Sivutuotteesta kierrätysravinteeksi

Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on bio- ja kiertotalouden edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä. Kiertotalous tähtää yhteiskuntaan, jossa materiaalit kiertävät ja uusiutumattomat luonnonvarat korvataan uusiutuvilla. Ravinnekierto on tärkeä osa kiertotaloutta.

Jäte, sivutuote vai tuote

Jäte lakkaa olemasta jätettä, kun se täyttää Euroopan komission määrittelemät end-of-waste kriteerit. Kriteerit annetaan neuvoston asetuksella materiaalikohtaisesti. Tällä hetkellä EoW-kriteerit on määritelty rauta-, teräs- ja alumiiniromulle, lasimurskalle sekä kupariromulle. Komissio valmistelee parhaillaan kriteerejä myös esimerkiksi kompostituotteille. Kriteerit sisältävät raamit raaka-aineille, käsittelylle ja lopputuotteen laadulle. Kansallinen päätepiste voidaan määritellä yrityksen ympäristöluvassa tai kansallisilla säädöksillä.

Jäte voidaan myös luokitella sivutuotteeksi, esimerkiksi osana ympäristölupamenettelyä. Sivutuotteiksi on mahdollista luokitella tuotteita, jotka syntyvät päätuotteen ohella olennaisena osana tuotantoprosessia ja niille on olemassa jatkuva hyötykäyttömahdollisuus. Sivutuotteeksi luokittelun kriteerit on säädetty jätelaissa (646/2011). Luokittelu sivutuotteeksi helpottaa jätejakeen hyödyntämistä. Sivutuotteisiin sovelletaan tuotteille kohdistuvia vaatimuksia, jollaisia ovat esimerkiksi REACH:iin liittyvät velvoitteet.

Tuotteen soveltuvuus lannoitevalmisteeksi

Lannoitevalmisteiden valmistusta ja käyttöä säätelee  lannoitevalmistelaki. Lannoitevalmisteeksi soveltuu tuote, joka sisältää ravinteita siinä määrin, että niistä on hyötyä kasvien kasvulle tai sen muut ominaisuudet parantavat merkittävästi kasvien kasvua tai kasvuolosuhteita. Tuote ei myöskään saa aiheuttaa haittaa ympäristölle, eläimille tai ihmisille. Tuotteen käytöstä on siis oltava hyötyä, muussa tapauksessa kysessä on jätteen hävittäminen.

Tuotteen soveltuvuuden arvioinnissa on mietittävä mitä hyötyä sen käytöstä on kasvien kasvulle ja mitä haitallisia ominaisuuksia sillä voi olla. Alle on listattu asioita, jotka auttavat arvioimaan tuotteen soveltuvuutta lannoitevalmisteeksi. 

  • Sisältääkö tuote ravinteita riittävästi, että siitä on hyötyä kasvien kasvulle 
  • Ovatko tuotteen sisältämät ravinteet kasveille käyttökelpoisessa muodossa
  • Onko tuotteella muita kasvien kasvua edistäviä ominaisuuksia
  • Parantaako tuotteen käyttö kasvin kasvuolosuhteita
  • Onko tuote riittävän stabiilia vai tapahtuuko edelleen merkittävää hajoamista
  • Minkälaisia määriä haitallisia aineita se sisältää; haitalliset metallit ja orgaaniset haitta-aineet
  • Onko tuote hygieenistä

Lannoitevalmistelaki ja -asetukset sisältävät erilaisia käsittelyvaatimuksia sekä raja-arvoja muun muassa haitallisille metalleille sekä vaatimuksia tuotteen hygienialle. 

Sivutuotteet lannoitevalmisteena

Jo tällä hetkellä monia teollisuuden sivutuotteita ja jätteitä käytetään lannoitevalmisteina. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa puun ja turpeen polton tuhkat, teollisuuden erilaiset jätekalkit, jätevedenpuhdistamoiden kiintoaines sekä elintarviketeollisuuden jätejakeet, kuten perunan soluneste ja lihaluujauho. Teollisuuden jätejakeiden käyttö lannoitevalmisteena ei siis edellytä niiden luokittelua sivutuotteeksi yrityksen ympäristöluvassa, mutta se ei myöskään poista niiden jätestatusta.

Osa sivutuotteista soveltuu lannoitevalmisteeksi sellaisenaan, osa on ensin käsiteltävä. Tällä hetkellä yleisimmät käsittelyt ovat seulonta, hygienisointi ja stabilointi. Lannoitevalmisteeksi soveltuvat tuotteet löytyvät Ruokaviraston ylläpitämästä tyyppinimiluettelosta. Jos tuote ei löydy luettelosta, on sille haettava Ruokavirastolta uutta tyyppinimeä.