Tuontitariffikiintiöt vanha hakuopas

Julkaisupäivä: 18. joulukuuta 2020

1. Yleistä tietoa tullietuusjärjestelmistä ja tuontitariffikiintiöihin hakemisesta

1.1. Tullietuusjärjestelmät

Maataloustuotteiden tuonnissa kolmansista maista sovelletaan eräissä tapauksissa tullietuusjärjestelmiä, jotka on useimmiten sidottu tiettyyn enimmäismäärään, ns. tariffikiintiöön. Tariffikiintiöillä saadaan helpotuksia tullimaksuista tuotaessa tuote EU:n alueelle. Kun kiintiömäärät täyttyvät, tavaroita voi edelleen tuoda kolmansista maista, mutta niistä on maksettava täydet tuontitullit ja -maksut.

Tariffikiintiöt voidaan jakaa monenvälisiin tai kahdenkeskisiin sopimuksiin ja yksipuolisiin järjestelyihin perustuviin kiintiöihin. Sopimuskiintiöt perustuvat Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin etuuskohtelusopimuksiin. Näitä ovat esimerkiksi Eurooppa-sopimuksiin, AKT-maiden sopimukseen ja Välimeren maiden sopimuksiin liittyvät kiintiöt. Tuontitariffikiintiöitä sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joiden osoitetaan olevan kyseisen maan alkuperätuotteita. WTO (ent. GATT)-kiintiöt ovat myös sopimuksiin perustuvia kiintiöitä, jotka muodostavat oman ryhmänsä tariffikiintiöjärjestelmässä. Euroopan unionin yksipuoliset myönnytykset mahdollistavat osittaisen tai täydellisen tuontitullittomuuden sellaisille tuotteille, joita ei riittävästi tuoteta Euroopan unionin alueella.

Kiintiöihin hakemisessa ja määrien jakamisessa tuojien kesken noudatetaan erilaisia menetelmiä. Maataloustuotteiden kiintiöt ovat joko hakemusmenettelyllä tai kiintiörekisterillä hallinnoitavia kiintiöitä. Suomessa maataloustuotteiden tariffikiintiöiden hakemusmenettelyn hallinnoinnista vastaa Ruokaviraston Markkinaosasto. Ns. 'First Come First Served' -tariffikiintiöitä hallinnoi puolestaan kiintiörekisterin avulla Tullin Ulkomaankauppa ja verotusosasto. Ruokaviraston ja Tullin yhteystiedot löytyvät tämän oppaan lopusta. Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa lukijalle yleiskuva tariffikiintiöistä, jota hallinnoidaan hakemusmenettelyllä eli AGRIM-tuontitodistusten avulla ja sen soveltamisesta Suomessa. Oppaaseen punaisella merkityt kiintiöt ovat sellaisia, jotka tulevat siirtymään Tullin hallinnoimiksi FCFS-kiintiöiksi 1.1.2021 alkaen. Siihen saakka niitä kuitenkin hallinnoidaan hakemalla Ruokavirastosta AGRIM-tuontitodistus. Kaikki AGRIM-tuontitodistuksia koskevat ohjeet löytyvät Internetistä osoitteesta: www.ruokavirasto.fi/agrim ja kaikki AGREX-vientitodistuksia koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta www.ruokavirasto.fi/agrex.

1.2. Säädösperusta

Tämä opas perustuu lukuisiin tuotesektorikohtaisiin säädöksiin, jotka on mainittu tuotesektorikohtaisissa luvuissa. Opas täydentää maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten hakuopasta, johon perehtyminen helpottaa tässä annettujen ohjeiden ymmärtämistä. Opas löytyy osoitteesta www.ruokavirasto.fi/agrim.. Lisäksi tariffikiintiöitä säätelevät seuraavat säädökset:

Neuvoston, parlamentin ja komission asetukset ovat jäsenmaita sellaisenaan sitovaa lainsäädäntöä. Oppaan tiedot perustuvat edellä mainittuihin asetuksiin, mutta eivät ole oikeudellisesti sitovia. Yhteisön lainsäädäntöön tehdään jatkuvasti muutoksia, jotka ovat heti sellaisenaan voimassa kaikissa jäsenmaissa, myös Suomessa. Asetusten määräykset ovat aina ensisijaisia ja asettuvat tämän ohjeistuksen edelle. Tähän julkaisuun tehdyistä päivityksistä huolimatta tiedot eivät ehkä aina ole ajan tasalla. Nopeimmin ajantasaiset tiedot muutoksista saa Euroopan unionin virallisesta lehdestä (EUVL). Samasta osoitteesta löytyy myös yhteisön voimassaoleva lainsäädäntö.

1.3. AGRIM-tuontitodistuksen tarve

AGRIM-tuontitodistus oikeuttaa ja velvoittaa tuomaan tiettyyn CN -nimikkeeseen kuuluvaa tuotetta tietystä maasta tai maaryhmästä todistuksen voimassaoloaikana.

Tämän oppaan luvuissa on esitetty ne nimikkeet ja tavarankuvaukset sekä tuonti- ja vientikiintiönumerot, joiden hallinnointiin liittyy AGRIM-kiintiötuontitodistus. Joissain kiintiöissä on useita mahdollisia CN-nimikkeitä. Tarkista niiden osalta tarkemmat tavarankuvaukset TARIC-järjestelmästä.

AGRIM-tuontitodistusta ei vaadita etuuskohteluun oikeuttamattoman tuonnin yhteydessä (poislukien riisin CN-koodit 1006 30, 1006 20 ja 1006 40). Jos tuonti tapahtuu etuuskohteluun oikeuttavan tariffikiintiön puitteissa, vaaditaan AGRIM-kiintiötuontitodistus.

1.4. Ennen kuin haet AGRIM-kiintiötuontitodistusta Ruokavirastosta

 • Hakijan on oltava ALV-rekisteröitynyt Suomeen
 • Hakijalla on oltava voimassaoleva EORI-numero. Katso Tullin www-sivut EORI-rekisteröitymisestä.
 • Hakijan on rekisteröidyttävä Ruokaviraston markkinaosaston asiakkaaksi ja haettava käyttöoikeuksia sähköiseen tuonti- ja vientitodistusten hakupalveluun. Ohjeet löydät Maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten hakuoppaasta.
 • Hakijan on täytettävä ko. tariffikiintiötä koskevat ehdot ja erityisedellytykset ja toimitettava mahdolliset todisteet käydystä kaupasta ja/tai viitemäärästä sekä mahdolliset todistushakemukseen liitettävät alkuperäiset asiakirjat. Jos ko. kiintiötä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet, hakijan on haettava tuontioikeutta ennen kuin voi jättää AGRIM-kiintiötuontitodistushakemuksen. Tuontioikeushakemukset jätetään sähköpostitse tuovi(at)ruokavirasto.fi osoitteeseen.
 • Hakijan on asetettava mahdollinen euromääräinen vakuus. Tiedot tarvittavasta vakuuden määrästä löydät oppaasta kiintiökohtaisesti. Ohjeet vakuuden asettamiseksi löydät tästä Maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten hakuoppaasta.
 • Hakijan on tarkistettava komission www-sivuilta, onko kiintiössä haettavissa olevaa määrää tietyllä hakukaudella. Valitse sivustolla joko Allocation coefficients for import tariff rate quotas (tuontikiintiöt). Etsi selaimen Etsi-toiminnolla kiintiönumerolla oikea kiintiö ja kuluva kiintiövuosi. Kentässä Käytettävissä ennen jakoa (kg) on mainittu määrä, joka on haettavissa tietyllä hakukaudella. Tarkista kiintiönumerokohtaisesti, onko todistushakemuksella haettavalla määrällä vähimmäismäärä- tai enimmäismäärärajoituksia.
 • AGRIM-kiintiötuontitodistuksia haetaan sähköisesti tuonti- ja vientitodistusten hakupalvelun kautta

1.5. Tuontioikeuden myöntö

Eräissä kiintiöissä edellytetään, että AGRIM-kiintiötuontitodistuksen hakija on ennen kiintiökauden alkua hakenut ja saanut tuontioikeuden.Tuontioikeutta haetaan kussakin kiintiöasetuksessa mainittuna hakuaikana ja määrätyin ehdoin. Yleensä tuontioikeushakemuksen yhteydessä hakija joutuu esittämään todisteet määrätyllä aikavälillä käymästään  kaupasta ja asettamaan vakuuden. Hakemusten käsittelyn jälkeen Ruokavirasto lähettää niistä tiedot komissioon, joka julkaisee mahdollisen vähennyskertoimen. Asiakas saa Ruokavirastosta kirjallisen tiedon hänelle myönnetystä tuontioikeuden määrästä, kun komissio on julkaissut asiaa koskevan asetuksen. Myönnetyn tuontioikeuden perusteella toimija voi esittää yhden tai useampia AGRIM-kiintiötuontitodistushakemuksia siinä jäsenvaltiossa, jossa tuontioikeuskin on haettu. Tuontioikeuden vakuutta vapautetaan samassa suhteessa kuin AGRIM-kiintiötuontitodistushakemuksia esitetään. AGRIM-kiintiötuontitodistushakemukset on esitettävä tuontioikeuden voimassaoloaikana, joka usein on noin vuosi, eivätkä ne saa ylittää tuontioikeutena myönnettyä kilomäärää. Haetut AGRIM-kiintiötuontitodistukset ovat voimassa enintään tuontioikeusajan loppuun asti. Jos tuontioikeuden hakemista edellytetään kyseisessä tuontitariffikiintiössä, siitä on mainittu tässä hakuoppaassa kiintiötä koskevien tarkempien ohjeiden kohdalla.

1.6. Kiintiötuontitodistuksen myöntö ja kiintiötuontitodistuksen palauttaminen Ruokavirastoon

Niiden kiintiöiden osalta, joissa on tietyt asetuksissa määritellyt hakuajat, Ruokavirasto raportoi Suomessa haetut määrät hakemusten viimeisen jättöpäivän jälkeen komissiolle. Asetuksissa säädetyn ajan sisällä  komissio päättää, miltä osin kaikissa jäsenmaissa jätetyt hakemukset hyväksytään. Jos haetut määrät ylittävät tietyssä kiintiössä käytettävissä olevan määrän, komissio ilmoittaa kaikkiin kyseiseen kiintiöön jätettyihin hakemuksiin sovellettavan jakokertoimen. Jos kiintiöön jätettyjen hakemusten yhteenlaskettu määrä on yhtä suuri tai pienempi kuin kiintiön käytettävissä oleva määrä, hakijoille myönnetään todistus niille määrille, joita on haettu. Komission määrittämät jakokertoimet julkaistaan kiintiökohtaisesti samalla komission www-sivuilla, josta näkee haettavissa olevat määrät. AGRIM-kiintiötuontitodistus myönnetään jakokertoimen julkaisemisen jälkeen. Jos myönnetty määrä on pienempi kuin haettu määrä, vakuutta vapautetaan vastaavasti. Etuuskohtelua sovelletaan vain AGRIM-kiintiötuontitodistuksessa mainittuun kilomäärään asti. Niiden kiintiöiden osalta, joissa ei ole erityisiä hakuaikoja, AGRIM-kiintiötuontitodistukset myönnetään viivytyksettä, kun hakija esittää viejämaan viranomaisten myöntämät alkuperätodistukset yhdessä AGRIM-kiintiötuontitodistushakemuksen kanssa Ruokavirastolle. Joidenkin kiintiöiden myöntämismenettelyn edellytyksenä on myös se, että Ruokavirasto on saanut komissiosta alkuperätodistuksia koskevan viikoittaisen tiedonannon.

Käytetty AGRIM-kiintiötuontitodistus on palautettava Ruokavirastoon 60 kalenteripäivän kuluessa todistuksen voimassaolon päättymisen jälkeen. Tul­li­mer­kin­nöil­lä va­rus­te­tun tuon­ti­to­dis­tuk­sen pa­laut­ta­mis­ta Ruo­ka­vi­ras­toon 60 kalenteripäi­vän ku­lu­es­sa pi­de­tään to­dis­tee­na sii­tä, että tuon­ti­to­dis­tuk­seen liit­ty­vät vel­voit­teet on täy­tet­ty. Va­kuus va­pau­te­taan, jos tuon­ti­vel­voi­te on täy­tet­ty ja käy­tet­ty to­dis­tus on pa­lau­tet­tu mää­rä­a­jas­sa. Tuon­ti­to­dis­tus­vel­voite kat­so­taan ko­ko­naan täy­te­tyk­si, kun AGRIM-kiintiötuontito­dis­tuk­ses­sa mai­nit­tu koko­nais­mää­rä on tul­li­sel­vi­tet­ty asi­an­o­mai­ses­sa me­net­te­lys­sä ja tuot­teet on tosi­a­si­al­li­ses­ti luo­vu­tet­tu va­paa­seen liik­kee­seen. Va­kuus voi­daan va­paut­taa, kun AGRIM-kiintiötuon­tito­dis­tuk­sen vel­voit­teet on täy­tet­ty ja to­dis­te vel­voit­teen täyt­ty­mi­ses­tä on toi­mi­tet­tu to­dis­tuk­sen myön­tä­neel­le vi­ran­o­mai­sel­le mää­rä­a­jas­sa. Vel­vol­li­suus luo­vut­taa va­paa­seen liik­kee­seen tai vie­dä kat­so­taan täy­te­tyk­si, kun to­dis­tuk­ses­sa mai­nit­tu koko­nais­mää­rä on tul­li­sel­vi­tet­ty asi­an­o­mai­ses­sa me­net­te­lys­sä to­dis­tuk­sen voi­mas­sa­olo­ai­ka­na. AGRIM-kiintiötuon­ti­to­dis­tuk­sel­la va­paa­seen liik­kee­seen luo­vu­tet­tu mää­rä saa poi­ke­ta enin­tään -5%:ia to­dis­tuk­sel­la myön­ne­tys­tä mää­räs­tä. Kun Ruokavirasto on käsitellyt palautuneen ja ainakin 95-prosenttisesti käytetyn tuontitodistuksen koko vakuus vapautetaan. Jos todistuksen käyttöaste on pienempi kuin 95 prosenttia, vakuutta vapautetaan tapahtuneen tuonnin kanssa samassa suhteessa. Sen osan vakuudesta, joka vastaa toteutumattoman tuonnin määrää, asiakas menettää. Myös myöhässä palautettu AGRIM-kiintiötuontitodistus voi aiheuttaa vakuuden pidätyksen, vaikka tuontivelvoite olisi täytetty.

Suo­mes­sa myön­net­ty AGRIM-kiintiötuon­titodistus on pa­lau­tet­ta­va Tul­lin asi­an­mu­kai­ses­ti vah­vis­ta­mien mer­kin­tö­jen jäl­keen ta­kai­sin Ruo­ka­vi­ras­toon. Säh­köi­set to­dis­tuk­set pa­lau­te­taan säh­köi­sen to­dis­tus­ten haku­pal­ve­lun kaut­ta ja pa­pe­ri­to­dis­tuk­set pos­tit­se Ruo­ka­vi­ras­ton osoit­tee­seen. To­dis­tus on pa­lau­tet­ta­va myös sii­nä ta­pauk­ses­sa, jos sitä ei ole saa­tu käy­tet­tyä sen voi­mas­sa­olo­ai­ka­na.

Kiintiötuontitodistusten voimassaoloajat vaihtelevat tuotesektorikohtaisesti ja ne käyvät ilmi asetuksista.

