Kontaminanttien valvonta

Yritysten omavalvonta ja sen tarkastukset

Elintarvikekontaminanttien valvonta on osa tavanomaista elintarvikevalvontaa, joka perustuu yrityksen omavalvontaan ja sen tarkastuksiin. Yritys, esimerkiksi elintarvikkeen maahantuoja tai valmistaja, vastaa tuotteidensa määräystenmukaisuudesta ja turvallisuudesta, myös kontaminanttien osalta.

Yrityksen tulee tunnistaa ja hallita kontaminantteihin liittyvät vaarat. Käytännössä tämä tarkoittaa huolellista vaara-analyysiä erityisesti elintarvikkeen raaka-aineisiin ja prosessointiolosuhteisiin liittyen, sekä riskinhallinnan osoittamista ja varmistamista. Soveltuvat riskinhallintakeinot voivat olla erilaisia elintarvikeketjun eri vaiheissa.

Alkutuotannossa kontaminanteille soveltuvia riskinhallintakeinoja ovat esimerkiksi kasvuympäristön erityispiirteiden huomioiminen, hyvät maataloustekniset käytännöt (mukaan lukien lannoitus), huolelliset varastointiolosuhteet ja tarvittaessa myös kemialliset varmistusanalyysit.

Elintarvikkeiden valmistuksessa, jakelussa, myynnissä ja tuonnissa kontaminanteille riskinhallintakeinoja taas voivat olla esimerkiksi

  • hankintasopimukset
  • tuotespesifikaatiot tai laatusertifikaatit (ja niihin sitoutumisen varmistaminen)
  • sovituin käytännöin tapahtuva sopimusviljely ja -tuotanto
  • auditoinnit
  • prosessiolosuhteiden optimointi ja hallinta
  • kuluttajalle annettavat elintarvikkeiden käyttöohjeet
  • kemialliset varmistusanalyysit

Lainsäädännössä asetetun enimmäismäärän ylittyessä elintarviketta ei saa saattaa markkinoille, eikä sitä saa käyttää elintarvikkeen ainesosana.

Paikalliset elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat omavalvonnan toteutumista ja riittävyyttä mukaisesti (Oiva-rivit 17.13-17.16).

Viranomaistutkimukset

Elintarvikkeita koskevia valvontatutkimuksia elintarvikekontaminanttien osalta toteutetaan yhteisölainsäädännön vaatimuksesta ((EY) N:o 1881/2006 muutoksineen) ja komission monitorointisuosituksiin perustuen. Tavoitteena on valvoa, etteivät kontaminanttien pitoisuudet elintarvikkeissa ylitä lainsäädännössä asetettuja enimmäismääriä ja/tai turvallisena pidettyjä pitoisuuksia, sekä tuottaa samalla informaatiota vallitsevasta kansallisesta tilanteesta. Kontaminanttivalvonnan sisältöä ei ole säädetty EU-lainsäädännössä, joten jäsenvaltiolle jää hyvin toimivaltaa suunnitella valvontaa riskiperusteisesti omista tarpeistaan.

Ruokaviraston toteuttamat ja/tai koordinoimat tutkimukset keskittyvät lähinnä kansallisen tilannekuvan luomiseen ja lainsäädännön valmisteluun. Tämän lisäksi paikallisten elintarvikevalvontaviranomaisten tulee sisällyttää kontaminanttitutkimuksia omiin näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmiinsa. Tulli tutkii kontaminantteja Suomeen tuotujen elintarvike-erien osalta oman riskiperusteisen valvontasuunnitelmansa mukaisesti ja tehostetun tuontivalvonnan säädökset huomioiden.

Mikäli tutkimuksissa todetaan lainsäädännöllisen enimmäismäärän ylitys tai kontaminantin pitoisuus elintarvikkeessa todetaan muutoin terveydelle haitalliseksi, johtaa tämä tuotteiden. Tuotteiden jakelu pysäytetään aina välittömästi ja tarvittaessa tuotteet vedetään pois kuluttajilta. Takaisinvedon toteuttamisesta vastaa elintarvikealan toimija. Tulliviranomainen vastaa määräystenvastaisia tuontieriä koskevista valvontatoimenpiteistä ja paikalliset elintarvikevalvontaviranomaiset muiden määräystenvastaisten erien valvontatoimenpiteistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.2.2019