Jätevesilietteiden käyttö lannoitevalmisteena

Ainoastaan käsiteltyä jätevesilietettä saa levittää pellolle eli käyttää lannoitevalmisteena. Lietteen voi käsitellä esimerkiksi kompostoimalla, mädättämällä tai kalkkistabiloimalla. Hyväksytyt käsittelytavat löytyvät tyyppinimiluettelon ryhmistä 3A2 ja 3A5. Orgaanisten lannoitevalmisteiden markkinoille saattaminen edellyttää laitoshyväksynnän saamista. Hyväksyntä on haettava ennen lietteen luovuttamista tai myymistä lannoitevalmisteeksi.

Jätevesilietteitä ovat

  • yhdyskuntajätevesilietteet
  • sakokaivolietteet
  • kiinteistö- tai maatilakohtaiset jätevedenkäsittelyjärjestelmän lietteet
  • kuivakäymäläjätteet
  • muut kuin edellä mainittujen jätevedenpuhdistamoiden lietteet


Lietteen laatuvaatimukset

Kaikkia lannoitevalmisteita, myös lietetuotteita, koskevat yleiset haitallisten aineiden raja-arvot ja hygieniavaatimukset. Lisärajoitteet, kuten viljelymaan haitallisten metallien enimmäispitoisuudet ja lietteen aiheuttaman kuormituksen rajoitukset, koskevat yli 10 % jätevesilietettä sisältäviä tyyppinimiluettelon ryhmän 3A5 mukaisia tuotteita. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa kalkkistabiloitu puhdistamoliete ja mädätysjäännös. Mädätysjäännöksestä erotettua nestejaetta ei voi käyttää lannoitteena, jos jätevesilietteen osuus raaka-aineista on yli 10 %. Lisärajoitteet eivät koske maatilojen pienimuotoista lietteenkäsittelyä.

Viljelysmaan haitallisten metallien enimmäispitoisuudet ja lietteen aiheuttama suurin sallittu vuotuinen kuormitus

Alkuaine Viljelysmaan enimmäispitoisuus
mg/kg kuiva-aineessa
Kuormituksen enimmäispitoisuus
g/ha vuodessa
Elohopea (Hg) 0,2 1,0
Kadmium (Cd) 0,5 1,5
Kromi (Cr) 200 300
Kupari (Cu) 100 600*
Lyijy (Pb) 60 100
Nikkeli (Ni) 60 100
Sinkki (Zn) 150 1500*

 

Lietteiden levitystä koskevat rajoitukset

Ryhmän 3A5 lietetuotteita saa levittää ainoastaan sellaiselle viljelysmaalle, jonka pH on vähintään 5,8. Kalkkistabiloitua puhdistamolietettä voidaan levittää viljelysmaalle, jonka pH on vähintään 5,5. Jätevesilietettä saa käyttää ainoastaan sellaisella viljelymaalla, jossa kasvatetaan esimerkiksi viljaa, sokerijuurikasta, öljykasveja tai muita sellaisia kasveja, joita ei käytetä ravinnoksi tuoreena, syömällä maanalainen osa tai eläinten rehuksi. Nurmelle lietettä saa levittää perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja multaamalla liete. Puhdistamolietteiden käytön varoaika on viisi vuotta. Tänä aikana pellolla ei saa viljellä muita kuin edellä mainittuja tuotteita.

Puhdistamolietepohjaisia tuotteita voi käyttää ainoastaan pelto- ja puutarhakäytössä, viherrakentamisessa sekä maisemoinnissa. Jätevesilietteiden metsälevitys on kiellettyä.

Lietetuotteiden luovuttajan kirjanpito

Kun ryhmän 3A5 lietetuotteita toimitetaan käytettäväksi maataloudessa,  toiminnanharjoittajan kirjanpidossa on oltava myös seuraavat tiedot:

  1. jätevesilietteen käsittelyprosessi taudinaiheuttajien ja kasvintuhoojien vähentämiseksi
  2. käsitellyn lietteen käytöstä tehdyt sopimukset
  3. käsitellyn lietteen vastaanottajat sekä paikat, joissa lietettä käytetään
  4. maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12/12  liitteen VI mukaisesti määritetyt viljelymaan laatua kuvaavat ominaisuudet.

Lainsäädäntö

Euroopan unionin puhdistamolietedirektiivi on implementoitu eli toimeenpantu Suomessa maa- ja metsätalousministeriön asetusten 12/12 ja 7/13 kautta. Lannoitevalmisteita koskeva lainsäädäntö löytyy kohdasta Yritykset > Rehu- ja lannoitealat > Lannoitevalmisteet ja lannoitealan toiminta > Lannoitealan toiminta > Lainsäädäntö.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2021