1.7. Huomio eläinlääkintäsäännöksiin ja kasvinterveyslainsäädäntöön

Tuontitodistuksia voidaan käyttää vain sellaisten tuotteiden tuontiin, jotka täyttävät kaikki yhteisössä voimassaolevat eläinlääkintäsäännökset ja kasvinterveyslainsäädökset. Lisätietoja eläinlääkintäsäädöksistä saa Ruokaviraston www-sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/  ja kasvinterveyslainsäädännöstä Ruokaviraston www-sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/kasvituotteet/ Asiantuntijoiden yhteystiedot eläinlääkintäsäädösten osalta ovat rajatarkastus(at)ruokavirasto.fi ja kasvinterveyslainsäädännön osalta kasvinterveys(at)ruokavirasto.fi.

Maataloustuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovutus voi edellyttää AGRIM-tuontitodistuksen lisäksi myös alkuperätodistuksen tai aitoustodistuksen esittämistä Tullissa.

2. Munat

2.1. Muna- ja ovalbumiinialan tuontitariffikiintiökausi

Muna- ja ovalbumiinialan tuontitariffikiintiökausi avataan vuosittain 1. heinäkuuta seuraavan vuoden 30. kesäkuuta väliseksi ajaksi. Ukrainan alkuperää olevat tuontitariffikiintiökaudet avataan 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta väliseksi ajaksi. Kiintiökaudet jaetaan erillisiin osakausiin.

Munat- tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka kuvaus (Siirtyy FCFS-kiintiöihin 1.1.2021 alkaen)

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4015
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 539/2007
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia (kuorellisten munien ekvivalenttina) asetuksen (ETY) N:o 2771/75 tai (ETY) N:o 2783/75 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai olevansa hyväksytty munavalmisteiden käsittelyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 ( 2 ) 4 artiklan mukaisesti.
 • CN-koodi/-t: 0407 00 30
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä kesäkuuta, syyskuuta, joulukuuta, maaliskuuta
 • Kiintiötulli: 152 euroa / 1 000 kg

Kuorelliset siipikarjanmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt; kuorettomat linnunmunat ja munankeltuaiset, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, ihmisravinnoksi soveltuvat; muna- albumiinit ja maitoalbumiinit, ihmisravinnoksi soveltuvat

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4275
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) 2015/2077
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksissa on oltava seuraavat maininnat: 8 kohdassa alkuperämaa ”Ukraina” ja ”kyllä”-kohdassa rasti; 20 kohdassa jokin liitteessä II luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Munatuotteiden paino muunnetaan vastaavaksi määräksi kuorellisia munia. Maitoalbumiinien paino muunnetaan asetuksen liitteen mukaisesti vastaavaksi määräksi kuorellisia munia soveltamalla kiinteätä tuottoastetta, joka on 7,00 kuivatun maitoalbumiinin (CN-koodi 3502 20 91) osalta ja 53,00 muiden maitoalbumiinien (CN-koodi 3502 20 99) osalta. Tuontitodistushakemusten on koskettava vähintään yhden tonnin määrää ja enintään 10:tä prosenttia asianomaisessa kiintiössä asianomaiselle kiintiöosakaudella käytettävissä olevasta määrästä. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10, 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80, 3502 11 90, 3502 19 90, 3502 20 91, 3502 20 99,
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Kuorelliset siipikarjanmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4276
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) 2015/2077
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksissa on oltava seuraavat maininnat: 8 kohdassa alkuperämaa ”Ukraina” ja ”kyllä”-kohdassa rasti; 20 kohdassa jokin liitteessä II luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Haettu määrä ilmaistaan kilogrammoina tuotepainona. Asetuksen liitteessä vahvistettujen kiinteiden tuottoasteiden mukaiset muuntokertoimet. Tuontitodistushakemusten on koskettava vähintään yhden tonnin määrää ja enintään 10:tä prosenttia asianomaisessa kiintiössä asianomaiselle kiintiöosakaudella käytettävissä olevasta määrästä. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Munat - tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4401
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 539/2007
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia (kuorellisten munien ekvivalenttina) asetuksen (ETY) N:o 2771/75 tai (ETY) N:o 2783/75 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai olevansa hyväksytty munavalmisteiden käsittelyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 ( 2 ) 4 artiklan mukaisesti. Todistushakemuksessa on oltava 8 kohdassa alkuperämaa; 20 kohdassa jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Haettu määrä kilogrammoina ilmaistuina (kuorellisten munien ekvivalenttina). Asetuksen liitteessä vahvistettujen kiinteiden tuottoasteiden mukaiset muuntokertoimet.
 • CN-koodi/-t: 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80,
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä kesäkuuta, syyskuuta, joulukuuta, maaliskuuta
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0408 11 80: 711 euroa 1 000 kilogrammalta (tuotepaino), CN-koodi 0408 19 81: 310 euroa 1 000 kilogrammalta (tuotepaino), CN-koodi 0408 19 89: 331 euroa 1 000 kilogrammalta (tuotepaino), CN-koodi 0408 91 80: 687 euroa 1 000 kilogrammalta (tuotepaino), CN-koodi 0408 99 80: 176 euroa 1 000 kilogrammalta (tuotepaino)

Munat - tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4402
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 539/2007
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia (kuorellisten munien ekvivalenttina) asetuksen (ETY) N:o 2771/75 tai (ETY) N:o 2783/75 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai olevansa hyväksytty munavalmisteiden käsittelyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 4 artiklan mukaisesti. Todistushakemuksessa on oltava 8 kohdassa alkuperämaa; 20 kohdassa jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Haettu määrä kilogrammoina ilmaistuina (kuorellisten munien ekvivalenttina). Asetuksen liitteessä vahvistettujen kiinteiden tuottoasteiden mukaiset muuntokertoimet.
 • CN-koodi/-t: 3502 11 90, 3502 19 90
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä kesäkuuta, syyskuuta, joulukuuta, maaliskuuta
 • Kiintiötulli: CN-koodi 3502 11 90: 617 euroa 1 000 kilogrammalta (tuotepaino), CN-koodi 3502 19 90: 83 euroa 1 000 kilogrammalta (tuotepaino)

3. Maito ja maitotuotteet

3.1. Maito- ja maitoalan tuontitariffikiintiökausi

Maito- ja maitoalan tuontitariffikiintiökausi avataan vuosittain joko 1.heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30. kesäkuuta väliseksi ajaksi tai Norjan, Islannin, Uuden-Seelannin ja Ukrainan alkuperää olevien maitoalan tuontitariffikiintiökaudet 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta väliseksi ajaksi.

Maito ja maitotuotteet

 • Alkuperä: Sveitsi
 • Tariffikiintiön numero: 09.4155
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten esitettävä asetuksen mukainen alkuperäselvitys CH.1-tavaratodistus
 • CN-koodi/-t: Ex 0401 40, ex 0401 50, 0403 10
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30.
  marraskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Juusto ja juustoaine

 • Alkuperä: Norja
 • Tariffikiintiön numero: 09.4179
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus
 • CN-koodi/-t: 0406
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30.
  marraskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Voi - tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Uusi-Seelanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4182
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Ei viitemäärävaatimusta. Todistus aiemmasta käydystä kaupasta: todistettava tuoneensa unioniin ja/tai vieneensä unionista 12 kuukauden aikana ennen kiintiövuotta edeltävää marraskuuta vähintään 100 tonnia yhdistetyn nimikkeistön 4 ryhmään kuuluvaa maitoa tai kuuluvia maitotuotteita vähintään neljänä erillisenä toimena. Se on todistettava tullauspäätöksin. Tuontitodistushakemukset hyväksytään vain, jos ne kattavat hakijaa kohden vähintään 20 tonnia ja enintään 10 prosenttia osakaudella käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksessa on oltava 7 ja 8 kohdassa merkintä lähtö- ja alkuperämaasta; 15 kohdassa tuotteiden kuvaus liitteen III eritelmän mukaisesti; 16 kohdassa liitteen III mukaisesti ilmoitettu CN-koodi, jota edeltää tarvittaessa ilmaisu ”ex”. Tuontitodistushakemuksessa on oltava hakijan hyväksyntänumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: IMA 1-todistus. Jos Uuden-Seelannin voi ei täytä koostumusvaatimuksia, koko se määrä, jota asianomainen tulli-ilmoitus koskee, jää kiintiöetuuden ulkopuolelle.
 • CN-koodi/-t: Ex 0405 10 11, ex 0405 10 19, ex 0405 10 30
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 20.-30. marraskuuta, 1.-10. kesäkuuta ja 1 -10. syyskuuta.
 • Kiintiötulli: 70 euroa/ 100 kg nettopaino

Voi - tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Uusi-Seelanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4195
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Ei viitemäärävaatimusta. Todistus aiemmasta käydystä kaupasta: todistettava harjoittaneensa tuontia kiintiövuotta edeltävää marraskuuta edeltävien 24 kuukauden aikana kiintiössä 09.4195 tai 09.4182. Tuontitodistushakemukset hyväksytään vain, jos ne kattavat hakijaa kohden enintään 125 prosenttia määristä, jotka hakija on tuonut kiintiövuotta edeltävää marraskuuta edeltävien 24 kuukauden aikana kiintiössä 09.4195 tai 09.4182. Todistushakemuksessa on oltava 7 ja 8 kohdassa merkintä lähtö- ja alkuperämaasta; 15 kohdassa tuotteiden kuvaus liitteen III eritelmän mukaisesti; 16 kohdassa liitteen III mukaisesti ilmoitettu CN-koodi, jota edeltää tarvittaessa ilmaisu ”ex”. Tuontitodistushakemuksessa on oltava hakijan hyväksyntänumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: IMA 1-todistus. Jos Uuden-Seelannin voi ei täytä koostumusvaatimuksia, koko se määrä, jota asianomainen tulli-ilmoitus koskee, jää kiintiöetuuden ulkopuolelle.
 • CN-koodi/-t: Ex 0405 10 11, ex 0405 10 19, ex 0405 1030
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 20.-30. marraskuuta, 1.-10. kesäkuuta ja 1 -10. syyskuuta.
 • Kiintiötulli: 70 euroa/ 100 kg nettopaino

Luonnollinen voi

 • Alkuperä: Islanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4225
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: 0405 10 11, 0405 10 19
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Skyr

 • Alkuperä: Islanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4226
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: Ex 0406 10 50
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Juustot

 • Alkuperä: Islanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4227
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: Ex 0406, ei kuitenkaan CN-koodin ex 0406 10 50 ”skyr”
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

 • Alkuperä: Norja
 • Tariffikiintiön numero: 09.4228
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: 0404 10
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Hera ja modifioitu hera, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa… - tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodin tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Norja
 • Tariffikiintiön numero: 09.4229
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: 0404 10 02
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Kokonaiset Cheddar-juustot - tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodin tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Uusi-Seelanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4514
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: IMA 1-todistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: Ex 0406 90 21
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 20.-30. marraskuuta, 1.-10. kesäkuuta ja 1.-10. syyskuuta
 • Kiintiötulli: 17,06 euroa/ 100 kg nettopaino

Jalostettavaksi tarkoitettu juusto

 • Alkuperä: Uusi-Seelanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4515
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: IMA 1-todistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: 0406 90 01
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 20.-30. marraskuuta, 1.-10. kesäkuuta ja 1.-10. syyskuuta
 • Kiintiötulli: 17,06 euroa/ 100 kg nettopaino

Kokonaiset Cheddar-juustot - tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodin tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Australia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4521
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 10 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava 7 ja 8 kohdassa merkintä lähtö- ja alkuperämaasta; 15 kohdassa tuotteiden kuvaus liitteen III eritelmän mukaisesti; 16 kohdassa liitteen III mukaisesti ilmoitettu CN-koodi, jota edeltää tarvittaessa ilmaisu ”ex”; 20 kohdassa tarvittaessa kiintiön numero sekä IMA 1 -todistuksen numero ja sen myöntämispäivä jollakin liitteessä XVII luetelluista maininnoista merkittynä. Todistus velvoittaa tuomaan 8 kohdassa ilmoitetusta alkuperämaasta. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: IMA 1-todistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: Ex 0406 90 21
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: 17,06 euroa/ 100 kg nettopaino

Jalostettavaksi tarkoitettu juusto

 • Alkuperä: Australia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4522
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 10 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava 7 ja 8 kohdassa merkintä lähtö- ja alkuperämaasta; 15 kohdassa tuotteiden kuvaus liitteen III eritelmän mukaisesti;16 kohdassa liitteen III mukaisesti ilmoitettu CN-koodi, jota edeltää tarvittaessa ilmaisu ”ex”;20 kohdassa tarvittaessa kiintiön numero sekä IMA 1 -todistuksen numero ja sen myöntämispäivä jollakin liitteessä XVII luetelluista maininnoista merkittynä. Todistus velvoittaa tuomaan 8 kohdassa ilmoitetusta alkuperämaasta. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: IMA 1-todistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: 0406 90 01
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: 17,06 euroa/ 100 kg nettopaino

Maito ja maitotuotteet – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4600
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: 0401, 0402 91, 0402 99, 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 10 31, 0403 10 33, 0403 10 39, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Maito ja maitotuotteet – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4601
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: 0402 10, 0402 21, 0402 29, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0404 90 21, 0404 90 23, 0404 90 29, 0404 90 81, 0404 90 83, 0404 90 89
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Maito ja maitotuotteet – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4602
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: 0405 10, 0405 20 90, 0405 90
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Rasvaton maitojauhe (Siirtyy FCFS-kiintiöksi 1.1.2021 alkaen)

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat
 • Tariffikiintiön numero: 09.4590
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten esitettävä asetuksen mukainen alkuperäselvitys.
 • CN-koodi/-t: 0402 10 19
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: 47,50 euroa/ 100 kg nettopaino

Juusto pizzan valmistukseen, jäädytetty, leikattu enintään 1g:n painoisiksi paloiksi , astioissa, joiden sisällön nettopaino on vähintään 5 kg, vesipitoisuus vähintään 52 painoprosenttia ja rasvapitoisuus vähintään 38 prosenttia kuiva-aineen painosta (Siirtyy FCFS-kiintiöksi 1.1.2021 alkaen)

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat
 • Tariffikiintiön numero: 09.4591
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten esitettävä asetuksen mukainen alkuperäselvitys.
 • CN-koodi/-t: ex 0406 10 30, ex 0406 10 50, ex 0406 10 80
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: 13,00 euroa/ 100 kg nettopaino

Emmental-sulatejuusto, Emmental (Siirtyy FCFS-kiintiöksi 1.1.2021 alkaen)

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat
 • Tariffikiintiön numero: 09.4592
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten esitettävä asetuksen mukainen alkuperäselvitys.
 • CN-koodi/-t: ex 0406 30 10, 0406 90 13
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: CN-koodi ex 0406 30 10: 71,90 euroa / 100 kg nettopaino, CN-koodi 0406 90 13: 85,80 euroa / 100 kg nettopaino

Gruyére-sulatejuusto, Gruyére, Sbrinz (Siirtyy FCFS-kiintiöksi 1.1.2021 alkaen)

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat
 • Tariffikiintiön numero: 09.4593
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten esitettävä asetuksen mukainen alkuperäselvitys.
 • CN-koodi/-t: ex 0406 30 10, 0406 90 15
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: CN-koodi ex 0406 30 10: 71,90 euroa / 100 kg nettopaino, CN-koodi 0406 90 15: 85,80 euroa / 100 kg nettopaino

