Kasvinsuojeluainejäämien valvontatulokset vuonna 2015

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä ja käyttöä valvotaan viranomaisten yhteistyönä. Ruokavirasto koordinoi vuosittaisen valvontaohjelman suunnittelua ja raportointia. Valvontaohjelma toteutetaan yhteistyössä kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten (kotimaiset tuotteet), Tullin (tuontituotteet), Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen (kotimaiset kasvikset) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran (alkoholijuomat) kanssa. Myös Ruokaviraston luomuvalvonta valvoo kasvinsuojeluainejäämiä luomutuotteista. (raportoitu erikseen, Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2015, pdf).

Määräystenvastaisia tuotteita todettiin vähän

Vuoden 2015 kasvinsuojeluainejäämien valvonnassa tutkittiin yhteensä 2088 näytettä. Lainsäädännössä vahvistetun kasvinsuojeluaineen enimmäismäärä (MRL) ylittyi yhteensä 55 näytteessä, mutta mittausepävarmuus huomioiden elintarvikelain mukaan määräystenvastaisia näytteitä oli 35 kpl (1,7 %). Kotimaiset elintarvikkeet olivat kaikki elintarvikelain mukaan määräystenmukaisia. Kotimaisista kasviksista yhdestä palsternakkanäytteestä löytyi jäämiä linuronista ja yhdestä vesikrassista jäämiä mandipropamidista. Kummankaan kasvinsuojeluaineen käyttö ei ole sallittua kyseiselle kasville. Maahantuoduista tuotteista kasvinsuojeluaineiden jäämiä sisälsi 52 %. Useimmin jäämiä esiintyi tuoreissa hedelmissä ja marjoissa (noin 72 %). Tuoreista vihanneksista noin 49 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Määräystenvastaisista eristä valtaosa (27 kpl) oli EU:n ulkopuolella tuotettuja elintarvikkeita ja 8 erää oli EU-alkuperäisiä elintarvikkeita.

Valvontatoimenpiteet

Määräystenvastaisten erien osalta toimivaltaiset elintarvikevalvontaviranomaiset suorittivat lainsäädännössä määritetyt toimenpiteet. Kaikkien määräystenvastaisten tuotteiden jakelu elintarvikeketjuun pysäytettiin ja seuraavista eristä otettiin seurantanäytteet ennen tuotteiden pääsyä markkinoille. Määräystenvastaiset tuote-erät tuhottiin tai palautettiin viranomaisvalvonnassa alkuperämaahan. Takaisinvetotoimenpiteisiin ryhdyttiin niiden markkinoille päässeiden erien osalta, joiden todettiin riskinarvioinnissa aiheuttavan vaaraa kuluttajille (akuutin toksisuuden viitearvo, ARfD, ylittyi). Riskinarvion perusteella määräystenvastaisista eristä lähetettiin ilmoitus muille jäsenvaltioille EU:n nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta. Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset suorittivat tarvittaessa kasvinsuojeluaineen käytön ja täydentävien ehtojen valvonnat kotimaisten tuotteiden tapauksissa.

Oiva-tulokset

Ruokaviraston koordinoiman valvontaohjelman lisäksi kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset tekivät yhteensä 25 kasvinsuojeluainejäämiin liittyvää tarkastusta Oiva-järjestelmän puitteissa (Oiva-rivi 17.12). Kasvinsuojeluainejäämävalvontakohteet on valittu Oiva-järjestelmässä riskiperusteisesti vaikuttavuuden ja laajuuden perusteella. Oiva-tarkastuksissa annettiin 24 arvosanaa A ja yksi arvosana B.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.8.2021