Lannoitevalmisteiden pakkausmerkinnät ja tuoteselosteet

Lannoitevalmisteen ostajalle ja käyttäjälle on aina myynnin tai luovutuksen yhteydessä annettava tuoteseloste. Pakatuissa tuotteissa tuoteselostetiedot on oltava kiinnitettynä pakkaukseen. Irtotavarassa tuoteseloste voidaan toimittaa esimerkiksi kuormakirjan yhteydessä. Merkintöjen on oltava suomen- ja ruotsinkielellä.

Lannoitevalmisteen pakkauksessa tai tuoteselosteessa on oltava muun muassa seuraavat tiedot:

 • tyyppi- ja kauppanimi
 • ominaisuudet, kuten ravinteet, pH tai johtokyky lannoitetyypistä riippuen 
 • koostumus
 • käyttöohjeet
 • valmistaja ja/tai maahantuoja

Markkinoilla voi olla myös toisessa EU:n jäsenvaltiossa markkinoilla olevia lannoitevalmisteita, jotka on tuotu Suomen markkinoille niin sanotun vastavuoroisen tunnustamisen perusteella. Näiden tuotteiden osalta merkinnät voivat poiketa Suomen kansallisen lainsäädännön mukaisista merkintävaatimuksista. Myös näitä tuotteita koskevat samat kieli- ja puhtausvaatimukset kuin kansallisen lainsäädännön mukaisia valmisteita.

Ilmoitettujen ominaisuuksien sallitut poikkeamat löytyvät maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta 24/11, liite III. Poikkeamat sisältävät näytteenottoon ja näytteen analysointiin sisältyvät epävarmuudet.

Ravinteiden ilmoittaminen Suomessa

Lannoitteen ravinnepitoisuutta ilmoitettaessa on huomioitava, että muualla Euroopassa pitoisuudet ilmoitetaan yleensä oksidimuodossa. Suomessa markkinoitavissa lannoitteissa ravinnepitoisuudet ilmoitetaan alkuaineina. Muuntokertoimet:

 • fosforipentoksidi (P2O5) x 0,436 = fosfori (P)
 • kaliumoksidi (K2O) x 0,830= kalium (K)
 • kalsiumoksidi (CaO) x 0,715 = kalsium (Ca)
 • magnesiumoksidi (MgO) x 0,603 = magnesium (Mg)
 • natriumoksidi (Na2O) x 0,742 = natrium (Na)
 • rikkitrioksidi (SO3) X 0,400 = rikki (S)

Muuntokertoimet löytyvät myös lannoiteasetuksesta (EY) N:o 2003/2003.

Lainsäädäntöä

Lannoitevalmisteiden pakkausmerkinnöistä on säädetty lannoitevalmistelaissa 539/2006, maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 24/11 sekä Ruokaviraston ylläpitämässä kansallisessa tyyppinimiluettelossa. EY-lannoitteiden pakkausmerkinnöistä on säädetty EU:n lannoiteasetuksessa N:o 2003/2003. Lannoitevalmisteiden merkintä- ja pakkausvaatimuksissa on lisäksi noudatettava sivutuoteasetuksen vaatimuksia.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.1.2020