Jalostettavaksi tarkoitettu juusto (Siirtyy FCFS-kiintiöksi 1.1.2021 alkaen)

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat
 • Tariffikiintiön numero: 09.4594
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten esitettävä asetuksen mukainen alkuperäselvitys.
 • CN-koodi/-t: 0406 90 01
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: 83,50 euroa / 100 kg nettopaino

Cheddar

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4595
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksessa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero.
 • CN-koodi/-t: 0406 90 21
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: 21 euroa/ 100 kg nettopaino

Useita eri juustoja - tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien perusteella (Siirtyy FCFS-kiintiöksi 1.1.2021 alkaen)

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat
 • Tariffikiintiön numero: 09.4596
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten esitettävä asetuksen mukainen alkuperäselvitys.
 • CN-koodi/-t: ex 0406 10 30, ex 0406 10 50, ex 0406 10 80, 0406 20 00, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0406 40 50, 0406 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 29, 0406 90 32, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, 0406 90 74, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 89, 0406 90 92, 0406 90 93, 0406 90 99
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: CN-koodi ex 0406 10 30: 92,60 e/100 kg, CN-koodi ex 0406 10 50: 92,60 e/100 kg, CN-koodi 0406 10 80: 106,40 e/100 kg, CN-koodi 0406 20 00: 94,10 e/100 kg, CN-koodi 0406 30 31: 69,00 e/100 kg, 0406 30 39: 71,90e/100 kg, 0406 30 90: 102,90e/100 kg, CN-koodit 0406 40 10, 0406 40 50, 0406 40 90 70,40e/100 kg, 0406 90 17: 85,80e/100 kg, CN-koodit 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 29, 0406 90 32, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50: 75,50e/100 kg, CN-koodit ex 0406 90 63 ja 0406 90 69: 94,10e/100 kg, CN-koodit 0406 90 73, 0406 90 74, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 89, 0406 90 92: 75,50e/ 100 kg, CN-koodi 0406 90 93: 92,60e/ 100 kg, CN-koodi 0406 90 99: 106,40e /100kg (nettopainoina)

Voi ja muut maitorasvat (Siirtyy FCFS-kiintiöksi 1.1.2021 alkaen)

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat
 • Tariffikiintiön numero: 09.4599
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 2535/2001
 • Vakuus: 35 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Hakijan on ennen kunkin vuoden 1. huhtikuuta jätettävä hyväksymishakemus, jonka mukana on todiste siitä, että hakija on molempina edeltävinä kalenterivuosina tuonut tai vienyt vähintään 25 tonnia maitotuotteita. Hyväksyntämenettelyn jälkeen hakija voi mainittuina hakuaikoina tehdä kiintiötuontitodistushakemuksen. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10 tonnia ja enintään kiintiölle osakauden aikana käytettävissä olevaa määrää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 20 on oltava jokin asetuksen liitteessä XV luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten esitettävä asetuksen mukainen alkuperäselvitys.
 • CN-koodi/-t: 0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 (*) 0405 90 90 (*)
 • Hakuajat: Hakuajat hyväksynnälle vuosittain ennen 1.huhtikuuta. Todistusten hakuaika 1.-10. kesäkuuta ja 20.-30. marraskuuta
 • Kiintiötulli: 94,80 euroa/100 kg nettopaino

4. Naudanliha ja elävät naudat

4.1. Naudanlihan tariffikiintiökausi

Naudanlihan kiintiökausi eli -vuosi voi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. tai alkaa 1.7. ja päättyy 30.6. seuraavana vuonna. Naudanliha-alalla tietty kiintiökausi voidaan jakaa 2, 4 tai 12 osakauteen. Kullakin osakaudella on jaossa etukäteen määrätty osa koko kiintiön määrästä. Jaettava määrä voi olla suurempikin, jos edeltäneiltä osakausilta on jäänyt jakamatonta osuutta, joka lisätään seuraavan osakauden määrään.

4.2. Naudanlihan tariffikiintiöiden hallinnointi

Osaa naudanlihan kiintiöistä hallinnoidaan AGRIM-tuontitodistuksilla ja osaa myöntämällä ensin tuontioikeus ja vasta sen jälkeen AGRIM-tuontitodistuksen hakeminen on mahdollista. Tuontitodistukset kiintiöissä 09.4460, 09.4020, 09.4003 ovat voimassa myöntämiskuukauden loppuun ja sitä seuraavat 3 kuukautta, kiintiöissä 09.4057 ja 09.4058 120 päivää myöntöpäivästä ja kiintiöissä 09.4181, 09.4202, 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4100, 09.4198 ja 09.4199 3 kuukautta myöntämispäivästä. Todistukset eivät kuitenkaan ole voimassa tariffikiintiövuoden vaihtumisen jälkeen. AGRIM-tuontitodistuksessa lmoitetut määrät ylittävistä tuontimääristä kannetaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamispäivänä yhteisessä tullitariffissa vahvistettu täysi tulli.

Alla on kerrottu tarkemmat naudanlihaa ja eläviä nautoja koskevat kiintiökohtaiset tiedot (punaisella merkityt kiintiöt siirtyvät FCFS-kiintiöiksi 1.1.2021 alkaen).

Tuontitodistuksen hakeminen aitoustodistukseen perustuen

Tuontitodistuksen hakeminen argentiinalaista, australialaista, brasilialaista, paraguaylaista, uruguaylaista tai uusi-seelantilaista alkuperää olevalle naudanlihalle ja australialaista alkuperää olevalle puhvelinlihalle perustuu viejämaan myöntämiin aitoustodistuksiin. Tuontitodistuksia voi hakea em. tuotteille jatkuvasti. Tuontitodistuksen myöntämisen edellytyksenä on viejämaan viranomaisten myöntämän ja asianmukaisesti vahvistetun aitoustodistuksen alkuperäiskappaleen ja sen yhden jäljennöksen esittäminen hakemuksen yhteydessä. Lisäksi tarvitaan kyseistä tuontierää koskeva komission viikoittainen tiedonanto, jonka viejämaan toimivaltaiset viranomaisetovat toimittaneet komissioon ja komissio edelleen tuontitodistuksia myöntäville jäsenmaiden viranomaisille.

Jäädytetty luuton puhvelinliha

 • Alkuperä: Australia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4001
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 593/2013
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: Ex 0202 30 90
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20%

Korkealaatuinen tuore, jäähdytetty tai jäädytetty luuton puhvelinliha

 • Alkuperä: Argentiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4004
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 593/2013
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa sekä vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 30 00, ex 0202 30 90
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty naudanliha

 • Alkuperä: Argentiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4450
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 593/2013
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 oltava asetuksen 593/2013 liitteen I mukainen maininta (ks. asetus) ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 30 00, ex 0206 10 95
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty naudanliha

 • Alkuperä: Australia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4451
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 593/2013
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 oltava asetuksen 593/2013 liitteen I mukainen maininta (ks. asetus) ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 20 90, ex 0202 30, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty naudanliha

 • Alkuperä: Uruguay
 • Tariffikiintiön numero: 09.4452
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 593/2013
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 oltava asetuksen 593/2013 liitteen I mukainen maininta (ks. asetus) ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 30 00, ex 0206 10 95
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty naudanliha

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4453
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 593/2013
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 oltava asetuksen 593/2013 liitteen I mukainen maininta (ks. asetus) ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 30 00, ex 0202 30 90, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty naudanliha

 • Alkuperä: Uusi-Seelanti
 • Tariffikiintiön numero: 09.4454
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 593/2013
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 oltava asetuksen 593/2013 liitteen I mukainen maininta (ks. asetus) ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 20 90, ex 0201 30 00, ex 0202 20 90, ex 0202 30, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty naudanliha

 • Alkuperä: Paraguay
 • Tariffikiintiön numero: 09.4455
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 593/2013
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 oltava asetuksen 593/2013 liitteen I mukainen maininta (ks. asetus) ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 30 00, ex 0202 30 90
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Naudanliha

 • Alkuperä: USA ja Kanada
 • Tariffikiintiön numero: 09.4002
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) 593/2013
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 oltava asetuksen 593/2013 liitteen I mukainen maininta (ks. asetus) ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
  Lomakkeen kääntöpuolella on oltava viejämaasta peräisin olevaan lihaan sovellettava tavaran kuvaus.
 • CN-koodi/-t: Ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95, ex 0206 29 91
 • Hakuajat: Hakuajat: 1.-5. päivänä kuukausittain
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 % Kanadasta peräisin olevien tuotteiden tulli on kuitenkin 0 euroa

Kuivattu luuton naudanliha

 • Alkuperä: Sveitsi
 • Tariffikiintiön numero: 09.4202
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 82/2013
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 oltava asetuksen 82/2013 liitteen I mukainen maininta (ks. asetus). Alkuperäselvitys todistushakemuksessa sekä vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: Ex 0210 20 90
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Jäädytetty naudanliha ("GATT-kiintiö")

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4003
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 431/2008
 • Vakuus: Tuontioikeuden vakuus 6 euroa / 100 kg luuttoman lihan vastinarvona ilmaistuna. Tuontitodistuksen vakuus on 12 euroa/100 kg.
 • Erityisedellytykset: Tuontitariffikiintiöön täytyy ensin hakea tuontioikeutta vuosittain viimeistään 1.6. klo 14.00 mennessä. Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta tuontioikeushakemusta edeltävältä 1.5.-30.4. ajanjaksolta.
 • CN-koodi/-t: 0202, 0206 29 91
 • Hakuajat: Tuontioikeuden hakuaika: viimeistään 1. kesäkuuta vuosittain
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 %

Jäädytetty naudanliha, joka on tarkoitettu A-luokan tuotteiden valmistukseen (Siirtyy FCFS-kiintiöksi 1.1.2021 alkaen)

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4057
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 412/2008
 • Vakuus: Tuontioikeuden vakuus 6 euroa/100 kg.
 • Erityisedellytykset: Tuontitariffikiintiöön täytyy ensin hakea tuontioikeutta. Kiintiö tarkoitettu vain jalostajille, jotka harjoittavat jalostustoimintaa hyväksytyssä jalostuslaitoksessa. Toimijoiden tulee todistaa harjoittaneensa naudanlihaa sisältävien tuotteiden jalostusta hakemusta edeltäneen kahdentoista kuukauden ja sitä edeltäneen kahdentoista kuukauden ajanjakson aikana. Liha on jalostettava A-luokan tuotteeksi (ks. asetus 412/2008) todistushakemuksessa mainitussa laitoksessa valmiiksi tuotteiksi 3 kk kuluessa tuontipäivästä ja sen varmistamiseksi on asetettava vakuus tuontihetkellä. Tuontioikeushakemus saa ylittää asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määrän enintään kymmenellä prosentilla. Tuontioikeushakemukset ilmaistaan luullisen lihan vastinarvona. 100 kilogrammaa luullista naudanlihaa vastaa 77:ää kilogrammaa luutonta naudanlihaa. Tuontitodistuksia on haettava koko sille määrälle, joka hakijalle on myönnetty. Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava seuraavat tiedot: 8 kohdassa merkintä alkuperämaasta; 16 kohdassa jokin asetuksen 1 artiklassa tarkoitetuista hyväksyttävistä CN-koodeista; 20 kohdassa kiintiön järjestysnumero, vähintään yksi asetuksen liitteessä II luetelluista maininnoista sekä jalostuslaitoksen nimi ja osoite. Toimivaltaiset viranomaiset valvovat, että tuotu liha jalostetaan ilmoitetussa jalostuslaitoksessa kyseisessä tuontitodistuksessa mainittuun tuoteluokkaan kuuluvaksi tuotteeksi kolmen kuukauden kuluessa tuontipäivästä. Fyysisiä määrän ja laadun tarkastuksia voidaan tehdä jalostuksen alussa, sen aikana ja jalostustoimien päätyttyä. Jalostajien on pystyttävä milloin tahansa esittämään todisteet maahantuodusta lihasta ja sen käytöstä asianmukaisten tuotannon valvonta-asiakirjojen avulla. Lopputuotteen laadun tarkastamiseksi sekä jalostajan valmistusohjeen ja tuotteen koostumuksen vastaavuuden vahvistamiseksi toimivaltaisten viranomaisten on otettava edustavia näytteitä ja analysoitava kyseisiä tuotteita. Näiden toimenpiteiden kustannukset maksaa kyseinen jalostaja. Jalostamisen varmistamiseksi asetettu vakuus vapautetaan, kun seitsemän kuukauden kuluessa tuontipäivästä on annettu tyydyttävä todiste siitä, että kaikki tai osa tuontilihasta on jalostettu sovituiksi tuotteiksi kolmen kuukauden kuluessa laitokseen tuontipäivästä. Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta.
 • CN-koodi/-t: 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0206 29 91
 • Hakuajat: Tuontioikeuden hakuaika: 1.-7. päivänä (joka tapauksessa viimeistään 7.päivänä klo 14.00) kesäkuuta, syyskuuta, joulukuuta ja maaliskuuta
 • Kiintiötulli: Arvotulli 20 % A-luokan tuotteiden valmistamisen osalta.

Jäädytetty naudanliha, joka on tarkoitettu B-luokan tuotteiden valmistukseen (Siirtyy FCFS-kiintiöksi 1.1.2021 alkaen)

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4058
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 412/2008
 • Vakuus: Tuontioikeuden vakuus 6 euroa/ 100 kg.
 • Erityisedellytykset: Tuontitariffikiintiöön täytyy ensin hakea tuontioikeutta. Kiintiö tarkoitettu vain jalostajille, jotka harjoittavat jalostustoimintaa hyväksytyssä jalostuslaitoksessa. Toimijoiden tulee todistaa harjoittaneensa naudanlihaa sisältävien tuotteiden jalostusta hakemusta edeltäneen kahdentoista kuukauden ja sitä edeltäneen kahdentoista kuukauden ajanjakson aikana. Liha on jalostettava B-luokan tuotteeksi (ks. asetus 412/2008) todistushakemuksessa mainitussa laitoksessa valmiiksi tuotteiksi 3 kk kuluessa tuontipäivästä ja sen varmistamiseksi on asetettava vakuus tuontihetkellä. Tuontioikeushakemukset ilmaistaan luullisen lihan vastinarvona. 100 kilogrammaa luullista naudanlihaa vastaa 77:ää kilogrammaa luutonta naudanlihaa. Tuontioikeushakemus saa ylittää asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määrän enintään kymmenellä prosentilla. Tuontitodistuksia on haettava koko sille määrälle, joka hakijalle on myönnetty. Todistushakemuksessa on oltava seuraavat tiedot 8 kohdassa merkintä alkuperämaasta;  16 kohdassa jokin asetuksen 1 artiklassa tarkoitetuista hyväksyttävistä CN-koodeista; 20 kohdassa kiintiön järjestysnumero, vähintään yksi asetuksen liitteessä II luetelluista maininnoista sekä jalostuslaitoksen nimi ja osoite. Toimivaltaiset viranomaiset valvovat, että tuotu liha jalostetaan ilmoitetussa jalostuslaitoksessa kyseisessä tuontitodistuksessa mainittuun tuoteluokkaan kuuluvaksi tuotteeksi kolmen kuukauden kuluessa tuontipäivästä. Fyysisiä määrän ja laadun tarkastuksia voidaan tehdä jalostuksen alussa, sen aikana ja jalostustoimien päätyttyä. Jalostajien on pystyttävä milloin tahansa esittämään todisteet maahantuodusta lihasta ja sen käytöstä asianmukaisten tuotannon valvonta-asiakirjojen avulla. Lopputuotteen laadun tarkastamiseksi sekä jalostajan valmistusohjeen ja tuotteen koostumuksen vastaavuuden vahvistamiseksi toimivaltaisten viranomaisten on otettava edustavia näytteitä ja analysoitava kyseisiä tuotteita. Näiden toimenpiteiden kustannukset maksaa kyseinen jalostaja. Jalostamisen varmistamiseksi asetettu vakuus vapautetaan, kun seitsemän kuukauden kuluessa tuontipäivästä on annettu tyydyttävä todiste siitä, että kaikki tai osa tuontilihasta on jalostettu sovituiksi tuotteiksi kolmen kuukauden kuluessa laitokseen tuontipäivästä. Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta.
 • CN-koodi/-t: 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0206 29 91
 • Hakuajat: Tuontioikeuden hakuaika: 1.-7. päivänä (joka tapauksessa viimeistään 7.päivänä klo 14.00) kesäkuuta, syyskuuta, joulukuuta ja maaliskuuta
 • Kiintiötulli: 0202 20 30: 20 % + 994,5 EUR/1 000 kg/netto, 0202 30 10: 20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/netto, 0202 30 50: 20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/netto, 0202 30 90: 20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/netto, 0206 29 91: 20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/netto

Naudanliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 • Alkuperä: Chile
 • Tariffikiintiön numero: 09.4181
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 610/2009 ja (EY) N:o 382/2008
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa on oltava merkintä alkuperämaasta, ja kohta ”kyllä” on rastittava. Tuontitodistushakemuksen 20 kohdassa on oltava kiintiönumero ja yksi asetuksen liitteessä II luetelluista maininnoista. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa sekä vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • CN-koodi/-t: 0201 20, 0201 30 00, 0202 20, 0202 30
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Baby beef -tuotteiden tuontikiintiöt

Baby beef -tuote

 • Alkuperä: Serbia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4198
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1255/2010
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 on oltava tariffikiintiön järjestysnumero ja jokin asetuksen liitteessä I luetelluista maininnoista. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa sekä vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä. Lisäksi tarvitaan kyseistä tuontierää koskeva komission viikoittainen tiedonanto, jonka viejämaan viranomaiset ovattoimittaneet komissioon ja komissio edelleen tuontitodistuksia myöntäville jäsenmaiden toimivaltaisille viranomaisille. Näihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogramman elopaino vastaa 50:tä kilogrammaa teuraspainoa.
 • CN-koodi/-t: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 2050
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia paljoustullista, sellaisina kuin ne vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa

Baby beef -tuote

 • Alkuperä: Montenegro
 • Tariffikiintiön numero: 09.4199
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1255/2010
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 on oltava tariffikiintiön järjestysnumero ja jokin asetuksen liitteessä I luetelluista maininnoista. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa sekä vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä.
 • Lisäksi tarvitaan kyseistä tuontierää koskeva komission viikoittainen tiedonanto, jonka viejämaan viranomaiset ovattoimittaneet komissioon ja komissio edelleen tuontitodistuksia myöntäville jäsenmaiden toimivaltaisille viranomaisille.
 • Näihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogramman elopaino vastaa 50:tä kilogrammaa teuraspainoa
 • CN-koodi/-t: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia paljoustullista, sellaisina kuin ne vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa

Baby beef -tuote

 • Alkuperä: Kosovon tullialue
 • Tariffikiintiön numero: 09.4200
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1255/2010
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Todistushakemuksen kohdassa 20 on oltava tariffikiintiön järjestysnumero ja jokin asetuksen liitteessä I luetelluista maininnoista. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä. Lisäksi tarvitaan kyseistä tuontierää koskeva komission viikoittainen tiedonanto, jonka viejämaan viranomaiset ovat toimittaneet komissioon ja komissio edelleen tuontitodistuksia myöntäville jäsenmaiden toimivaltaisille viranomaisille.
 • Näihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogramman elopaino vastaa 50:tä kilogrammaa teuraspainoa.
 • CN-koodi/-t: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia paljoustullista, sellaisina kuin ne vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa

Baby beef-tuote

 • Alkuperä: Bosnia ja Hertsegovina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4504
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1255/2010
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 on oltava tariffikiintiön järjestysnumero ja jokin asetuksen liitteessä I luetelluista maininnoista. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä. Lisäksi tarvitaan kyseistä tuontierää koskeva komission viikoittainen tiedonanto, jonka viejämaan viranomaiset ovattoimittaneet komissioon ja komissio edelleen tuontitodistuksia myöntäville jäsenmaiden toimivaltaisille viranomaisille. Näihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogramman elopaino vastaa 50:tä kilogrammaa teuraspainoa.
 • CN-koodi/-t: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia paljoustullista, sellaisina kuin ne vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa

Baby beef-tuote

 • Alkuperä: Pohjois-Makedonia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4505
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1255/2010
 • Vakuus: 12 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Ei todistetta aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 on oltava tariffikiintiön järjestysnumero ja jokin asetuksen liitteessä I luetelluista maininnoista. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa ja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: Aitoustodistus, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä. Lisäksi tarvitaan kyseistä tuontierää koskeva komission viikoittainen tiedonanto, jonka viejämaan viranomaiset ovattoimittaneet komissioon ja komissio edelleen tuontitodistuksia myöntäville jäsenmaiden toimivaltaisille viranomaisille.
 • Näihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogramman elopaino vastaa 50:tä kilogrammaa teuraspainoa.
 • CN-koodi/-t: Ex 0102 29 51, ex 0102 29 59, ex 0102 29 91, ex 0102 29 99, ex 0201 10 00, ex 0201 20 20, ex 0201 20 30, ex 0201 20 50
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia paljoustullista, sellaisina kuin ne vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa

Tuore ja jäädytetty naudanliha

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4270
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) 2015/2079 ja (EY) N:o 382/2008
 • Vakuus: Tuontioikeusvakuus 6 euroa/100 kilogrammalta. Tuontitodistuksen vakuus 12 euroa 100 kilogrammalta (nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Tuontitariffikiintiötä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset. Esitettävä todiste ensimmäisen tiettyä kiintiövuotta koskevan hakemuksen jättämisen yhteydessä CN-koodin 0201 tai 0202 naudanlihan tuodusta määrästä. Todisteen on koskettava 12 kuukauden ajanjaksoa, joka päättyy kuukausi ennen hakijan ensimmäistä hakemusta. Tuontioikeushakemuksessa oleva tuotteiden kokonaismäärä saa olla enintään 25 prosenttia hakijan viitemäärästä. Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat: 8 kohdassa alkuperämaa ”Ukraina” ja ”kyllä”-kohdassa rasti; 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä II luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 10 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90,
 • Hakuajat: Tuontioikeushakemukset on jätettävä 1.-7. päivänä joulu-, maalis-, kesä- tai syyskuuta.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty naudanliha

 • Alkuperä: Kanada
 • Tariffikiintiön numero: 09.4280
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) 2017/1585
 • Vakuus: 9,5 euroa / 100 kg (teuraspainoekvivalenttia)
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: tuontitodistushakemuksen esittämistä välittömästi edeltävän 12 kuukauden jakson ajalta. Tuodun määrän on koskettava CN-koodeihin 0201, 0202, 0206 10 95 tai 0206 29 91 kuuluvia tuotteita. Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat 8 kohdassa alkuperämaa ”Kanada” ja ”kyllä”-kohdassa rasti; 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä III luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Kokonaismäärä on muunnettava teuraspainoekvivalenteiksi.Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: Ex 0201 10 00 , Ex 0201 20 20, Ex 0201 20 30, Ex 0201 20 50, Ex 0201 20 90, Ex 0201 30 00, Ex 0206 10 95
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä marras-, helmi-, touko- ja elokuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Tuore, jäähdytetty tai jäädytetty naudanliha

 • Alkuperä: Kanada
 • Tariffikiintiön numero: 09.4281
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) 2017/1585
 • Vakuus: 9,5 euroa / 100 kg (teuraspainoekvivalenttia)
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: tuontitodistushakemuksen esittämistä välittömästi edeltävän 12 kuukauden jakson ajalta. Tuodun määrän on koskettava CN-koodeihin 0201, 0202, 0206 10 95 tai 0206 29 91 kuuluvia tuotteita. Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat 8 kohdassa alkuperämaa ”Kanada” ja ”kyllä”-kohdassa rasti; 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä III luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Kokonaismäärä on muunnettava teuraspainoekvivalenteiksi. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: Ex 0202 10 00, Ex 0202 20 10, Ex 0202 20 30, Ex 0202 20 50, Ex 0202 20 90, Ex 0202 30 10, Ex 0202 30 50, Ex 0202 30 90, Ex 0206 29 91, Ex 0210 20 10, Ex 0210 20 90, Ex 0210 99 51, Ex 0210 99 59
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä marras-, helmi-, touko- ja elokuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Yli 160 kg painoisten elävien nautaeläinten tuonti Sveitsistä

 • Alkuperä: Sveitsi
 • Tariffikiintiön numero: 09.4203
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1223/2012
 • Vakuus: Tuontioikeuksien vakuus 3 euroa eläintä kohti. Tuontitodistushakemusten vakuus 20 euroa eläintä kohden, joka koostuu: em. tuontioikeuden 3 euron vakuudesta ja 17 euron määrästä, joka hakijan on suoritettava todistushakemusta jättäessään.
 • Erityisedellytykset: Tuontitariffikiintiöön täytyy ensin hakea tuontioikeutta vuosittain viimeistään 1.12. klo 14.00 mennessä. Tuontioikeushakemusten on koskettava vähintään 50:tä eläintä eivätkä ne saa koskea yli viittä prosenttia käytettävissä olevasta määrästä. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: hakijan on oltava tuonut kolmansista maista vähintään 50 CN-koodiin 0102 kuuluvaa eläintä. Todistettava vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevalla tulliasiakirjalla, jonka on oltava tulliviranomaisten asianmukaisesti hyväksymä ja sisällettävä viittaus kyseiseen, vastaanottajaksi mainittuun hakijaan tai tulliviranomaisten asianmukaisesti hyväksymällä vientiä koskevalla tulliasiakirjalla. Tuontitodistuksia on haettava koko sille määrälle, jota koskevat tuontioikeudet hakijalle on myönnetty. Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava kohdassa 8 merkintä alkuperämaasta ja maininta ”kyllä” rastittuna; kohdassa 16 yksi tai useampi seuraavista CN-koodeista: 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 paino suurempi kuin 160 kg tai ex 0102 90 91 paino suurempi kuin 160 kg; ja kohdassa 20 tariffikiintiön järjestysnumero (09.4203) ja vähintään yksi asetuksen liitteessä I luetelluista maininnoista.
 • CN-koodi/-t: 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 paino suurempi kuin 160 kg tai ex 0102 90 91 paino suurempi kuin 160 kg;
 • Hakuajat: Tuontioikeuden hakuaika: vuosittain 1.joulukuuta klo 14.00 mennessä
 • Kiintiötulli: 0 euroa

5. Sianliha

5.1. Sianlihan tuontitariffikiintiökausi

Sianlihan tuontitariffikiintiöt avataan vuosittain 1. heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30. kesäkuuta väliseksi ajanjaksoksi tai 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta väliseksi ajanjaksoksi. Kiintiökausi jaetaan useisiin alajaksoihin.

Sianliha, Selkä ja kinkku, luuttomat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4038
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 442/2009
 • Vakuus: 20 euroa 100 kilogrammalta
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmin käydystä kaupasta: hakijan on tiettyä vuotuista kiintiökautta koskevaa ensimmäistä hakemusta esittäessään osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia sianliha-alan tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 20:tä tonnia ja enintään 20:tä prosenttia kyseisellä kiintiöosakaudella kyseisestä kiintiöstä käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava seuraavat merkinnät: 8 kohdassa alkuperämaa ja 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista.
 • CN-koodi/-t: Ex 0203 19 55; ex 0203 29 55
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä kesäkuuta, syyskuuta, joulukuuta ja maaliskuuta
 • Kiintiötulli: 250 euroa/1 000 kg

Sianliha, Selkä ja kinkku, luuttomat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, Amerikan Yhdysvalloista peräisin olevat

 • Alkuperä: USA
 • Tariffikiintiön numero: 09.4170
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 442/2009
 • Vakuus: 20 euroa 100 kilogrammalta
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmin käydystä kaupasta: hakijan on tiettyä vuotuista kiintiökautta koskevaa ensimmäistä hakemusta esittäessään osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia sianliha-alan tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 20:tä tonnia ja enintään 20:tä prosenttia kyseisellä kiintiöosakaudella kyseisestä kiintiöstä käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava seuraavat merkinnät: 8 kohdassa alkuperämaa ja 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Lisäksi kiintiön nro 09.4170 osalta 8 kohdassa on ”kyllä”-kohtaan merkittävä rasti. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: Ex 0203 19 55, ex 0203 29 55
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä kesäkuuta, syyskuuta, joulukuuta ja maaliskuuta
 • Kiintiötulli: 250 euroa/1 000 kg

Kesyn sian liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4271
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 2015/2076
 • Vakuus: Tuontioikeushakemuksen vakuus 20 euroa 100 kilogrammalta. Tuontitodistushakemuksen vakuus 50 euroa 100 kilogrammalta.
 • Erityisedellytykset: Tuontitariffikiintiötä hallinnoidaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla menetelmällä myöntämällä ensin tuontioikeudet Todiste aiemmin käydystä kaupasta: ensimmäisen tiettyä kiintiövuotta koskevan hakemuksen jättämisen yhteydessä todiste CN-koodin 0203 sianlihatuotteiden tuodusta määrästä, jäljempänä ’viitemäärä’. Tällaisen todisteen on koskettava 12 kuukauden ajanjaksoa, joka päättyy kuukausi ennen hakijan ensimmäistä hakemusta. Tuontioikeushakemuksessa oleva tuotteiden kokonaismäärä saa olla enintään 25 prosenttia hakijan viitemäärää. Tuontitodistushakemusten on katettava myönnetty tuontioikeusmäärä kokonaisuudessaan. Tuontitodistushakemuksessa on oltava 8 kohdassa alkuperämaa ”Ukraina” ja ”kyllä”-kohdassa rasti; 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä II luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59
 • Hakuajat: Tuontioikeuden hakuaika: 1.-7. päivänä joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta ja syyskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Kesyn sian liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, ei kuitenkaan kinkku, selkä ja niiden luulliset palat

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4272
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 2015/2076
 • Vakuus: Tuontioikeushakemuksen vakuus 20 euroa 100 kilogrammalta. Tuontitodistushakemuksen vakuus 50 euroa 100 kilogrammalta.
 • Erityisedellytykset: Tuontitariffikiintiötä hallinnoidaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla menetelmällä myöntämällä ensin tuontioikeudet Todiste aiemmin käydystä kaupasta: ensimmäisen tiettyä kiintiövuotta koskevan hakemuksen jättämisen yhteydessä todiste CN-koodin 0203 sianlihatuotteiden tuodusta määrästä, jäljempänä ’viitemäärä’. Tällaisen todisteen on koskettava 12 kuukauden ajanjaksoa, joka päättyy kuukausi ennen hakijan ensimmäistä hakemusta. Tuontioikeushakemuksessa oleva tuotteiden kokonaismäärä saa olla enintään 25 prosenttia hakijan viitemäärää. Tuontitodistushakemusten on katettava myönnetty tuontioikeusmäärä kokonaisuudessaan. Tuontitodistushakemuksessa on oltava 8 kohdassa alkuperämaa ”Ukraina” ja ”kyllä”-kohdassa rasti; 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä II luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 0203 11 10, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 15, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 15, 0203 29 59
 • Hakuajat: Tuontioikeuden hakuaika: 1.-7. päivänä joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta ja syyskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Tuore ja jäädytetty sianliha

 • Alkuperä: Kanada
 • Tariffikiintiön numero: 09.4282
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) 2017/1585
 • Vakuus: 6,5 euroa / 100 kg (teuraspainoekvivalenttia)
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: tuontitodistushakemuksen esittämistä välittömästi edeltävän 12 kuukauden jakson ajalta. Tuodun määrän on koskettava CN-koodeihin 0201, 0202, 0206 10 95 tai 0206 29 91 kuuluvia tuotteita tai asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdan q alakohdassa tarkoitetut sianliha-alan tuotteita. Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat 8 kohdassa alkuperämaa ”Kanada” ja ”kyllä”-kohdassa rasti; 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä III luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Kokonaismäärä on muunnettava teuraspainoekvivalenteiksi. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä marras-, helmi-, touko- ja elokuuta.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

6. Siipikarjanliha

6.1. Siipikarjanlihan kiintiökausi

Siipikarjanlihan kiintiökausi eli -vuosi voi alkaa 1.1. ja päättyä 31.12. tai alkaa 1.7. ja päättyä 30.6. seuraavana vuonna. Siipikarjanliha-alalla kiintiökausi jaetaan yleensä neljään osakauteen. Kullakin osakaudella on pääsääntöisesti jaossa 25 prosenttia koko kiintiön määrästä. Jaettava määrä voi olla suurempikin, jos edeltäneiltä osakausilta on jäänyt jakamatonta osuutta, joka lisätään seuraavan osakauden määrään.

