Lainsäädäntö

Alle on koottu lannoitevalmisteiden käyttöön, valmistukseen, markkinoille saattamiseen, tuontiin ja vientiin liittyvää lainsäädäntöä.  Ajantasainen lainsäädäntö löytyy Finlexin sivuilta. Lainsäädäntö löytyy koottuna myös maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta.

Lannoitevalmistelaki ja asetukset

Lannoitevalmistelaki 539/2006 (ajantasainen säädösteksti) säätelee lannoitevalmisteiden valmistusta, markkinoille saattamista, tuontia ja vientiä. Laki edellyttää muun muassa kaikilta toimijoilta omavalvonnan järjestämistä ja orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavilta laitoksilta laitoshyväksyntää. Lain tavoitteena on turvata markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden puhtaus ja turvallisuus.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista 24/11 säädetään lannoitevalmisteiden tyypeistä, tyyppinimiryhmistä ja tyyppinimiryhmäkohtaisista vaatimuksista sekä lannoitevalmisteiden laatu-, merkintä-, pakkaus-, kuljetus-, varastointi-, käyttö- ja muista vaatimuksista sekä lannoitevalmisteiden raaka-aineista. Muutokset: Maa- ja metsätalousministeriön asetukset 12/127/1312/1521/15, 5/16 ja 12/18.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 11/12 lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta säädetään toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuudesta, tiedostonpitämisvelvollisuudesta, omavalvontavelvollisuudesta, ennakkoilmoitusvelvollisuudesta, laboratoriohyväksynnästä, orgaanisia lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita valmistavan tai teknisesti käsittelevän laitoksen hyväksynnästä sekä lannoitevalmisteita koskevan valvonnan järjestämisestä. Muutokset: Maa- ja metsätalousministeriön asetus 13/15 ja 22/15.

Tyyppinimiluettelo

Ruokavirasto ylläpitää lannoitevalmisteiden kansallista tyyppinimiluetteloa. Ruokaviraston ylläpitämä virallinen tyyppinimiluettelo julkaistaan Ruokaviraston määräyskokoelmassa. 

Lannoiteasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003 (lannoiteasetus) koskee epäorgaanisten lannoitteiden ja kalkitusaineiden valmistusta, kauppaa ja käyttöä EU-alueella sekä näiden tuotteiden ja niiden raaka-aineiden tuontia ja vientiä. Asetuksen mukaisten ”EY-LANNOITE” tai "EY-LANNOITE KALKITUSAINEET" –merkinnällä varustettujen lannoitteiden ja kalkitusaineiden kauppaa ei saa rajoittaa kansallisilla säädöksillä.

Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä: EUVL N:o L 304, s. 1. Asetusteksti ja siihen tehdyt muutokset ja lisäykset ovat luettavissa EUR-Lex portaalista. Sivulta löytyy myös konsolidoitu versio, johon myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on sisällytetty. Lannoiteasetuksen 2003/2003 konsolidoitu versio 1.1.2016 (pdf, 1,56 Mt)

EU:n lannoitevalmisteasetus

Uuden lannoitevalmisteasetuksen (2019/1009) soveltaminen alkaa heinäkuussa 2022. Lannoitevalmisteasetus koskee CE-merkittyjä asetuksen mukaisia epäorgaanisia ja orgaanisia lannoitevalmisteita. Asetuksen kaikki kieliversiot

Sivutuoteasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus). Asetuksen tavoitteena on estää eläintautien leviäminen sekä varmistaa sivutuotteiden tunnistettavuus ja jäljitettävyys kuljetuksen ja käsittelyn eri vaiheissa. 

Komission asetus (EU) N:o 142/2011 asetuksen (EY) 1069/2009 toimeenpanosta. Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä: EUVL N:o L 300, s. 1-33. Asetusteksti ja siihen tehdyt muutokset ja lisäykset ovat luettavissa EUR-Lex portaalista.

Sivutuotelaki

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015 ja sen nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista 783/2015 eläimistä saatavista sivutuotteista sisältävät  EU:n sivutuoteasetusten kansalliseen toimeenpanoon liittyvät helpotukset, jotka koskevat sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöä ja hävitystä. Laissa säädetään myös valvontaviranomaiset ja niiden tehtävät.

Lannoitteiden kadmiumpitoisuus

Komission päätös 2006/348/EY Suomen tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa. Tämä päätös koskee Suomen poikkeuslupaa rajoittaa kansallisesti lannoitteiden kadmiumpitoisuutta.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.5.2020