Kylvösiemenen markkinointi

Kylvösiemenen markkinoinnin edellytykset ovat:

Rekisteröityminen kylvösiemenen markkinoijaksi

Ruokavirasto pitää valvontaa varten valtakunnallista rekisteriä pakkausluvan saaneista elinkeinonharjoittajista sekä kylvösiemenen markkinointia, maahantuontia ja maasta vientiä harjoittavista elinkeinonharjoittajista.

Kylvösiemenen pakkaamotoimintaa, markkinointia, maahantuontia ja maasta vientiä harjoittavan elinkeinonharjoittajan on tehtävä Ruokavirastoon ilmoitus toimintansa aloittamisesta, lopettamisesta ja toiminnassa tapahtuvista muutoksista. Ilmoituksesta on käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi, toimipaikka ja yhteystiedot sekä toiminnan luonne ja laajuus. Ilmoitus toiminnan aloittamisesta on tehtävä vähintään 7 päivää ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan lopettamisesta tai toiminnassa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava viivytyksettä. Ilmoituslomake löytyy sivulta lomakkeet ja ohjeet.

Tiedostonpitovelvollisuus

Kylvösiementen markkinoijien tulee pitää siemenkauppalain mukaista tiedostoa kaikista markkinoiduista kylvösiemeneristä ja sitä on säilytettävä tarkastusta varten kolmen vuoden ajan. Tiedoston on oltava ajan tasalla ja siihen on merkittävä eräkohtaisesti seuraavat tiedot: myyjä, ostopäivä, kauppaerän numero, paino, ostajien nimet ja yhteystiedot sekä toimituspäivät. Siemenpakkaamon on näiden lisäksi säilytettävä kylvösiemenen raakaeriä koskevat viljelystarkastuspäätökset ja vastaanottotodistukset osana tiedostoa. Tiedostonpitovelvollisuuteen liittyvät poikkeukset löytyy kylvösiementen pakkaajien ja markkinoijien ilmoitus- ja tiedostonpitovelvollisuus ohjeesta.

Tarkastus- ja tiedonsaantioikeus

Siemenkauppalain mukaisilla valvontaviranomaisilla, kuten  Ruokavirastolla, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY-keskuksilla) ja Tullila on oikeus valvontaa varten tarkastaa kylvösiemenviljelyksiä sekä niiden läheisyydessä sijaitsevia viljelyksiä ja alueita, kylvösiementä, kylvösiemenen tuotanto- ja pakkaustiloja, varastointi- ja myyntipaikkoja sekä kuljetusvälineitä, elinkeinonharjoittajien kirjanpitoa ja kauppaeräkohtaista tiedostoa sekä ottaa maksutta tarpeellisia näytteitä kylvösiemenestä. Valvontaviranomaisilla on lisäksi oikeus saada valvontaa varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat elinkeinonharjoittajilta.