Kiintiöiden osakaudet ovat

 • 1. tammikuuta-31. maaliskuuta
 • 1. huhtikuuta - 30. kesäkuuta
 • 1. heinäkuuta - 30. syyskuuta
 • 1. lokakuuta - 31. joulukuuta.

Paloittelematon kana tuoreena, jäähdytettynä tai jäädytettynä

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4067
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 533/2007
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10:tä tonnia ja enintään 10:tä prosenttia kyseisellä osakaudella kyseisen kiintiön osalta käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava: 8 kohdassa alkuperämaa; 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista.
 • CN-koodi/-t: 0207 11 10; 0207 11 30; 0207 11 90; 0207 12 10; 0207 12 90;
 • Hakuajat: 1.-7.- päivänä kesäkuuta, syyskuuta, joulukuuta, maaliskuuta
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0207 11 10: 131 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 11 30: 149 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 11 90: 162 euroa / 1 000 kg CN-koodi0207 12 10: 149 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 12 90: 162 euroa / 1 000 kg

Paloiteltua kananlihaa tai muita eläimen osia tuoreena, jäähdytettynä tai jäädytettynä

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4068
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 533/2007
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10:tä tonnia ja enintään 10:tä prosenttia kyseisellä osakaudella kyseisen kiintiön osalta käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava: 8 kohdassa alkuperämaa;20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista.
 • CN-koodi/-t: 0207 13 10; 0207 13 20; 0207 13 30; 0207 13 40; 0207 13 50; 0207 13 60; 0207 13 70; 0207 14 20; 0207 14 30; 0207 14 40; 0207 14 60;
 • Hakuajat: 1.-7.- päivänä kesäkuuta, syyskuuta, joulukuuta, maaliskuuta
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0207 13 10: 512 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 20: 179 euroa / 1000 kg, CN-koodi 0207 13 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 40: 93 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 50: 301 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 60: 231 euroa / 1 000 kg

Jäädytettyjä luuttomia kananpaloja

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4069
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 533/2007
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10:tä tonnia ja enintään 10:tä prosenttia kyseisellä osakaudella kyseisen kiintiön osalta käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava: 8 kohdassa alkuperämaa; 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista.
 • CN-koodi/-t: 0207 14 10
 • Hakuajat: 1.-7.- päivänä kesäkuuta, syyskuuta, joulukuuta, maaliskuuta
 • Kiintiötulli: 795 euroa / 1 000 kg

Muita valmisteita tai säilykkeitä, jotka on valmistettu lihasta, verestä tai muista eläimenosista. Koskee kalkkunatuotteita useista eri nimikkeistä – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4070
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 533/2007
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10:tä tonnia ja enintään 10:tä prosenttia kyseisellä osakaudella kyseisen kiintiön osalta käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava: 8 kohdassa alkuperämaa; 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista.
 • CN-koodi/-t: 0207 24 10; 0207 24 90; 0207 25 10; 0207 25 90; 0207 26 10; 0207 26 20; 0207 26 30; 0207 26 40; 0207 26 50; 0207 26 60; 0207 26 70; 0207 26 80; 0207 27 30; 0207 27 40; 0207 27 50; 0207 27 60; 0207 27 70;
 • Hakuajat: 1.-7.- päivänä kesäkuuta, syyskuuta, joulukuuta, maaliskuuta
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0207 24 10: 170 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 24 90: 186 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 25 10: 170 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 25 90: 186 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 10: 425 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 20: 205 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 40: 93 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 50: 339 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 60: 127 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 70: 230 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 80: 415 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 40: 93 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 50: 339 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 60: 127 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 70: 230 euroa / 1 000 kg

Hanhen ja ankanliha – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Israel
 • Tariffikiintiön numero: 09.4091
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 1384/2007
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Hakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksessa on oltava: 8 kohdassa alkuperämaa ja ”kyllä”-kohdassa rasti; 20 kohdassa jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: ex 0207 33; ex 0207 35; ex 0207 36;
 • Hakuajat: Hakuajat: 1.-7. päivänä joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Jäädytetty (pakastettu) kalkkunanliha - tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Israel
 • Tariffikiintiön numero: 09.4092
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 1384/2007
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Hakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 0207 27 10; 0207 27 30; 0207 27 40; 0207 27 50; 0207 27 60; 0207 27 70;
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Kanaa ja kalkkunaa, tuoreena, jäähdytettynä tai jäädytettynä (pakastettuna) – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: USA
 • Tariffikiintiön numero: 09.4169
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 536/2007
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10:tä tonnia, ja enintään 10:tä prosenttia kyseisen osakauden aikana käytettävissä olevasta määrästä Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava seuraavat merkinnät 8 kohdassa alkuperämaa; 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 0207 11 10; 0207 11 30; 0207 11 90; 0207 12 10; 0207 12 90; 0207 13 10; 0207 13 20; 0207 13 30; 0207 13 40; 0207 13 50; 0207 13 60; 0207 13 70; 0207 14 10; 0207 14 20; 0207 14 30; 0207 14 40; 0207 14 50; 0207 14 60; 0207 14 70; 0207 24 10; 0207 24 90; 0207 25 10; 0207 25 90; 0207 26 10; 0207 26 20; 0207 26 30; 0207 26 40; 0207 26 50; 0207 26 60; 0207 26 70; 0207 26 80; 0207 27 10; 0207 27 20; 0207 27 30; 0207 27 40; 0207 27 50; 0207 27 60; 0207 27 70; 0207 27 80;
 • Hakuajat: 1.-7.- päivänä kesäkuuta, syyskuuta, joulukuuta, maaliskuuta
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0207 11 10: 131 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 11 30: 149 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 11 90: 162 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 12 10: 149 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 12 90: 162 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 10: 512 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 20: 179 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 40: 93 euroa / 1 000 kg,  CN-koodi 0207 13 50: 301 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 60: 231 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 13 70: 504 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 10: 795 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 20: 179 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 40: 93 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 50: 0 %,  CN-koodi 0207 14 60: 231 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 14 70: 0 %, CN-koodi 0207 24 10: 170 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 24 90: 186 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 25 10: 170 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 25 90: 186 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 10: 425 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 20: 205 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 40: 93 euroa / 1 000 kg,  CN-koodi 0207 26 50: 339 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 60: 127 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 70: 230 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 26 80: 415 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 10: 0 %, CN-koodi 0207 27 20: 0 %, CN-koodi 0207 27 30: 134 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 40: 93 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 50: 339 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 60: 127 euroa / 1 000 kg,  CN-koodi 0207 27 70: 230 euroa / 1 000 kg, CN-koodi 0207 27 80: 0 %

Siipikarjanliha – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4211
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 10 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Hakemuksen vähimmäismäärä 100 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen ja todistuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemuksen 20 kohdassa      on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: Ex 0210 99 39
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta, tammikuuta
 • Kiintiötulli: 15,4 %

Siipikarjanliha – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva (mutta ei Brasilia eikä Thaimaa)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4213
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Hakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 10 % kiintiökauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 20      kohdassa      on      oltava      jokin     asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava kiintiön järjestysnumero.
 • CN-koodi/-t: Ex 0210 99 39
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta vuosittain
 • Kiintiötulli: 15,4 %

Siipikarjanliha – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4214
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 10 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Hakemuksen vähimmäismäärä 100 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen ja todistuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemuksen 20      kohdassa      on      oltava      jokin     asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 19
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta, tammikuuta
 • Kiintiötulli: 8 %

Siipikarjanliha – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4251
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 10 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Hakemuksen vähimmäismäärä 100 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen ja todistuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemuksen 20 kohdassa      on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 11
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta, tammikuuta
 • Kiintiötulli: 630 euroa / 1 000 kg

Siipikarjanliha – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4252
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 10 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Hakemuksen vähimmäismäärä 100 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen ja todistuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemuksen 20 kohdassa      on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 30
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta, tammikuuta
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanliha – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4253
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 10 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa.  Hakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 100 % kiintiökauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen ja todistuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemuksen 20 kohdassa on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 90
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta vuosittain
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanliha – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4254
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 35 euroa / 100 kg (tuontioikeusvakuus), 75 euroa / 100 kg (tuontitodistusvakuus)
 • Erityisedellytykset: Kiintiön vuotuisia määriä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset. Tuontitodistushakemusten on      katettava koko myönnetty tuontioikeusmäärä.  Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa vähintään 250 tonnia hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Tuontioikeushakemuksen vähimmäismäärä 100 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemuksen kohdassa on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 30
 • Tuontioikeushakemusten hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta, tammikuuta
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanliha – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4255
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 35 euroa / 100 kg (tuontioikeusvakuus), 75 euroa / 100 kg (tuontitodistusvakuus)
 • Erityisedellytykset: Kiintiön vuotuisia määriä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet ja      sen jälkeen tuontitodistukset. Tuontitodistushakemusten on katettava koko myönnetty tuontioikeusmäärä.  Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa vähintään 250 tonnia hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Tuontioikeushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemuksen      kohdassa      on      oltava      jokin    asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 90
 • Tuontioikeushakemusten hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta, tammikuuta
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanliha – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4256
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 35 euroa / 100 kg (tuontioikeusvakuus), 75 euroa / 100 kg (tuontitodistusvakuus)
 • Erityisedellytykset: Kiintiön vuotuisia määriä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet ja      sen jälkeen tuontitodistukset. Tuontitodistushakemusten on katettava koko myönnetty tuontioikeusmäärä.  Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa vähintään 250 tonnia hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Tuontioikeushakemuksen vähimmäismäärä 100 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemuksen      kohdassa      on      oltava      jokin    asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1602 39 29
 • Tuontioikeushakemusten hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta, tammikuuta
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanliha – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4257
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 35 euroa / 100 kg (tuontioikeusvakuus), 75 euroa / 100 kg (tuontitodistusvakuus)
 • Erityisedellytykset: Kiintiön vuotuisia määriä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset. Tuontitodistushakemusten on katettava koko myönnetty tuontioikeusmäärä.  Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa vähintään 250 tonnia hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Tuontioikeushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 100 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemuksen kohdassa on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa vähintään 250 tonnia hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Edellyttää tuontioikeuden hakemista ennen tuontitodistusten hakemista. Hakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 100 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1602 39 21
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta vuosittain
 • Kiintiötulli: 630 euroa/1 000 kg

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, joissa on vähintään 25 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4258
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 35 euroa / 100 kg (tuontioikeusvakuus), 75 euroa / 100 kg (tuontitodistusvakuus)
 • Erityisedellytykset: Kiintiön vuotuisia määriä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset. Tuontitodistushakemusten on katettava koko myönnetty tuontioikeusmäärä.  Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa vähintään 250 tonnia hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Edellyttää tuontioikeuden hakemista ennen tuontitodistusten hakemista. Tuontioikeushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 100 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemuksen kohdassa on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: Ex 1602 39 85
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta vuosittain
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, joissa on alle 25 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia  – tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4259
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 35 euroa / 100 kg (tuontioikeusvakuus), 75 euroa / 100 kg (tuontitodistusvakuus)
 • Erityisedellytykset: Kiintiön vuotuisia määriä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset. Tuontitodistushakemusten on katettava koko myönnetty tuontioikeusmäärä.  Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa vähintään 250 tonnia hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Tuontioikeushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 100 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemuksen kohdassa on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: Ex 1602 39 85
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta vuosittain
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanliha –tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (Paitsi Brasilia ja Thaimaa)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4216
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa vähintään 50 tonnia hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 20      kohdassa      on      oltava      jokin     asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava kiintiön järjestysnumero.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 19
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta, tammikuuta
 • Kiintiötulli: 8 %

Siipikarjanliha –tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (Paitsi Brasilia ja Thaimaa)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4260
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 10 % kiintiökauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on      oltava jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi tämän asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 30
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta, tammikuuta
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanliha –tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (Paitsi Brasilia ja Thaimaa)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4261
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 100 % kiintiökauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi tämän asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 11
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta
 • Kiintiötulli: 630 euroa/1 000 kg

Siipikarjanliha –tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (Paitsi Brasilia ja Thaimaa)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4262
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 100 % kiintiökauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi tämän asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 90
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanliha –tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Thaimaa)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4263
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 100 % kiintiökauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on      oltava jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi tämän asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten (Brasilian osalta).
 • CN-koodi/-t: 1602 39 29
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, joissa on vähintään 25 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 57 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia –tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Thaimaa)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4264
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 100 % kiintiökauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi tämän asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten (Brasilian osalta).
 • CN-koodi/-t: Ex 1602 39 85
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, joissa on alle 25 painoprosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia–tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Thaimaa)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4265
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 100 % kiintiökauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi tämän asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten (Brasilian osalta).
 • CN-koodi/-t: Ex 1602 39 85
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanliha–tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Kiina)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4266
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 100 % kiintiökauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi tämän asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista.
 • CN-koodi/-t: 1602 39 29
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanliha–tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien tarkka tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Kiina)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4267
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 100 % kiintiökauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on  oltava jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi tämän asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista.
 • CN-koodi/-t: 1602 39 85
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanliha– tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4268
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi tämän asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista.
 • CN-koodi/-t: 1602 32 19
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta, tammikuuta
 • Kiintiötulli: 8 %

