Haitalliset aineet

Suomessa myytävien ja käytettävien lannoitteiden ja muiden lannoitevalmisteiden haitallisten aineiden enimmäispitoisuudet (mg/kg ka):

 • Arseeni (As) 25 
 • Elohopea (Hg) 1,0
 • Kadmium (Cd) 1,51)
 • Kromi (Cr) 300
 • Kupari (Cu) 6002)
 • Lyijy (Pb) 100
 • Nikkeli (Ni) 100
 • Sinkki (Zn) 15002)

Haitallisten aineiden enimmäispitoisuus metsätaloudessa käytettävissä tuhkalannoitteissa ja niiden raaka-aineissa (mg/kg ka). Poikkeus koskee ainoastaan tyyppinimiluettelon ryhmää 1A7 Tuhkalannoitteet.

 • Arseeni (As) 40 
 • Elohopea (Hg) 1,0
 • Kadmium (Cd) 251)
 • Kromi (Cr) 300
 • Kupari (Cu) 700
 • Lyijy (Pb) 150
 • Nikkeli (Ni) 150
 • Sinkki (Zn) 45003)
1)Maa- ja puutarhataloudessa käytettävässä tuhkalannoitteessa kadmiumin enimmäispitoisuus on 2,5 mg/kg kuiva-ainetta. 2)Kuparin ja sinkin enimmäispitoisuuden ylitys peltokäytössä voidaan sallia, kun maaperäanalyysin perusteella on todettu niiden puutetta. 3)Metsätaloudessa sinkin ylitys voidaan sallia suometsissä, jos puute on todettu maaperä-, lehti- tai neulasanalyysillä. Tällöin sinkin enimmäismäärä tuhkassa saa olla 6000 mg/kg ka.

Raja-arvot eivät koske käyttöä yleisöltä suljettujen alueiden, kuten teollisuusalueiden ja kaatopaikkojen maisemoinnissa. On kuitenkin huomioitava, että tällöin kyseessä ei ole lainsäädännön mukainen lannoitevalmiste vaan jäte, jonka levitys edellyttää ympäristöviranomaisen myöntämän ympäristöluvan. 

Kadmiumin enimmäispitoisuus fosforilannoitteissa 

Lannoitteissa, joiden fosforipitoisuus on vähintään 2,2 prosenttia (5 % P2O5) saa olla enintään 50 mg kadmiumia (Cd) fosforikiloa (P) kohden. Tämä koskee myös EY-asetuksen 2003/2003 mukaisia lannoitteita. 

Lannoitteen kadmiumpitoisuutta laskettaessa on huomioitava, että muualla Euroopassa lannoitteen fosforipitoisuus ilmoitetaan yleensä oksidimuodossa (P2O5). Lannoitteen kadmiumpitoisuus fosforipentoksidikiloa (P2O5) kohden saa olla enintään 22 mg.

Kadmiumpitoisuuden laskenta

Kadmiumin pitoisuus lannoitteen fosforikiloa kohden lasketaan seuraavasti:

(Cd (mg/kg ka.) x 100) / P(%)

Esimerkki: analyysin perusteella lannoitteen kadmiumpitoisuus (Cd) on 3,1 mg/kg kuiva-ainetta ja fosforipitoisuus (P) 3,5 % kuiva-aineesta. 

(3,1 x 100) / 3,5 = 88,6 mg Cd / kg P 

Tulos ylittää korkeimman sallitun pitoisuuden, joka on 50 mg Cd / kg P.

Taudinaiheuttajat ja muut mikro-organismit

Suomessa myytävien ja käytettävien lannoitevalmisteiden tautia aiheuttavien tai sitä indikoivien mikro-organismien sallitut enimmäismäärät on esitetty alla.

Taudinaiheuttaja/indikaattori 

Salmonella               ei todettavissa 

Escherichia coli      1000 pmy/g tai

                                   < 100 pmy/g ammattimaiseen kasvihuoneviljelyyn tarkoitetuissa kasvualustoissa, joissa                                         syötävä kasvinosat ovat kosketuksissa kasvualustaan

Juuripolte                ei todettavissa taimituotannossa käytettävissä kasvualustoissa

Lannoitevalmisteessa ei saa esiintyä kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) mainittuja kasvintuhoojia. Kasvintuhoojalla tarkoitetaan kasveissa tai kasvituotteissa esiintyviä eläin- tai kasvikuntaan kuuluvia haitallisia organismeja, sieniä, bakteereja ja fytoplasmoja sekä viruksia ja muita taudinaiheuttajia, jotka voivat aiheuttaa välitöntä tai välillistä vahinkoa viljelykasveille, luonnonvaraisille kasveille tai niistä saataville tuotteille.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.6.2020