Tuhkan käyttö lannoitteena

Lannoitteena käytettävä tuhka voi muodostua kasviperäisten raaka-aineiden sekä lannan poltosta. Eläinperäisten ainesten, lukuunottamatta lantaa, poltosta muodostuvaa tuhkaa voi käyttää ainoastaan tilan omilla pelloilla. Tuhkalannoitteiden on täytettävä lannoitevalmisteille asetetut yleiset ja tyyppinimikohtaiset vaatimukset.

Yleiset laatuvaatimukset

Puun ja turpeen tuhkalla tarkoitetaan sivutuotetta, joka muodostuu poltettaessa

 • turvetta
 • puuhaketta
 • kuorijätettä
 • ensiömassan tai massasta valmistettavan paperin tuotannon yhteydessä syntyvää kuituainetta sisältävää kasviperäistä jätettä
 • Luokan A biopolttoaine
 • Luokan B biopolttoaine kattilalaitoksista, joiden teho on vähintään 1 MWTH
 • peltobiomassoja, kuten ruokohelpi, olki, vilja, öljykasvit, paju ja järviruoko

tai näiden seosta sekä puu-, turve- tai kasvibiomassapohjaisen polttoaineen valmistuksessa syntyvää tuhkaa. Poltossa voidaan käyttää myös muita edellä mainittuihin raaka-aineisiin verrattavia puhtaita puuperäisiä aineksia.

Eläinperäisellä tuhkalla tarkoitetaan sivutuotetta, joka muodostuu poltettaessa luokan 2 ja 3 eläinperäisiä sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita. Poltto on sallittu sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyssä poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksessa tai valtioneuvoston asetuksen (362/2003) mukaisessa polttolaitoksessa. Tällä hetkellä markkinoille saa saattaa ainoastaan tuotantoeläinten lannan poltossa muodostuvaa tuhkaa. Muun luokan 2 ja 3 eläinperäisen tuhkan käyttö on sallittu ainoastaan omille pelloille.

Rakeistettuun tuhkalannoitteeseen saa lisätä epäorgaanisia lannoitevalmisteita käyttökelpoisuuden lisäämiseksi tai vähimmäisvaatimusten täyttymiseksi. Haitallisten aineiden enimmäispitoisuudet riippuvat käyttökohteesta. 

Tyyppinimikohtaiset vaatimukset

Puun ja turpeen tuhka

 • Metsäkäytössä P+K vähintään 2,0 %, Ca 6,0 %
 • Muussa käytössä neutraloiva kyky vähintään 10 % (Ca)

Eläinperäinen tuhka

 • muodostuu poltettaessa tuotantoeläinten lantaa
 • P+K vähintään 5,0 %

Käytön rajoitukset

Jos maaperä-, lehti- tai neulasanalyysillä on todettu maaperässä tai kasvustossa boorin puute, on sitä sisältävän lannoitteen levitysmäärä enintään 4 kg booria hehtaarille. Muussa tapauksessa enimmäislevitysmäärä on 2,5 kg booria hehtaarille. Tuhkalannoitteen, johon on lisätty booria, levittäminen pohjavesialueilla ja suojelualueilla on kielletty.

Keskimääräinen kadmiumin enimmäiskuormitus saa olla

 • maa- ja puutarhataloudessa enintään 7,5 grammaa hehtaarille viiden vuoden ajanjaksona annettuna
 • maisemoinnissa ja viherrakentamisessa 15 grammaa hehtaarille 10 vuoden ajanjaksona annettuna
 • metsätaloudessa 100 grammaa hehtaarille 60 vuoden ajanjaksona annettuna.

Metsätaloudessa käytettävän tuhkalannoitteen käytöstä aiheutuva keskimääräinen arseenin enimmäiskuormitus saa olla enintään 2,65 grammaa arseenia hehtaaria kohden vuodessa ja enintään 160 grammaa hehtaarille 60 vuoden ajanjaksona annettuna.

Tuhkan tuottajan velvollisuudet

Tuhkan tuottajaa koskevista ilmoitus - ja kirjanpitovelvollisuuksista voi lukea kohdasta lannoitealan toiminta. Tuhkan tuottajalla on lisäksi oltava omavalvontajärjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että lannoite täyttää sille lainsäädännössä asetetut laatuvaatimukset. Tuhkalla, jota luovutetaan tai myydään lannoitteeksi, on oltava tuoteseloste. Tuhkan hyödyntämisen ympäristölupavaatimuksia on käsitelty ympäristöministeriön muistiossa Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia. Tuhkan osalta asiaa löytyy sivulta 15.  

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2020