Siipikarjanliha– tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4269
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemuksen 20 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi tämän asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista. Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen edellytyksenä on Kiinan toimivaltaisten viranomaisten myöntämän alkuperätodistuksen esittäminen.
 • CN-koodi/-t: 1602 39 29
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta, tammikuuta
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjanliha– tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4283
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 616/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvia valmisteita. Vaihtoehtoisesti tuontitodistusten hakijat  voivat  tiettyä  kiintiökautta  koskevaa  ensimmäistä  hakemusta  esittäessään  osoittaa  jalostaneensa  kumpanakin  asetuksen  (EY)  N:o  1301/2006  5  artiklassa  tarkoitettuna  kautena  vähintään  1  000  tonnia  CN-koodiin  0207  tai  0210  kuuluvaa  siipikarjanlihaa  asetuksen  (EU)  N:o  1308/2013  soveltamisalaan  ja  CN-koodiin  1602  kuuluviksi  siipikarjanlihavalmisteiksi  tai  CN-koodiin  1602  10  00  kuuluviksi  homogenoiduiksi  valmisteiksi,  jotka  eivät  sisällä  muuta  lihaa  kuin  siipikarjanlihaa. Tätä kohtaa sovellettaessa ’jalostajalla’ tarkoitetaan sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen alv-rekisteriin kirjattua henkilöä, joka osoittaa jollakin kaupallisella asiakirjalla asianomaista jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla harjoittavansa jalostustoimintaa. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 100 % kiintiökauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 8 kohtaan on merkittävä alkuperämaa ja kohdan ”kyllä” on oltava rastittu. Todistushakemuksen 20 kohdassa on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemuksissa on mainittava ainoastaan yksi asetuksen liitteessä I olevista järjestysnumeroista. Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen edellytyksenä on Kiinan toimivaltaisten viranomaisten myöntämän alkuperätodistuksen esittäminen.
 • CN-koodi/-t: 1602 39 85
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta
 • Kiintiötulli: 10,9 %

Siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt; muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu Gallus domesticus -lajin siipikarjasta– tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4273
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) 2015/2078
 • Vakuus: Tuontioikeushakemuksen vakuus 35 euroa 100 kilogrammalta. Tuontitodistushakemuksen vakuus 75 euroa 100 kilogrammalta.
 • Erityisedellytykset: Tuontitariffikiintiötä hallinnoidaan asetuksen myöntämällä ensin tuontioikeudet.  Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: ensimmäisen tiettyä kiintiövuotta koskevan hakemuksen jättämisen yhteydessä esitettävä todiste CN-koodin 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 tai 1602 39 21 siipikarjatuotteiden tuodusta määrästä, jäljempänä ’viitemäärä’. Tuontioikeushakemuksessa oleva tuotteiden kokonaismäärä saa olla enintään 25 prosenttia hakijan viitemäärästä. Tällaisen todisteen on koskettava 12 kuukauden ajanjaksoa, joka päättyy kuukausi ennen hakijan ensimmäistä hakemusta. Tuontitodistushakemusten on katettava myönnetty tuontioikeusmäärä kokonaisuudessaan.  Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat 8 kohdassa alkuperämaa ”Ukraina” ja ”kyllä”-kohdassa rasti; 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä II luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12, 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 99, 0207 14 10, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 99, 0207 24, 0207 25, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 26 99, 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 30, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70, 0207 27 80, 0207 27 99, 0207 41 30, 0207 41 80, 0207 42, 0207 44 10, 0207 44 21, 0207 44 31, 0207 44 41, 0207 44 51, 0207 44 61, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 44 99, 0207 45 10, 0207 45 21, 0207 45 31, 0207 45 41, 0207 45 51, 0207 45 61, 0207 45 81, 0207 45 99, 0207 51 10, 0207 51 90, 0207 52 90, 0207 54 10, 0207 54 21, 0207 54 31, 0207 54 41, 0207 54 51, 0207 54 61, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 54 99, 0207 55 10, 0207 55 21, 0207 55 31, 0207 55 41, 0207 55 51, 0207 55 61, 0207 55 81, 0207 55 99, 0207 60 05, 0207 60 10, ex 0207 60 21, 0207 60 31, 0207 60 41, 0207 60 51, 0207 60 61, 0207 60 81, 0207 60 99, ex 0210 99 39, 1602 31, 1602 32, 1602 39 21
 • Tuontioikeushakemusten hakuajat: 1.-7. päivänä joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Siipikarjan liha ja muut syötävät osat, paloittelemattomat, jäädytetyt

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4274
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) 2015/2078
 • Vakuus: Tuontioikeushakemuksen vakuus 35 euroa 100 kilogrammalta. Tuontitodistushakemuksen vakuus 75 euroa 100 kilogrammalta.
 • Erityisedellytykset: Tuontitariffikiintiötä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet.  Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: ensimmäisen tiettyä kiintiövuotta koskevan hakemuksen jättämisen yhteydessä esitettävä todiste CN-koodin 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 tai 1602 39 21 siipikarjatuotteiden tuodusta määrästä, jäljempänä ’viitemäärä’. Tuontioikeushakemuksessa oleva tuotteiden kokonaismäärä saa olla enintään 25 prosenttia hakijan viitemäärästä. Tällaisen todisteen on koskettava 12 kuukauden ajanjaksoa, joka päättyy kuukausi ennen hakijan ensimmäistä hakemusta. Tuontitodistushakemusten on katettava myönnetty tuontioikeusmäärä kokonaisuudessaan.  Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat 8 kohdassa alkuperämaa ”Ukraina” ja ”kyllä”-kohdassa rasti; 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä II luetelluista maininnoista ja kiintiönumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 0207 12
 • Tuontioikeushakemusten hakuajat: 1.-7. päivänä joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Siipikarjanliha– tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4410
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 1385/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Hakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 8 kohdassa on mainittava alkuperämaa ja kyllä-merkinnän on oltava rastittu. Todistushakemuksen 20 kohdassa on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemus saa sisältää ainoastaan yhden asetuksen liitteessä I vahvistetun järjestysnumeron. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa: Toimitussopimus, josta käy ilmi, että hakemuksessa mainittua alkuperää ja määrää vastaava siipikarjanlihatuote on toimitettavissa Euroopan unionissa kiintiökauden aikana.
 • CN-koodi/-t: 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Siipikarjanliha– tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4411
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 1385/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Hakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 8 kohdassa on mainittava alkuperämaa ja kyllä-merkinnän on oltava rastittu. Todistushakemuksen 20 kohdassa on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemus saa sisältää ainoastaan yhden asetuksen liitteessä I vahvistetun järjestysnumeron. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa: Toimitussopimus, josta käy ilmi, että hakemuksessa mainittua alkuperää ja määrää vastaava siipikarjanlihatuote on toimitettavissa Euroopan unionissa kiintiökauden aikana.
 • CN-koodi/-t: 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Siipikarjanliha– tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Brasilia ja Thaimaa)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4412
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 1385/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 20 kohdassa on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemus saa sisältää ainoastaan yhden asetuksen liitteessä I vahvistetun järjestysnumeron.
 • CN-koodi/-t: 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Siipikarjanliha– tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4420
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 1385/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 8 kohdassa on mainittava alkuperämaa ja kyllä-merkinnän on oltava rastittu. Todistushakemuksen 20 kohdassa on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemus saa sisältää ainoastaan yhden asetuksen liitteessä I vahvistetun järjestysnumeron.  Alkuperäselvitys todistushakemuksessa: Toimitussopimus, josta käy ilmi, että hakemuksessa mainittua alkuperää ja määrää vastaava siipikarjanlihatuote on toimitettavissa Euroopan unionissa kiintiökauden aikana.
 • CN-koodi/-t: 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Siipikarjanliha– tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus (Siirtyy FCFS-kiintiöksi 1.1.2021 alkaen)

 • Alkuperä: Muut
 • Tariffikiintiön numero: 09.4421
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 1385/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 20 kohdassa on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemus saa sisältää ainoastaan yhden asetuksen liitteessä I vahvistetun järjestysnumeron.
 • CN-koodi/-t: 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Siipikarjanliha– tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodilla tarkempi tavarankuvaus

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4422
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus (EY) No 1385/2007
 • Vakuus: 50 euroa / 100 kg
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia siipikarjanalaan kuuluvia tuotteita hakemusta edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Todistushakemuksen vähimmäismäärä 10 tonnia ja enintään 10 % osakauden käytettävissä olevasta määrästä. Todistushakemuksen 20 kohdassa on oltava jokin asetuksen liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista. Todistushakemus saa      sisältää ainoastaan      yhden asetuksen      liitteessä   I   vahvistetun   järjestysnumeron.
 • CN-koodi/-t: 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä joulukuuta, maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta
 • Kiintiötulli: 0 euroa

7. Säilötyt sienet

7.1. Agaricus-sukuisten säilöttyjen sienten tariffikiintiökausi

Agaricus-sukuisten säilöttyjen sienten kokonaistuontitariffikiintiöt avataan vuosittain 1.tammikuuta 31.joulukuuta kestäväksi kaudeksi.

Agaricus-sukuiset säilötyt sienet

 • Alkuperä: Kiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4157
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus EY No 1979/2006
 • Vakuus: 40 euroa / 1 000 kg (valutettu nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 on oltava maininta ”perinteinen tuoja”. Perinteisillä tuojilla tarkoitetaan tuojia, jotka voivat todistaa tuoneensa säilöttyjä sieniä yhteisöön vähintään kahtena edellisestä kolmesta kalenterivuodesta ja tuoneensa yhteisöön vähintään 100 tonnia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen I X osan mukaisia hedelmä- ja vihannesjalosteita. Hakemuksen kokonaismäärä ei saa koskea yli 150 prosenttia viitemäärästä.
 • CN-koodi/-t: 0711 51 00, 2003 10 20, 2003 10 30
 • Hakuajat: tammikuun ensimmäisen viiden työpäivän aikana
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0711 51 00: Arvotulli 12 %, CN-koodit 2003 10 20 ja 2003 10 30: Arvotulli 23 %

Agaricus-sukuiset säilötyt sienet

 • Alkuperä: Kiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4193
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus EY No 1979/2006
 • Vakuus: 40 euroa / 1 000 kg (valutettu nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 on oltava maininta ”uusi tuoja”. Uudella tuojalla tarkoitetaan tuojia, jotka ovat tuoneet yhteisöön kumpanakin edellisenä kalenterivuonna vähintään 50 tonnia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen I X osan mukaisia hedelmä- ja vihannesjalosteita.
 • CN-koodi/-t: 0711 51 00, 2003 10 20, 2003 10 30
 • Hakuajat: tammikuun ensimmäisen viiden työpäivän aikana
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0711 51 00: Arvotulli 12 %, CN-koodit 2003 10 20 ja 2003 10 30: Arvotulli 23 %

Agaricus-sukuiset säilötyt sienet

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Kiina)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4158
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus EY No 1979/2006
 • Vakuus: 40 euroa / 1 000 kg (valutettu nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 on oltava maininta ”perinteinen tuoja”. Viitemäärävaatimus. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 on oltava maininta ”perinteinen tuoja”. Perinteisillä tuojilla tarkoitetaan tuojia, jotka voivat todistaa tuoneensa säilöttyjä sieniä yhteisöön vähintään kahtena edellisestä kolmesta kalenterivuodesta ja tuoneensa yhteisöön väh. 100 tonnia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen I X osan mukaisia hedelmä- ja vihannesjalosteita.
 • CN-koodi/-t: 0711 51 00, 2003 10 20, 2003 10 30
 • Hakuajat: tammikuun ensimmäisen viiden työpäivän aikana
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0711 51 00: Arvotulli 12 %, CN-koodit 2003 10 20 ja 2003 10 30: Arvotulli 23 %

Agaricus-sukuiset säilötyt sienet

 • Alkuperä: Kaikki kolmannet maat (paitsi Kiina)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4194
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus EY No 1979/2006
 • Vakuus: 40 euroa / 1 000 kg (valutettu nettopaino)
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen kohdassa 20 on oltava maininta ”uusi tuoja”. Uudella tuojalla tarkoitetaan tuojia, jotka ovat tuoneet yhteisöön kumpanakin edellisenä kalenterivuonna vähintään 50 tonnia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen I X osan mukaisia hedelmä- ja vihannesjalosteita.
 • CN-koodi/-t: 0711 51 00, 2003 10 20, 2003 10 30
 • Hakuajat: tammikuun ensimmäisen viiden työpäivän aikana
 • Kiintiötulli: CN-koodi 0711 51 00: Arvotulli 12 %, CN-koodit 2003 10 20 ja 2003 10 30: Arvotulli 23 %

8. Valkosipuli

8.1. Valkosipulin tariffikiintiökausi

Valkosipulin tariffikiintiökausi alkaa vuosittain 1. kesäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden 31. toukokuuta. Tariffikiintiökausi jaetaan osakausiin.Tuojien on jätettävä tuontitodistushakemuksensa huhtikuun seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana ensimmäisen osakauden osalta, heinäkuun seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana toisen osakauden osalta, lokakuun seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana kolmannen osakauden osalta ja tammikuun seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana neljännen osakauden osalta.

Tuore tai jäähdytetty valkosipuli

 • Alkuperä: Argentiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4104
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus EY No 341/2007
 • Vakuus: 60 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: Perinteisellä tuojalla tarkoitetaan tuojia, jotka voivat todistaa saaneensa ja käyttäneensä valkosipulin kiintiötuontitodistuksia kolmena edellisenä tuontitariffikiintiökautena, jotka ovat päättyneet ja tuoneensa kolmansista maista väh. 50 tonnia komission asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen I IX osan mukaisia hedelmiä ja vihanneksia tai vieneensä väh. 50 tonnia valkosipulia kolmansiin maihin hakemusta edeltävällä viimeksi päättyneellä tuontitariffikiintiökaudella. Viitemäärävaatimus: Viitemäärä on niiden valkosipulimäärien keskiarvo, jotka perinteinen tuoja on tosiasiallisesti tuonut asianomaista tuontitariffikiintiökautta edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Perinteisen tuojan      tariffikiintiökaudella jättämien todistushakemusten kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tuojan viitemäärää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on oltava maininta ”perinteinen tuoja”.
 • CN-koodi/-t: 0703 20 00
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta ja tammikuuta
 • Kiintiötulli: Arvotulli 9,6 %

Tuore tai jäähdytetty valkosipuli

 • Alkuperä: Argentiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4099
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus EY No 341/2007
 • Vakuus: 60 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Uudella tuojalla tarkoitetaan tuojia, jotka ovat tuoneet unioniin kolmansista maista väh. 50 tonnia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen I IX osan mukaisia hedelmiä ja vihanneksia hakemusta edeltävällä viimeksi päättyneellä tuontitariffikiintiökaudella tai kahtena edellisenä hakemustaan edeltävänä kalenterivuonna. Todiste kolmansien maiden kanssa käydystä kaupasta esitetään yksinomaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevalla tulliasiakirjalla. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on oltava maininta ”uusi tuoja”. Uuden tuojan millä tahansa      osakiintiökaudella jättämien todistushakemusten kokonaismäärä ei saa ylittää 10:tä prosenttia kyseisen osakiintiökauden ja alkuperän osalta.
 • CN-koodi/-t: 0703 20 00
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta ja tammikuuta
 • Kiintiötulli: Arvotulli 9,6 %

