin. Arvioinnissa käytettiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) kehittämää PRIMO -riskinarviointimallia. Vuoden aikana lähetettiin 3 RASFF-ilmoitusta (Rapid Alert System for Food and Feed) todettujen enimmäismäärän ylitysten johdosta.

Useita jäämiä sisältäneet näytteet

Vaikka valtaosa havaituista kasvinsuojeluaineiden jäämistä oli määräysten mukaisia, sisälsi osa näytteistä samanaikaisesti useiden eri aineiden jäämiä. Tämä saattaa johtua siitä, että tuotteita oli käsitelty useilla eri aineilla eri kasvuvaiheissa tai siitä, että oli käytetty kasvinsuojeluainevalmisteita, joissa on useita tehoaineita. Samanaikaisesti kun EU:ssa sallittujen tehoaineiden määrä on vähentynyt, on useita eri tehoaineita sisältäviä yhdistelmävalmisteita tullut markkinoille aiempaa enemmän. Eri kasvinsuojeluaineita voidaan käyttää eri tarkoituksiin saman tuotteen tuotannossa, esimerkiksi torjumaan rikkakasveja ja hyönteisiä sekä estämään tuotteiden homehtumista. Osittain havainto voi johtua myös siitä, että erityisesti suuret maahantuodut erät saattavat sisältää useiden eri viljelijöiden tuotteita, jolloin näytteiden tuloksissa näkyy eri viljelijöiden käyttämät eri aineet.

Kasvinsuojeluainejäämille ei ole määritetty sellaista sallittua enimmäismäärää, jossa näiden aineiden yhteenlaskettua määrää rajoitettaisiin. Jos yksittäiset jäämät tuotteessa ovat määräystenmukaisia, katsotaan tuote määräystenmukaiseksi vaikka se sisältäsi useita eri jäämiä yhtäaikaisesti.

Näytteitä, joissa todettiin samanaikaisesti vähintään kymmentä eri kasvinsuojeluaineen jäämää, olivat timjami (enimmillään 21 eri jäämää), purjosipuli (17 eri jäämää), mansikat (12 eri jäämää), viinirypäleet (12 eri jäämää), tomaatit (11 eri jäämää), tee (10 eri jäämää).

Valvontatoimenpiteet

Kun näytteenotossa havaitaan määräystenvastainen tuote, tavaranhaltija velvoitetaan pysäyttämään tavaraerän jakelu ja kaupanpito. Mikäli jäämäpitoisuus ylittää sallitun enimmäismäärän, mutta se katsotaan määräystenmukaiseksi menetelmän mittausepävarmuus huomioon ottaen, annetaan toimijalle huomautus asiasta. Saman tuotteen seuraavista eristä otetaan seurantanäytteitä, jolloin tuote-erät asetetaan käyttöönottokieltoon näytteiden tutkimisen ajaksi. Määräystenvastaiset tuotteet hävitetään. Tietyin edellytyksin erä voidaan myös palauttaa myyjälle tai saattaa määräystenmukaiseksi (esimerkiksi tuuletus kaasutusainejäämien vähentämiseksi).

Valvontatoimenpiteisiin vaikuttaa myös se, aiheuttaako tuote riskejä kuluttajille. Koska sallitut enimmäismäärät asetetaan hyvän maatalouskäytännön osoittamalle tasolle niin, että myös tuotteiden turvallisuus kuluttajille varmistetaan, ei MRL:n ylitys aina väistämättä tarkoita sitä, että tuote aiheuttaisi kuluttajalle terveysvaaran. Jokainen määräystenvastainen tuote arvioidaan erikseen suhteuttamalla havaittu jäämäpitoisuus elintarvikkeen kulutukseen niin, että herkimmät ryhmät, kuten lapset ja nuoret sekä tuotteiden suurkuluttajat otetaan huomioon. Jos niin sanotun akuutin toksisuuden viitearvo (ARfD) ylittyy riskinarvioinnissa, elintarvike vedetään pois markkinoilta ja asiasta lähetetään ilmoitus Euroopan nopeaan hälytysjärjestelmään (RASFF- Rapid Alert System for Food and Feed).

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2018