Orgaanisen lannoitteen tuoteseloste

Orgaanisen lannoitteen tuoteselosteessa on annettava kirjallisesti tiedot lannoitevalmisteen tyyppi- ja kauppanimestä, ominaisuuksista, koostumuksesta, käytöstä sekä valmistajan ja/tai maahantuojan yhteystiedot.

Tyyppinimi

Orgaanisten lannoitteiden tyyppinimet löytyvät kansallisen tyyppinimiluettelon ryhmistä 1B1 - 1B4 (pdf). 

Moniravinteisten eli useampaa kuin yhtä pääravinnetta sisältävien orgaanisten lannoitteiden pääravinteiden pitoisuudet ilmoitetaan kokonaislukuina tyyppinimen perässä, esimerkiksi orgaaninen eläinperäinen NPK-lannoite 7-6-5. Jos lannoite sisältää lainsäädännön edellyttämän määrän sivu- ja hivenravinteita, tyyppinimen perään voidaan lisätä tapauksen mukaan merkintä "sisältää sivu- ja/tai hivenravinteita", esimerkiksi orgaaninen eläinperäinen NP-lannoiteliuos 7-6, sisältää hivenravinteita. Lannoitteen sisältämät sivu- ja hivenravinteet voidaan myös yksilöidä, esimerkiksi orgaaninen NK-lannoite 7-5, sisältää kalsiumia (Ca) ja kuparia (Cu).

Ominaisuudet

Ominaisuudet, kuten ravinteet ja niiden muodot, jotka lannoitevalmisteesta on ilmoitettava, on listattu tyyppinimikohtaisesti tyyppinimiluettelon kohdassa ”Tuoteselosteessa ilmoitettavat tiedot”.

Tyyppinimiluettelosta löytyvät lisäksi lannoitevalmistetyypeittäin ravinteiden ja muiden ominaisuuksien vähimmäismäärät, jos sellaisia on tyyppinimikohtaisesti asetettu. Muussa tapauksessa vähimmäismäärät ovat säädetty lainsäädännössä ja löytyvät maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta 24/11, liitteet I ja II. 

Ravinteiden pitoisuudet ilmoitetaan painoprosentteina kuiva-aineesta (%-ka), jonka lisäksi ne voidaan ilmoittaa painoprosentteina kokonaispainosta. Nestemäisissä lannoitteissa pitoisuudet voidaan painoprosentin lisäksi ilmoittaa tilavuusmittoina mg/l tai g/l. Ravinnepitoisuudet on ilmoitettava alkuaineina, minkä lisäksi ne voidaan ilmoittaa oksideina. 

Sivuravinteiden ilmoitettava vähimmäispitoisuus painoprosentteina

Kalsium (Ca) 1,4 %
Magnesium (Mg) 0,5 %
Natrium (Na) 2,2 %
Rikki (S) 1,0 %

Hivenravinteiden ilmoitettava vähimmäispitoisuus painoprosentteina

Boori (B) 0,01%
Koboltti (Co) 0,002 %
Kupari (Cu) 0,002 %
Rauta (Fe) 0,02 %
Mangaani (Mn) 0,01 %
Molybdeeni (Mo) 0,001 %
Sinkki (Zn) 0,002 %

Koostumus

Orgaanisten lannoitteiden tuoteselosteissa on ilmoitettava kaikki valmistukseen käytetyt raaka-aineet, myös lantalaji sekä kaikki tuotteeseen lisätyt aineet.

Orgaaniset lannoitteet voivat sisältää eläin- ja kasviperäisiä sekä mikrobiperäisiä orgaanisia aineita tai valmisteita. Orgaaninen lannoite ei saa sisältää yhdyskuntien tai teollisuuden jätevesilietteitä. Orgaanisiin lannoitteisiin voidaan lisätä rakeistamisessa ja stabiloinnissa tarvittavia aineita, elintarvikekäyttöön sallittuja väriaineita sekä Suomessa kasvinsuojeluaineeksi hyväksyttyjä orgaanisia ja epäorgaanisia aineita.

Kaikkia lannoitteita koskevat yleiset laatuvaatimukset sekä haitallisten aineiden enimmäispitoisuudet sekä hygieniavaatimukset. Yleisillä laatuvaatimuksilla tarkoitetaan sitä, että lannoitteiden pitää olla tasalaatuisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia eikä niiden käytöstä saa aiheutua kasvi- ja eläintautien tai vieraslajien leviämisen vaaraa. 

Eläinperäiset raaka-aineet on käsiteltävä sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimusten mukaisesti hyväksytyssä käsittelylaitoksessa. Pakkaukseen on merkittävä käsittelylaitoksen hyväksyntänumero.

Lääketeollisuuden sivutuotteista valmistetuissa orgaanisissa lannoitteissa ei antibioottijäämien määrä saa ylittää 0,1 mg/kg kuiva-ainetta HPLC-menetelmällä mitattuna.

Käyttö

Käyttöohjeessa kerrotaan mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon lannoitevalmistetta käytetään ja miten lannoitevalmiste levitetään. Käyttöohjeessa on ilmoitettava myös käyttöturvallisuuteen ja varastointiin liittyvät asiat.

Eläinperäisiin luokan 2 lihaluujauhoa tai luokan 3 käsiteltyä eläinvalkuaista (PAP) sisältäviin yli 50 kg:n lannoitepakkauksiin on lisättävä teksti: ”Orgaanista lannoitetta; varoaika levittämisestä vähintään 21 päivää, joiden aikana tuotantoeläimet eivät saa laiduntaa eikä laidunkasvillisuutta saa käyttää ruokintaan” tai vaihtoehtoisesti merkintä, että lannoitetta ei ole tarkoitettu levitettäväksi maahan, johon tuotantoeläimillä on pääsy.

Muuta 

Tuoteselosteessa voidaan antaa myös muita tietoja, jos ne ovat yksiselitteisiä, mitattavissa ja perusteltavissa eivätkä ne voi johtaa lannoitevalmisteen lopullista käyttäjää harhaan.

Lainsäädäntöä

Lannoitteiden pakkausmerkinnöistä ja laatuvaatimuksista, kuten ravinteiden vähimmäispitoisuusksista ja haitallisten aineiden enimmäispitoisuuksista, on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 24/11. Tyyppinimikohtaiset vaatimukset löytyvät Ruokaviraston ylläpitämästä kansallisesta tyyppinimiluettelosta. Eläinperäisten lannoitteiden käytön rajoituksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011. 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.2.2019