Tuore tai jäähdytetty valkosipuli

 • Alkuperä: Kiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4105
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus EY No 341/2007
 • Vakuus: 60 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: Perinteisellä tuojalla tarkoitetaan tuojia, jotka voivat todistaa saaneensa ja käyttäneensä valkosipulin kiintiötuontitodistuksia kolmena edellisenä tuontitariffikiintiökautena, jotka ovat päättyneet ja tuoneensa kolmansista maista väh. 50 tonnia komission asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen I IX osan mukaisia hedelmiä ja vihanneksia tai vieneensä väh. 50 tonnia valkosipulia kolmansiin maihin hakemusta edeltävällä viimeksi päättyneellä tuontitariffikiintiökaudella. Viitemäärävaatimus: Viitemäärä on niiden valkosipulimäärien keskiarvo, jotka perinteinen tuoja on tosiasiallisesti tuonut asianomaista tuontitariffikiintiökautta edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Perinteisen tuojan      tariffikiintiökaudella jättämien todistushakemusten kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tuojan viitemäärää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on oltava maininta ”perinteinen tuoja”.
 • CN-koodi/-t: 0703 20 00
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta ja tammikuuta
 • Kiintiötulli: Arvotulli 9,6 %

Tuore tai jäähdytetty valkosipuli

 • Alkuperä: Kiina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4100
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus EY No 341/2007
 • Vakuus: 60 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Uudella tuojalla tarkoitetaan tuojia, jotka ovat tuoneet unioniin kolmansista maista väh. 50 tonnia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen I IX osan mukaisia hedelmiä ja vihanneksia hakemusta edeltävällä viimeksi päättyneellä tuontitariffikiintiökaudella tai kahtena edellisenä hakemustaan edeltävänä kalenterivuonna. Todiste kolmansien maiden kanssa käydystä kaupasta esitetään yksinomaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevalla tulliasiakirjalla. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on oltava maininta ”uusi tuoja”. Uuden tuojan millä tahansa      osakiintiökaudella jättämien todistushakemusten kokonaismäärä ei saa ylittää 10:tä prosenttia kyseisen osakiintiökauden ja alkuperän osalta.
 • CN-koodi/-t: 0703 20 00
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta ja tammikuuta
 • Kiintiötulli: Arvotulli 9,6 %

Tuore tai jäähdytetty valkosipuli

 • Alkuperä: Muut kolmannet maat (paitsi Kiina ja Argentiina)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4106
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus EY No 341/2007
 • Vakuus: 60 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: Perinteisellä tuojalla tarkoitetaan tuojia, jotka voivat todistaa saaneensa ja käyttäneensä valkosipulin kiintiötuontitodistuksia kolmena edellisenä tuontitariffikiintiökautena, jotka ovat päättyneet ja tuoneensa kolmansista maista väh. 50 tonnia komission asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen I IX osan mukaisia hedelmiä ja vihanneksia tai vieneensä väh. 50 tonnia valkosipulia kolmansiin maihin hakemusta edeltävällä viimeksi päättyneellä tuontitariffikiintiökaudella. Viitemäärävaatimus: Viitemäärä on niiden valkosipulimäärien keskiarvo, jotka perinteinen tuoja on tosiasiallisesti tuonut asianomaista tuontitariffikiintiökautta edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Perinteisen tuojan      tariffikiintiökaudella jättämien todistushakemusten kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tuojan viitemäärää. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on oltava maininta ”perinteinen tuoja”. Iranin, Libanonin, Malesian, Taiwanin, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, tai Vietnamin toimivaltaisten viranomaisten antama kyseisen valtion alkuperäselvitys ja suoran kuljetuksen todistava kuljetusasiakirja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 0703 20 00
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta ja tammikuuta
 • Kiintiötulli: Arvotulli 9,6 %

Tuore tai jäähdytetty valkosipuli

 • Alkuperä: Muut kolmannet maat (paitsi Kiina ja Argentiina)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4102
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: Komission asetus EY No 341/2007
 • Vakuus: 60 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Uudella tuojalla tarkoitetaan tuojia, jotka ovat tuoneet unioniin kolmansista maista väh. 50 tonnia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen I IX osan mukaisia hedelmiä ja vihanneksia hakemusta edeltävällä viimeksi päättyneellä tuontitariffikiintiökaudella tai kahtena edellisenä hakemustaan edeltävänä kalenterivuonna. Todiste kolmansien maiden kanssa käydystä kaupasta esitetään yksinomaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevalla tulliasiakirjalla. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemusten kohdassa 20 on oltava maininta ”uusi tuoja”. Uuden tuojan millä tahansa      osakiintiökaudella jättämien todistushakemusten kokonaismäärä ei saa ylittää 10:tä prosenttia kyseisen osakiintiökauden ja alkuperän osalta. Iranin, Libanonin, Malesian, Taiwanin, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, tai Vietnamin toimivaltaisten viranomaisten antama kyseisen valtion alkuperäselvitys ja suoran kuljetuksen todistava kuljetusasiakirja vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 0703 20 00
 • Hakuajat: 1.-7. päivänä huhtikuuta, heinäkuuta, lokakuuta ja tammikuuta
 • Kiintiötulli: Arvotulli 9,6 %

9. Vilja

9.1. Vilja-alan tariffikiintiövuosi

Vilja-alan tuontitariffikiintiöt avataan vuodeksi kerrallaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta ulottuvaksi kaudeksi.

Muu kuin korkealaatuinen tavallinen vehnä

 • Alkuperä: USA
 • Tariffikiintiön numero: 09.4123
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 1067/2008
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I I osaan  kuuluvien  vilja-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana.Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksessa on mainittava ilman määrä kilogrammoina, joka ei saa olla suurempi kuin kyseiselle vuodelle avattu kokonaismäärä kiintiössä tai osakiintiössä. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: Ex 1001 99 00
 • Hakuajat: viikoittain viimeistään pe klo 14.00
 • Kiintiötulli: 12 euroa / 1 000 kg

Muu kuin korkealaatuinen tavallinen vehnä

 • Alkuperä: Kanada
 • Tariffikiintiön numero: 09.4124
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 1067/2008
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset:  Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I I osaan  kuuluvien  vilja-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: Ex 1001 99 00
 • Hakuajat: viikoittain viimeistään pe klo 14.00
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Muu kuin korkealaatuinen tavallinen vehnä

 • Alkuperä: Kolmannet maat (paitsi ei USA ja Kanada)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4125
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 1067/2008
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I I osaan  kuuluvien  vilja-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksessa on mainittava määrä kilogrammoina, joka ei saa olla suurempi kuin kyseiselle osajaksolle avattu kokonaismäärä. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: Ex 1001 99 00
 • Hakuajat: viikoittain viimeistään pe klo 14.00
 • Kiintiötulli: 12 euroa / 1 000 kg

Muu kuin korkealaatuinen tavallinen vehnä

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4133
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 1067/2008
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I I osaan  kuuluvien  vilja-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksessa on mainittava ilman määrä kilogrammoina, joka ei saa olla suurempi kuin kyseiselle vuodelle avattu kokonaismäärä kiintiössä tai osakiintiössä. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: Ex 1001 99 00
 • Hakuajat: viikoittain viimeistään pe klo 14.00
 • Kiintiötulli: 12 euroa / 1 000 kg

Maissi

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4131
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 969/2006
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I I osaan  kuuluvien  vilja-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemuksen kohdassa 8 on ilmoitettava alkuperämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1005 10 90, 1005 90 00
 • Hakuajat: viikoittain viimeistään pe klo 14.00
 • Kiintiötulli: 0 euroa

9.2. Ukrainan vilja-alan tuontitariffikiintiöt

Vehnä – Tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien avulla tarkempi kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4306
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus EU 2015/2081
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I I osaan kuuluvien  vilja-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemuksen 8 kohdassa on mainittava ”Ukraina” ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä”. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus
 • CN-koodi/-t: 1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)
 • Hakuajat: viikoittain viimeistään pe klo 14.00
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Ohra – Tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien avulla tarkempi kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4307
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus EU 2015/2081
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I I osaan kuuluvien  vilja-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemuksen 8 kohdassa on mainittava ”Ukraina” ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä”. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus
 • CN-koodi/-t: 1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)
 • Hakuajat: viikoittain viimeistään pe klo 14.00
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Maissi  – Tarkista TARIC-järjestelmästä CN-koodien avulla tarkempi kuvaus

 • Alkuperä: Ukraina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4308
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus EU 2015/2081
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I I osaan kuuluvien  vilja-alan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemuksen 8 kohdassa on mainittava ”Ukraina” ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä”. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus
 • CN-koodi/-t: 1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98)
 • Hakuajat: viikoittain viimeistään pe klo 14.00
 • Kiintiötulli: 0 euroa

10. Oliiviöljy

10.1. Oliiviöljyn tariffikiintiökausi

Oliiviöljyn tariffikiintiökausi avataan kunkin vuoden 1.tammikuuta 31.joulukuuta väliseksi ajanjaksoksi.

Oliiviöljy

 • Alkuperä: Tuotettu kokonaan Tunisiassa ja kuljetettu sieltä suoraan unioniin
 • Tariffikiintiön numero: 09.4032
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 1918/2006), (EY) N:o 1301/2006
 • Vakuus: 20 euroa / 100 kg netto
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta: Hakijan on toimitettava tuontitariffikiintiökautta koskevan ensimmäisen hakemuksensa yhteydessä todiste siitä, että hakija on harjoittanut oliiviöljyn kauppaa kolmansien maiden kanssa kyseisen hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana, ja edellä mainittua 12 kuukauden jaksoa välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana. Todiste kolmansien maiden kanssa käydystä kaupasta esitetään yksinomaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevalla tulliasiakirjalla. Ei viitemäärävaatimusta. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten: EUR.1-tavaratodistus.
 • CN-koodi/-t: 1509 10 10, 1509 10 20, 1509 10 80
 • Hakuajat: viikoittain maanantaina tai tiistaina
 • Kiintiötulli: 0 euroa

11. Riisi

11.1. Riisin tariffikiintiökausi

Riisin kokonaistuontitariffikiintiöt avataan vuosittain 1.tammikuuta 31. joulukuuta väliseksi ajaksi. Osa kiintiöistä jaetaan alakiintiökausiin, johihin on haku vain tiettynä ajankohtana vuodesta. Osa kiintiöistä on haettavissa viikoittain tai minä työpäivänä tahansa.

Rikkoutuneiden riisinjyvien tuonti CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

 • Alkuperä: Kaikki maat
 • Tariffikiintiön numero: 09.4079
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 480/2012
 • Vakuus: 25 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan  kuuluvien  riisialan tuotteiden  kauppaa  kolmansien  maiden  kanssa  hakemuksen  jättämistä  välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemuksen on koskettava vähintään 5:tä tonnia ja enintään 500:aa tonnia. Tuontitodistushakemuksen 7 kohtaan merkitään lähtömaa ja maininta ”kyllä” merkitään rastilla. Todistushakemuksessa on oltava 20 kohdassa jokin asetuksen liitteessä I luetelluista maininnoista; 24 kohdassa jokin asetuksen liitteessä II luetelluista maininnoista. Tullivapauden saaminen edellyttää asetuksen 480/2012 5 artiklan ehtojen täyttämistä (ks. asetus).
 • CN-koodi/-t: 1006 40 00
 • Hakuajat: viikoittain, viimeistään perjantaina klo 14.00
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Esikuorittu riisi (Siirtyy tullin FCFS-kiintiöksi 1.1.2021 alkaen)

 • Alkuperä: Bangladesh
 • Tariffikiintiön numero: 09.4517
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 1964/2006
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemuksessa on oltava 20 ja 24 kohdassa jokin asetuksen 1964/2006 liitteessä III luetelluista maininnoista; ja 8 kohdassa maininta ”Bangladesh” ja ”kyllä”-kohdassa rasti. Edellyttää asetuksen 1964/2006 liitteen I mukaisen alkuperätodistuksen esittämistä.
 • CN-koodi/-t: 1006 10, ei kuitenkaan CN-koodi 1006 10 10
 • Hakuajat: viikoittain, viimeistään perjantaina klo 14.00
 • Kiintiötulli: Riisin tuontimaksuja alennetaan 50 prosentilla ja riisin jalostusasteesta riippuvalla kiinteämääräisellä osuudella, jos kyseinen kolmas maa on perinyt alennuksen suuruisen vientimaksun. Jos viejämaan perimä maksu on pienempi kuin asetuksessa tarkoitettu alennus, alennus rajoitetaan perittyyn määrään.

Basmatiriisi Intiasta ja Pakistanista

 • Alkuperä: Intia ja Pakistan
 • Tariffikiintiön numero: -
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 972/2006
 • Vakuus: 70 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Tuontitodistushakemuksessa  on  oltava 8  kohdassa  ilmoitus  alkuperämaasta  ja  rasti  maininnan  ”kyllä”  kohdalla;  20  kohdassa  jokin asetuksen liitteessä  I  luetelluista  maininnoista.2. Basmati-riisin tuontitodistushakemukseen on liitettävä  todistus  siitä,  että  hakija  on  luonnollinen  henkilö  tai  oikeushenkilö,  joka  on  harjoittanut  kaupallista  toimintaa  riisialalla  vähintään  12kk   ajan,   ja   on   rekisteröity   siinä   jäsenvaltiossa,   jossa  hakemus  jätetään; sekä asetuksen  liitteessä  II  mainitun  viejämaan  toimivaltaisen  viranomaisen  antama  tuotteen  aitoustodistus. Kun riisierä on saapunut maahan, siitä otetaan näyte lajikkeen DNA analyysia varten. Näyte lähetetään analysoitavaksi siihenmaahan, josta tavara on tullut.DNA analyysiin perustuvan valvontajärjestelmän tarkoituksena on estää keinottelu eri riisilajikkeilla.Jos tuotu erä ei kuulu etuuskohteluun oikeuttaviin lajikkeisiin, tuontitodistuksen vakuus menetetään ja erästä kannetaan esikuoritun riisin yleinen tulli.
 • CN-koodi/-t: 1006 20 17 ja CN-koodin 1006 20 98 seuraavat lajikkeet:
  • Basmati 217
  • Basmati 370
  • Basmati 386
  • Kernel (Basmati)
  • Pusa  Basmati
  • Ranbir Basmati
  • Super Basmati
  • Taraori Basmati  (HBC-19)
  • Type-3 (Dehradun)
 • Hakuajat: Ei erillisiä hakuaikoja
 • Kiintiötulli: 0 euroa

 

11.2. Asetuksen (EU) N:o 1273/2011 mukaiset riisin tuontitariffikiintiöt

 

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: USA
 • Tariffikiintiön numero: 09.4127
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä: Alkuperämaan laatima Export certificate
 • CN-koodi/-t: 1006 30
 • Hakuajat: tammikuun, huhtikuun ja heinäkuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4128
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä: Alkuperämaan laatima Export certificate
 • CN-koodi/-t: 1006 30
 • Hakuajat: tammikuun, huhtikuun ja heinäkuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Australia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4129
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä: Alkuperämaan laatima Export certificate
 • CN-koodi/-t: 1006 30
 • Hakuajat: huhtikuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Muut alkuperät (paitsi Australia, Thaimaa, USA)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4130
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1006 30
 • Hakuajat: huhtikuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4138
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero.
 • CN-koodi/-t: 1006 30
 • Hakuajat: lokakuun kymmenen ensimmäistä työpäivää, jos edellisistä kiintiöistä on jäänyt määriä käyttämättä
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Esikuorittu riisi

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4148
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero.
 • CN-koodi/-t: 1006 20
 • Hakuajat: tammikuun kymmenen ensimmäistä työpäivää ja lokakuun kymmenen ensimmäistä työpäivää (jos käyttämättömiä määriä)
 • Kiintiötulli: Arvotulli 15 %

