Kasvinsuojeluainejäämien valvontatulokset vuonna 2014

Vuoden 2014 kasvinsuojeluainejäämien valvonnassa tutkittiin yhteensä 2383 näytettä. Valvontaohjelman näytteenotto tapahtui osittain satunnaisotannalla, mutta sitä pyrittiin kohdentamaan myös tuotteisiin, joissa mahdollisia ongelmia on esiintynyt. Satunnaisotannan lisäksi Tulli teki tarvittaessa epäilyyn perustuvia tutkimuksia, jotka tavallisesti liittyivät todetun määräystenvastaisen näytteen johdosta tehtyihin lisäselvityksiin tai EU:n ”riskituoteasetukseen” (EY) N:o 669/2009. Ruokaviraston koordinoima valvonta ja kartoitus kohdistettiin kotimaisiin tuotteisiin.

Määräystenvastaisia tuotteita todettiin vähän

Jäämien sallittu enimmäismäärä (MRL) ylittyi 126 näytteessä, mutta mittausepävarmuus huomioiden määräystenvastaisia näytteitä oli 49 kpl. Elintarvikelain mukaan määräystenvastaisia näytteitä todettiin yhteensä 49 (2,1 %). Kasvinsuojeluainejäämävalvonnan kotimaiset elintarvikkeet olivat määräystenmukaisia ja MRL ylityksiä ei löytynyt. Yhdestä porkkananäytteestä annettiin huomautus, koska aklonifeenipitoisuus oli niin lähellä MRL-raja-arvoa (tulos 0.099 mg/kg, MRL on 0.1 mg/kg).  Määräystenvastaisista näytteistä 10 kpl oli EU-tuotteita ja 39 kpl kolmasmaatuotteita. Eniten määräystenvastaisia eriä oli teessä, yrttiteessä, eksoottisissa hedelmissä sekä marjoissa. Näistä valtaosa (39 kpl) oli EU:n ulkopuolella tuotettuja elintarvikkeita ja 10 erää oli EU-alkuperäisiä elintarvikkeita.

Valvontatoimenpiteet

Määräystenvastaisten erien osalta toimivaltaiset elintarvikevalvontaviranomaiset suorittivat lainsäädännössä määritetyt toimenpiteet. Kaikkien määräystenvastaisten tuotteiden jakelu elintarvikeketjuun pysäytettiin ja seuraavista eristä otettiin seurantanäytteet ennen tuotteiden pääsyä markkinoille. Määräystenvastaiset tuote-erät tuhottiin tai palautettiin viranomaisvalvonnassa alkuperämaahan. Riskinarvion perusteella yhdeksästä määräystenvastaisesta erästä lähetettiin ilmoitus muille jäsenvaltioille EU:n nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta. Takaisinvetotoimenpiteisiin ryhdyttiin niiden markkinoille päässeiden erien osalta, joiden todettiin riskinarvioinnissa aiheuttavan vaaraa kuluttajille. Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset suorittivat tarvittaessa kasvinsuojeluaineen käytön ja täydentävien ehtojen valvonnat kotimaisten tuotteiden tapauksissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2018