Haitalliset aineet

Suomessa myytävissä ja käytettävissä lannoitteissa ja muissa lannoitevalmisteissa haitallisten aineiden sallittu enimmäispitoisuus on esitetty alla olevassa taulukossa.

Alkuaine Enimmäispitoisuus mg/kg ka. Enimmäispitoisuus mg/kg kuiva-ainetta metsätaloudessa käytettävissa tuhkalannoitteissa ja niiden raaka-aineissa
Arseeni (As) 25 40
Elohopea (Hg) 1,0 1,0
Kadmium (Cd) 1,51) 25
Kromi (Cr) 300 300
Kupari (Cu) 6002) 700
Lyijy (Pb) 100 150
Nikkeli (Ni) 100 150
Sinkki (Zn) 15002) 45003)

Edellä mainitut enimmäispitoisuudet eivät koske EY-lannoitteita. 1)Maa- ja puutarhataloudessa käytettävässä tuhkalannoitteessa kadmiumin enimmäispitoisuus on 2,5 mg/kg kuiva-ainetta. 2)Kuparin ja sinkin enimmäispitoisuuden ylitys voidaan sallia, kun maaperäanalyysin perusteella on todettu niiden puutetta. 3)Metsätaloudessa sinkin ylitys voidaan sallia suometsissä, jos puute on todettu maaperä-, lehti- tai neulasanalyysillä. Tällöin sinkin enimmäismäärä tuhkassa saa olla 6000 mg/kg ka.

Raja-arvot eivät koske käyttöä yleisöltä suljettujen alueiden, kuten teollisuusalueiden ja kaatopaikkojen maisemoinnissa. On kuitenkin huomioitava, että tällöin kyseessä ei ole lannoitevalmiste vaan jäte ja sen hyödyntämisen edellyttää ympäristöluvan. 

Kadmiumin enimmäispitoisuus fosforilannoitteissa 

Lannoitteissa, joiden fosforipitoisuus on vähintään 2,2 prosenttia (5 % P2O5) saa olla enintään 50 mg kadmiumia (Cd) fosforikiloa (P) kohden. Tämä koskee myös EY-asetuksen 2003/2003 mukaisia lannoitteita. 

Lannoitteen kadmiumpitoisuutta laskettaessa on huomioitava, että muualla Euroopassa lannoitteen fosforipitoisuus ilmoitetaan yleensä oksidimuodossa (P2O5). Tällöin lannoitteen kadmiumpitoisuus saa olla enintään 22 mg fosforipentoksidikiloa (P2O5) kohden.

Kadmiumpitoisuuden laskenta

Kadmiumin pitoisuus lannoitteen fosforikiloa kohden lasketaan seuraavasti:

Analyysin perusteella lannoitteen kadmiumpitoisuus (Cd) on 3,1 mg/kg kuiva-ainetta ja fosforipitoisuus (P) 3,5 % kuiva-aineesta.

Laskentakaava: Cd (mg/kg ka) x 100 
                                  P(%)

Jolloin lannoitteen kadmiumpitoisuus fosforikiloa kohden on  3,1 mg (Cd)/kg x 100 kg = 88,6 mg Cd/ P kg 
                                                                                                                   3,5 kg (P) 
Tulos ylittää korkeimman sallitun pitoisuuden, joka on 50 mg Cd / P kg .

Taudinaiheuttajat ja muut mikro-organismit

Suomessa myytävien ja käytettävien lannoitevalmisteiden tautia aiheuttavien tai sitä indikoivien mikro-organismien sallitut enimmäismäärät on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taudinaiheuttaja/indikaattori  Enimmäismäärä lannoitevalmisteessa 
 Salmonella ei todettavissa
 Escherichia coli

1000 pmy/g tai

< 100 pmy/g ammattimaiseen kasvihuoneviljelyyn tarkoitetuissa kasvualustoissa, joissa syötävät kasvinosat ovat kosketuksissa kasvualustaan

Juuripolte

ei todettavissa taimituotannossa käytettävissä kasvualustoissa

Lannoitevalmisteessa ei saa esiintyä kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) mainittuja kasvintuhoojia. Kasvintuhoojalla tarkoitetaan kasveissa tai kasvituotteissa esiintyviä eläin- tai kasvikuntaan kuuluvia haitallisia organismeja, sieniä, bakteereja ja fytoplasmoja sekä viruksia ja muita taudinaiheuttajia, jotka voivat aiheuttaa välitöntä tai välillistä vahinkoa viljelykasveille, luonnonvaraisille kasveille tai niistä saataville tuotteille.