Rikkoutuneet riisinjyvät

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4149
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 5 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys todistushakemuksen liitteenä: Alkuperämaan laatima Export certificate
 • CN-koodi/-t: 1006 40 00
 • Hakuajat: tammikuun ja heinäkuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: Tullinalennus 30,77 %

Rikkoutuneet riisinjyvät

 • Alkuperä: Australia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4150
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 5 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1006 40 00
 • Hakuajat: tammikuun ja heinäkuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: Tullinalennus 30,77 %

Rikkoutuneet riisinjyvät

 • Alkuperä: Guyana
 • Tariffikiintiön numero: 09.4152
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 5 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1006 40 00
 • Hakuajat: tammikuun ja heinäkuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: Tullinalennus 30,77 %

Rikkoutuneet riisinjyvät

 • Alkuperä: USA
 • Tariffikiintiön numero: 09.4153
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 5 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1006 40 00
 • Hakuajat: tammikuun ja heinäkuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: Tullinalennus 30,77 %

Rikkoutuneet riisinjyvät

 • Alkuperä: Muut alkuperät (paitsi Australia, Guyana, Thaimaa, USA)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4154
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 5 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1006 40 00
 • Hakuajat: tammikuun ja heinäkuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: Tullinalennus 30,77 %

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Thaimaa
 • Tariffikiintiön numero: 09.4112
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1006 30
 • Hakuajat: Tammikuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: USA
 • Tariffikiintiön numero: 09.4116
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1006 30
 • Hakuajat: Tammikuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Intia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4117
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1006 30
 • Hakuajat: Tammikuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Pakistan
 • Tariffikiintiön numero: 09.4118
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1006 30
 • Hakuajat: Tammikuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Muut alkuperät (paitsi Intia, Pakistan, Thaimaa, USA)
 • Tariffikiintiön numero: 09.4119
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1006 30
 • Hakuajat: Tammikuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4166
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 46 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero.
 • CN-koodi/-t: 1006 30
 • Hakuajat: tammikuun ja heinäkuun kymmenen ensimmäistä työpäivää
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Rikkoutuneet riisinjyvät

 • Alkuperä: Kaikkia koskeva
 • Tariffikiintiön numero: 09.4168
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) N:o 1273/2011
 • Vakuus: 5 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on   harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero.
 • CN-koodi/-t: 1006 40 00
 • Hakuajat: syyskuun kymmenen ensimmäistä työpäivää ja lokakuun kymmenen ensimmäistä työpäivää (jos on käyttämättömiä määriä)
 • Kiintiötulli: 0 euroa

11.3. Asetuksen (EU) 2020/991 mukaiset Vietnamin sosialistisesta tasavallasta peräisin olevat riisin tuontitariffikiintiöt

Esikuorittu riisi

 • Alkuperä: Vietnam
 • Tariffikiintiön numero: 09.4729
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) 2020/991
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on  harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1006.10.30, 1006.10.50, 1006.10.71, 1006.10.79
 • Hakuajat: kuukauden ensimmäisten seitsemän kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Joulukuun sijaan tuontitodistuksia, jotka ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta, koskevat todistushakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23.-30. päivän marraskuuta välisenä aikana.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Hiottu riisi

 • Alkuperä: Vietnam
 • Tariffikiintiön numero: 09.4730
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) 2020/991
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on  harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten.
 • CN-koodi/-t: 1006.30.21, 1006.30.23, 1006.30.25, 1006.30.27, 1006.30.42, 1006.30.44, 1006.30.46, 1006.30.48, 1006.30.61, 1006.30.63, 1006.30.65, 1006.30.67, 1006.30.92, 1006.30.94, 1006.30.96, 1006.30.98
 • Hakuajat: kuukauden ensimmäisten seitsemän kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Joulukuun sijaan tuontitodistuksia, jotka ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta, koskevat todistushakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23.-30. päivän marraskuuta välisenä aikana.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Hiottu riisi

 • Alkuperä: Vietnam
 • Tariffikiintiön numero: 09.4731
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EU) 2020/991
 • Vakuus: 30 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Ei viitemäärävaatimusta. Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Hakijan on osoitettava, että on  harjoittanut asetuksen (EU) N:o 2013/1308 liitteen I II osaan kuuluvien riisialan tuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa hakemuksen jättämistä välittömästi edeltävinä molempina 12 kk + 12 kk aikana. Tuontitodistushakemusten kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa ja merkittävä rasti kohtaan ”kyllä. Todistushakemuksessa on mainittava kiintiön järjestysnumero. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten sekä aitoustodistus, jossa todetaan, että riisi on jotakin komission asetuksen liitteessä I mainittua tuoksuvan riisin lajiketta, on laadittava komission asetuksen liitteessä III olevan mallin mukaiselle lomakkeelle.
 • CN-koodi/-t: 1006.10.30, 1006.10.50, 1006.10.71, 1006.10.79, 1006.20.11, 1006.20.13, 1006.20.15, 1006.20.17, 1006.20.92, 1006.20.94, 1006.20.96, 1006.20.98, 1006.30.21, 1006.30.23, 1006.30.25, 1006.30.27, 1006.30.42, 1006.30.44, 1006.30.46, 1006.30.48, 1006.30.61, 1006.30.63, 1006.30.65, 1006.30.67, 1006.30.92, 1006.30.94, 1006.30.96, 1006.30.98. Riisin on oltava jotakin tuoksuvan riisin lajiketta: Jasmine 85, ST 5, ST 20, Nang Hoa 9 (NàngHoa 9), VD 20, RVT, OM 4900, OM 5451, Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào).
 • Hakuajat: kuukauden ensimmäisten seitsemän kalenteripäivän aikana lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin hakemuksia ei voi jättää. Joulukuun sijaan tuontitodistuksia, jotka ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta, koskevat todistushakemukset on jätettävä edellisen vuoden 23.-30. päivän marraskuuta välisenä aikana.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

12. Sokeri

12.1. Sokerin tariffikiintiökausi

Sokerin tariffikiintiöt avataan vuodeksi kerrallaan 1 päivästä lokakuuta 30 päivään syyskuuta ulottuvaksi kaudeksi. Tariffikiintiökausi jaetaan yhden kuukauden pituisiin osakausiin. Osakausien määrät ovat seuraavat: 100 prosenttia ensimmäisenä osakautena ja 0 prosenttia jäljellä olevina osakausina. Komissio keskeyttää todistushakemusten vastaanottamisen markki­nointivuoden loppuun saakka niiden järjestysnumeroiden osalta, joiden käytettävissä olevat määrät on käytetty loppuun. Komissio kuitenkin peruu keskeytyksen ja ryhtyy ottamaan uusia hakemuksia vastaan, kun määriä saadaan taas käyttöön.

12.2. Todistushakemusten jättämiseen liittyvät velvoitteet

CXL-myönnytyksiin oikeutetun sokerin, jonka järjestysnumerot ovat 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 ja 09.4330, tuonti­todistushakemuksiin on liitettävä hakijan sitoumus puhdistaa asian­omaiset sokerimäärät ennen asianomaisen tuontitodistuksen voimassa­olon päättymistä seuraavan kolmannen kuukauden loppua.

12.3. CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

 • Alkuperä: Australia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4317
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 891/2009
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat: 8 kohdassa: alkuperämaa ja rasti vaihtoehdossa ”kyllä” ja muut asetuksen 891/2009 artiklan 6 mukaiset maininnat. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. Puhdistamisvelvoite.
 • CN-koodi/-t: 1701 13 10, 1701 14 10
 • Hakuajat: 8.-14. päivänä syyskuuta kiintiön 1. osakauden hakujakso. 1.-7. päivänä muina osakausina, jos haettavaa on.
 • Kiintiötulli: 98 euroa / 1 000 kg. Jos tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, 98 euroa tonnilta olevaa tullia on tapauksen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista poikkeamaa kohden.

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4318
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 891/2009
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat: 8 kohdassa: alkuperämaa ja rasti vaihtoehdossa ”kyllä” ja muut asetuksen 891/2009 artiklan 6 mukaiset maininnat. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. Puhdistamisvelvoite.
 • CN-koodi/-t: 1701 13 10, 1701 14 10
 • Hakuajat: 8.-14. päivänä syyskuuta kiintiön 1. osakauden hakujakso. 1.-7. päivänä muina osakausina, jos haettavaa on.
 • Kiintiötulli: 98 euroa / 1 000 kg. Jos tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, 98 euroa tonnilta olevaa tullia on tapauksen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista poikkeamaa kohden.

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

 • Alkuperä: Kuuba
 • Tariffikiintiön numero: 09.4319
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 891/2009
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat: 8 kohdassa: alkuperämaa ja rasti vaihtoehdossa ”kyllä” ja muut asetuksen 891/2009 artiklan 6 mukaiset maininnat. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. Puhdistamisvelvoite.
 • CN-koodi/-t: 1701 13 10, 1701 14 10
 • Hakuajat: 8.-14. päivänä syyskuuta kiintiön 1. osakauden hakujakso. 1.-7. päivänä muina osakausina, jos haettavaa on.
 • Kiintiötulli: 98 euroa / 1 000 kg. Jos tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, 98 euroa tonnilta olevaa tullia on tapauksen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista poikkeamaa kohden.

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

 • Alkuperä: Muut kolmannet maat
 • Tariffikiintiön numero: 09.4320
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 891/2009
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksessa on oltava asetuksen 891/2009 artiklan 6 mukaiset maininnat. Puhdistamisvelvoite.
 • CN-koodi/-t: 1701 13 10, 1701 14 10
 • Hakuajat: 8.-14. päivänä syyskuuta kiintiön 1. osakauden hakujakso. 1.-7. päivänä muina osakausina, jos haettavaa on.
 • Kiintiötulli: 98 euroa / 1 000 kg. Jos tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, 98 euroa tonnilta olevaa tullia on tapauksen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista poikkeamaa kohden.

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät

 • Alkuperä: Intia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4321
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 891/2009
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat: 8 kohdassa: alkuperämaa ja rasti vaihtoehdossa ”kyllä” ja muut asetuksen 891/2009 artiklan 6 mukaiset maininnat. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. Puhdistamisvelvoite.
 • CN-koodi/-t: 1701
 • Hakuajat: 8.-14. päivänä syyskuuta kiintiön 1. osakauden hakujakso. 1.-7. päivänä muina osakausina, jos haettavaa on.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Puhdistettavaksi tarkoitettu raaka ruokosokeri

 • Alkuperä: Brasilia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4329
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 891/2009
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat: 8 kohdassa: alkuperämaa ja rasti vaihtoehdossa ”kyllä” ja muut asetuksen 891/2009 artiklan 6 mukaiset maininnat. Alkuperäselvitys vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. Puhdistamisvelvoite.
 • CN-koodi/-t: 1701 13 10, 1701 14 10
 • Hakuajat: 8.-14. päivänä syyskuuta kiintiön 1. osakauden hakujakso. 1.-7. päivänä muina osakausina, jos haettavaa on.
 • Kiintiötulli: 11 euroa / 1 000 kg. Jos tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, 11 euroa tonnilta olevaa tullia on tapauksen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista poikkeamaa kohden.

12.4. Balkanin maiden alkuperäsokeri

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät, ja muut sokerit, mukaan lukien kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri

 • Alkuperä: Albania
 • Tariffikiintiön numero: 09.4324
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 891/2009
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat: 8 kohdassa: alkuperämaa ja rasti vaihtoehdossa ”kyllä” ja muut asetuksen 891/2009 artiklan 6 mukaiset maininnat. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa: Kolmannen maan toimivaltaisen valvontaviranomaisen myöntämä vientitodistus.
 • CN-koodi/-t: 1701, 1702
 • Hakuajat: 8.-14. päivänä syyskuuta kiintiön 1. osakauden hakujakso. 1.-7. päivänä muina osakausina, jos haettavaa on.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät, ja muut sokerit, mukaan lukien kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri

 • Alkuperä: Bosnia ja Hertsegovina
 • Tariffikiintiön numero: 09.4325
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 891/2009
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat: 8 kohdassa: alkuperämaa ja rasti vaihtoehdossa ”kyllä” ja muut asetuksen 891/2009 artiklan 6 mukaiset maininnat. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa: Kolmannen maan toimivaltaisen valvontaviranomaisen myöntämä vientitodistus.
 • CN-koodi/-t: 1701, 1702
 • Hakuajat: 8.-14. päivänä syyskuuta kiintiön 1. osakauden hakujakso. 1.-7. päivänä muina osakausina, jos haettavaa on.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät, ja muut sokerit, mukaan lukien kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri

 • Alkuperä: Serbia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4326
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 891/2009
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat: 8 kohdassa: alkuperämaa ja rasti vaihtoehdossa ”kyllä” ja muut asetuksen 891/2009 artiklan 6 mukaiset maininnat. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa: Kolmannen maan toimivaltaisen valvontaviranomaisen myöntämä vientitodistus.
 • CN-koodi/-t: 1701, 1702
 • Hakuajat: 8.-14. päivänä syyskuuta kiintiön 1. osakauden hakujakso. 1.-7. päivänä muina osakausina, jos haettavaa on.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät, ja muut sokerit, mukaan lukien kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri

 • Alkuperä: Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia
 • Tariffikiintiön numero: 09.4327
 • Tariffikiintiötä säätävät asetukset: komission asetus (EY) N:o 891/2009
 • Vakuus: 20 euroa / 1 000 kg
 • Erityisedellytykset: Todiste aiemmasta käydystä kaupasta. Tuontitodistushakemuksessa on oltava seuraavat maininnat: 8 kohdassa: alkuperämaa ja rasti vaihtoehdossa ”kyllä” ja muut asetuksen 891/2009 artiklan 6 mukaiset maininnat. Alkuperäselvitys todistushakemuksessa: Kolmannen maan toimivaltaisen valvontaviranomaisen myöntämä vientitodistus.
 • CN-koodi/-t: 1701, 1702
 • Hakuajat: 8.-14. päivänä syyskuuta kiintiön 1. osakauden hakujakso. 1.-7. päivänä muina osakausina, jos haettavaa on.
 • Kiintiötulli: 0 euroa

Yhteystiedot

AGRIM-tuonti- ja AGREX-vientitodistukset

Ruokavirasto

Markkinaosasto

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

Sähköpostiosoite tuovi(at)ruokavirasto.fi

Vakuudet

Ruokavirasto

Varainhoito-osasto

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

Sähköpostiosoite Oili Hassinen (etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi)

 

Todistusten hyväksymismerkinnät tekevä tulliviranomainen

Tulli Sähköinen palvelukeskus (SPAKE)

PL 512, 00101 HELSINKI

Puh. 0295 5207

Sähköposti spake.vienti(at)tulli.fi tai spake.tuonti(at)tulli.fi

Kiintiörekisterin avulla hallinnoitavat kiintiöt ("first come first served” kiintiöt)

Tulli, Ulkomaankauppa ja verotusosasto

Tullausyksikkö, Tariffijärjestelmät

PL 386, 20101 TURKU

Puh. 040 332 4083, 040 332 4092

Sähköpostiosoite kiintioryhma(at)tulli.fi

Markkinaosaston asiakkaaksi rekisteröityminen ja lomakkeet:

www.ruokavirasto.fi/agrim

EORI-rekisteröityminen ja lomakkeet Tullin www-sivuilla:

www.tulli.fi