Kontaminanttien lainsäädäntö

Kontaminanttien pitoisuuksia elintarvikkeissa säädellään ensisijaisesti asettamalla lainsäädännöllisiä enimmäispitoisuuksia. Tällä hetkellä enimmäismääriä on asetettu muun muassa seuraaville yhdisteille:

 • nitraatti
 • mykotoksiinit (sisältää: aflatoksiinit, okratoksiini A, patuliini, deoksinivalenoli, zearalenoni, fumonisiinit, sitriniini, torajyväpahkat)
 • metallit (sisältää: lyijy, kadmium, elohopea, epäorgaaniset tinayhdisteet, epäorgaaninen arseeni)
 • 3-monoklooripropaani-dioli (3-MCPD) ja glysidyylirasvahappoesterit
 • dioksiinit ja PCB-yhdisteet
 • polysykliset aromaattiset hiilivedyt (sisältää: bentso(a)pyreeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)fluoranteeni ja kryseeni)
 • melamiini ja sitä rakenteellisesti vastaavat aineet
 • luontaiset kasvitoksiinit (sisältää: erukahappo, tropaanialkaloidit, syaanivetyhappo)

Enimmäispitoisuuksien avulla kuluttajien altistuminen näille yhdisteille pyritään pitämään toksikologisesti hyväksyttävänä kansanterveyden suojelemiseksi. Satunnainen enimmäismäärää suurempi saanti ei pääsääntöisesti merkitse välitöntä terveysriskiä, vaan enimmäispitoisuuksien avulla estetään erityisesti sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotka aiheutuvat pitkäaikaisen ja jatkuvan altistumisen seurauksena. Elintarvikkeita, joissa näiden yhdisteiden pitoisuudet ovat sallittuja enimmäispitoisuuksia suurempia, ei saa saattaa markkinoille eikä niitä saa käyttää elintarvikkeiden ainesosina.

Vaikka jollekin yksittäiselle kontaminantille ei olisikaan toistaiseksi asetettu lainsäädännöllistä enimmäispitoisuutta, ovat vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta yrityksillä. Siten yritysten on tarvittaessa otettava omavalvonnassaan huomioon myös sellaiset kontaminantit, joille ei ole toistaiseksi asetettu enimmäispitoisuuksia. Lisäksi on huomioitava, että vaikka akryyliamidille ei ole tällä hetkellä asetettu enimmäispitoisuuksia, velvoittaa yrityksiä akryyliamidin pakolliset vähentämistoimenpiteet.

Elintarvikkeiden vierasaineita (mukaan lukien kontaminantit) koskeva lainsäädäntö on koottu kokonaisuudessaan Maa- ja metsätalousministeriön internetsivuille.

 

Keskeisimmät elintarvikekontaminantteja koskevat säädökset (Huomaa, että säädökset on huomioitava mahdollisine muutoksineen):

 • Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä (ns. kehysasetus)
 • Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta
 • Komission asetus (EU) 2017/2158, annettu 20 päivänä marraskuuta 2017, toimenpiteistä elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuden vähentämiseksi ja vertailuarvojen vahvistamiseksi
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 880/2016 eräiden vieraiden aineiden enimmäismääristä elintarvikkeessa
 • Neuvoston asetus (Euratom) 2016/52, annettu 15 päivänä tammikuuta 2016, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 sekä komission asetusten (Euratom) N:o 944/89 ja (Euratom) N:o 770/90 kumoamisesta

 

Näytteenottoa ja analyysimenetelmien kriteerejä koskevat säädökset (Huomaa, että säädökset on huomioitava mahdollisine muutoksineen):

 • Komission asetus (EY) N:o 401/2006, annettu 23 päivänä helmikuuta 2006, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden mykotoksiinipitoisuuksien virallista tarkastusta varten
 • Komission asetus (EY) N:o 1882/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeiden nitraattipitoisuuksien virallista tarkastusta varten
 • Komission asetus (EY) N:o 333/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien virallista tarkastusta varten
 • Komission asetus (EU) N:o 2015/705, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2015, näytteenotto- ja määritysmenetelmien ja suorituskykyvaatimusten vahvistamisesta elintarvikkeiden erukahappopitoisuuksien virallisessa valvonnassa käytettäviä analyysimenetelmiä varten sekä komission direktiivin 80/891/ETY kumoamisesta
 • Komission asetus (EU) 2017/644, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tietyissä elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien tarkastusta varten sekä asetuksen (EU) N:o 589/2014 kumoamisesta
Sivu on viimeksi päivitetty 25.8.2021