Täydentävät ehdot – kasvinsuojeluainejäämät

Täy­den­tä­vät eh­dot ovat EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia pe­rus­vaa­ti­muk­sia, joi­den nou­dat­ta­mi­nen on useim­pien vil­je­li­jä­tu­kien eh­to­na. Täydentävien ehtojen valvontaa toteutetaan osana kasvinsuojeluaineiden vuosittaista jäämävalvontaohjelmaa.

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä koskevat määräystenvastaisuudet tulevat täydentävien ehtojen valvontaan niin sanotun laajentamisen kautta. Jos kotimaisessa elintarvikenäytteessä havaitaan määräystenvastaisuuksia kasvinsuojeluainejäämissä, ELY-keskusten tarkastajat tekevät tarvittaessa tiloilla kasvinsuojeluaineiden käytön valvonnan. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tilalla on käytetty kasvinsuojeluaineita asianmukaisesti ja että kasviperäiset elintarvikkeet ovat määräystenmukaisia. Maataloustukia hakeneilla tiloilla valvonta laajenee edelleen tarvittaessa täydentävien ehtojen kasvinsuojeluaineiden käytön valvonnaksi.

Vain hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita saa käyttää

Sekä elintarvikkeiksi että rehuksi tarkoitetuille kasveille saa käyttää ainoastaan sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka on hyväksytty käyttötarkoitukseensa Suomessa. Hyväksytyt kasvinsuojeluaineet ja niiden käyttökohteet löytyvät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylläpitämästä kasvinsuojeluainerekisteristä sekä kasvinsuojeluaineluettelosta. Kun kasvinsuojeluaineita käytetään asianmukaisesti ja varoaikoja noudatetaan ennen tuotteiden markkinoille saattamista, eivät käytöstä aiheutuneet jäämät ylitä sallittuja enimmäismääriä.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.2.2019