Kasvinsuojeluainejäämien valvontatulokset vuonna 2019

Kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja niiden jäämiä elintarvikkeissa valvotaan viranomaisten yhteistyönä. Jäämien valvontaohjelma toteutetaan yhteistyössä kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten (kotimaiset tuotteet), Tullin (ei-eläinperäiset EU:n sisämarkkina- ja kolmasmaatuontituotteet) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran (alkoholijuomat) kanssa. Ruokavirasto valvoo kasvinsuojeluainejäämiä myös kotimaisista luomutuotteista ja eläinperäisistä elintarvikkeista. Kasvinsuojeluaineiden käyttöä valvovat ELY-keskukset Ruokaviraston ohjauksessa.

Määräystenvastaisia tuotteita todettiin vähän

Kasvinsuojeluainejäämien valvonnassa tutkittiin vuonna 2019 yhteensä 2029 näytettä. Lainsäädännössä vahvistetun kasvinsuojeluaineen enimmäismäärä (MRL) ylittyi mittausepävarmuus huomioiden yhteensä 34 näytteessä (3,2 % näytteistä). Näistä luomulainsäädännön vastaisia näytteitä oli 4 kpl joista 2 oli tuontielintarviketta, 1 tuontialkoholituote ja 1 kotimainen elintarvike.

Kotimaisista tuotteista otetuista 689 näytteestä löytyi jäämiä alle sallitun enimmäismäärän yhteensä 30 näytteestä (4,3 %). Tavanomaisista elintarvikkeista yksikään näyte ei ollut elintarvikelain mukaan määräystenvastainen, eli jäämäpitoisuudet alittivat sallitut enimmäismäärät. Yhdestä kotimaisesta kasviperäisestä näytteestä löytyi jäämiä kasvinsuojeluaineen tehoaineesta, jonka käyttö ei ole sallittu Suomessa kyseiselle kasvilajille. Luonnonmukaisissa prosessoimattomissa kasvisperäisissä tai eläinperäisissä näytteissä ei havaittu kiellettyjä aineita. Yhdestä luomulainsäädännön mukaisesta prosessoiduista kasviperäisestä näytteestä tehtiin kasvinsuojeluainelöydös, jonka syynä oli puutteet luomu- ja tavanomaisten raaka-aineiden erillään pidossa valmistuksen aikana. Luomulainsäädännön vastainen näyte oli kuitenkin elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukainen.

Maahantuoduista (sekä EU-maista että EU:n ulkopuolelta) tuotteista kasvinsuojeluaineiden jäämiä sisälsi 58 % näytteistä. Useimmin jäämiä esiintyi tuoreissa hedelmissä ja marjoissa sekä tuoreissa vihanneksissa. Tavaraeristä 32 kpl (2,4 %) hylättiin kasvinsuojeluainejäämien määrän vuoksi määräystenvastaisina. Näistä kaksi erää oli luomutuotteita, jotka sisälsivät luomussa kiellettyjä jäämiä. Lisäksi 32 (2,4 %) maahantuodulle elintarvike-erälle annettiin huomautus kasvinsuojeluainejäämäpitoisuuden vuoksi. Näiden erien jäämäpitoisuudet olivat MRL:n tasolla tai ylittivät sen lievästi, mutta niitä ei voitu tutkimusten mittausepävarmuuden vuoksi todeta määräystenvastaiseksi. Määräystenvastaisista eristä 19 oli EU:n ulkopuolelta suoraan Suomeen tuotuja elintarvikkeita ja 11 erää oli sisäkaupan elintarvikkeita, joista osa on alkuperältään EU:n ulkopuolelta. EU:n kautta tulevat kolmasmaa-alkuperäiset tuote-erät tilastoituvat EU:n sisäkauppatuontiin, minkä takia todellisuudessa määräystenvastaisuudet painottuvat näitäkin lukuja enemmän kolmansiin maihin.

Valvontatoimenpiteet

Määräystenvastaisten erien osalta toimivaltaiset elintarvikevalvontaviranomaiset suorittivat lainsäädännössä määritetyt toimenpiteet. Kaikkien määräystenvastaisten tuontituotteiden jakelu elintarvikeketjuun pysäytettiin ja seuraavista eristä otettiin seurantanäytteet ennen tuotteiden pääsyä markkinoille. Määräystenvastaiset tuote-erät tuhottiin tai palautettiin viranomaisvalvonnassa alkuperämaahan. Takaisinvetotoimenpiteisiin kuluttajilta asti ryhdyttiin niiden markkinoille päässeiden erien osalta, joiden todettiin riskinarvioinnissa aiheuttavan vaaraa kuluttajille (akuutin toksisuuden viitearvo, ARfD, ylittyi). Riskinarvion perusteella 10 määräystenvastaisesta erästä lähetettiin ilmoitus muille jäsenvaltioille EU:n nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta. Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset suorittivat tarvittaessa kasvinsuojeluaineen käytön valvonnan kotimaisten tuotteiden osalta.

Oiva-tulokset

Ruokaviraston koordinoiman valvontaohjelman lisäksi kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset tekivät yhteensä 21 kasvinsuojeluainejäämiin liittyvää tarkastusta Oiva-järjestelmän puitteissa (Oiva-rivi 17.12). Kasvinsuojeluainejäämävalvontakohteet on valittu Oiva-järjestelmässä riskiperusteisesti vaikuttavuuden ja laajuuden perusteella. Oiva-tarkastuksissa annettiin vuonna 2019 vain arvioita A eli kasvinsuojeluaineiden hallinnassa ei havaittu puutteita. Kasvinsuojeluainejäämätarkastuksia tehtiin vuonna melko vähän suhteessa oletettujen tarkastettavien kohteiden määrään. Tarkastettavien kohteiden tunnistamiseen ja arviointiasteikon käyttöön tullaan antamaan ohjausta muun muassa kontaminanttien ja kasvinsuojeluainejäämien valvontaverkoston avulla.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.9.2020