CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistus

Asetuksessa lannoitevalmisteet on jaettu toimintaperusteisiin tuoteluokkiin (PFC). Tuoteluokittain on asetettu vaatimukset tuotteiden toiminnolle eli tuotteen käyttötarkoitukselle ja ominaisuuksille. Lisäksi tuoteluokittain on raja-arvot haitallisten metallien ja tautia aiheuttavien mikrobien enimmäismäärille. Tuoteluokkia on yhteensä 7.

Tuoteluokka

Lannoitevalmiste

PFC 1

Lannoite

A.      Orgaaninen lannoite

B.      Orgaaninen kivennäislannoite

C.       Epäorgaaninen lannoite

PFC 2

Kalkitusaine

PFC 3

Maanparannusaine

A.      Orgaaninen maanparannusaine

B.      Epäorgaaninen maanparannusaine

PFC 4

Kasvualusta

PFC 5

Inhibiittori

A.      Nitrifikaatioinhibiittori

B.      Denitrifikaatioinhibiittori

C.       Ureaasi-inhibiittori

PFC 6

Kasvibiostimulantti

A.      Mikrobipohjainen kasvibiostimulantti

B.      Ei-mikrobipohjainen kasvibiostimulantti

PFC 7

Lannoitevalmisteiden mekaaninen seos (blendi)

 

Asetuksessa on määritelty, mistä ainesosaluokista (CMC) eri tuoteluokkiin kuuluvat CE-merkityt lannoitevalmisteet saavat koostua. Ainesosaluokissa on lueteltu niissä sallitut raaka-aineet ja käsittelyä vaativien raaka-aineiden osalta vaatimukset käsittelymenetelmille. Ainesosaluokkia on yhteensä 14. Luokkien CMC 10 ja CMC 11 arviointi on komissiossa vielä osittain kesken. Luokat CMC 12, CMC 13 ja CMC 14 ovat myös vielä komission käsittelyssä.

Ainesosaluokat (CMC)

 1. Ensiömateriaalista koostuvat aineet ja seokset
 2. Kasvit, kasvien osat tai kasviuutteet
 3. Komposti
 4. Tuorekasvimädäte
 5. Muu mädäte kuin tuorekasvimädäte
 6. Elintarviketeollisuuden sivutuotteet
 7. Mikro-organismit
 8. Ravinnepolymeerit
 9. Muut polymeerit kuin ravinnepolymeerit
 10. Eläinperäisistä sivutuotteista johdetut tuotteet, asetus (EY) N:o 1069/2009 (komission käsittelyssä päätepistemäärittelyiden osalta)
 11. Sivutuotteet, direktiivi 2008/98/EY (komission käsittelyssä ko. luokkaan kuuluvien sivutuotteiden ja niiden vaatimusten osalta)
 12. Saostuneet fosfaattisuolat ja johdannaiset (struviitti)
 13. Termisesti hapetuksessa muodostuva aines tai johdannainen (tuhka ja kuona)
 14. Pyrolyysissä ja kaasutuksessa muodostuva aines (biohiili)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.6.2021