Siementen markkinointi

Siementen markkinoinnin edellytykset ovat:

Rekisteröityminen siementen markkinoijaksi

Ruokavirasto pitää valvontaa varten valtakunnallista rekisteriä pakkaamohyväksynnän saaneista toimijoista sekä siementen markkinointia, maahantuontia ja maasta vientiä harjoittavista toimijoista.

Siementen pakkaamotoimintaa, markkinointia, maahantuontia ja maasta vientiä harjoittavan toimijan on tehtävä Ruokavirastoon ilmoitus toimintansa aloittamisesta, lopettamisesta ja toiminnassa tapahtuvista muutoksista. Ilmoituksesta on käytävä ilmi toimijan nimi, toimipaikka ja yhteystiedot sekä toiminnan luonne ja laajuus. Ilmoitus toiminnan aloittamisesta on tehtävä vähintään 7 päivää ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan lopettamisesta tai toiminnassa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava viivytyksettä. Ilmoituslomake löytyy sivulta lomakkeet ja ohjeet.

Tiedostonpitovelvollisuus

Siementen markkinoijien tulee pitää siemenlain mukaista tiedostoa kaikista markkinoiduista siemeneristä ja sitä on säilytettävä tarkastusta varten kuuden vuoden ajan. Tiedoston on oltava ajan tasalla ja siihen on merkittävä eräkohtaisesti seuraavat tiedot: myyjä, ostopäivä, kauppaerän numero, paino, ostajien nimet ja yhteystiedot sekä toimituspäivät. Siemenpakkaamon on näiden lisäksi säilytettävä kylvösiemenen raakaeriä koskevat viljelystarkastuspäätökset ja vastaanottotodistukset osana tiedostoa. Tiedostonpitovelvollisuuteen liittyvät poikkeukset löytyvät siementen pakkaajien ja markkinoijien ilmoitus- ja tiedostonpitovelvollisuus ohjeesta.

Tarkastus- ja tiedonsaantioikeus

Siemenlain mukaisilla valvontaviranomaisilla, kuten  Ruokavirastolla, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY-keskuksilla) ja Tullilla on oikeus tarkastaa siemenviljelyksiä sekä niiden läheisyydessä sijaitsevia viljelyksiä ja alueita, siemeniä, siementen tuotanto- ja pakkaustiloja, varastointi- ja myyntipaikkoja sekä kuljetusvälineitä, toimijan kirjanpitoa ja kauppaeräkohtaista tiedostoa sekä ottaa maksutta siemenistä näytteitä. Valvontaviranomaisilla on lisäksi oikeus saada valvontaa varten tarpeelliset tiedot siemenlain mukaisilta toimijoilta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.6.2019