Tyyppinimi

Lannoitevalmisteen tyyppinimellä pyritään kuvaamaan lannoitteen ominaisuuksia, kuten koostumusta, käyttötarkoitusta tai valmistusmenetelmää. Lannoitteen tyyppinimi on valvonnan kannalta tärkeä tieto, jotta voidaan valita tuotteelle soveltuvat valvonta-analyysit. Tyyppinimiluettelossa on tyyppinimen yhteydessä kuvaus lannoitteen ominaisuuksista, valmistusmenetelmästä, ravinnepitoisuuksista, sille asetetuista laatuvaatimuksista ja mahdollisista rajoituksista.

Vain sellaisia lannoitevalmisteita, joiden tyyppinimi löytyy joko kansallisesta tyyppinimiluettelosta tai EY-asetuksen mukaisesta lannoitetyyppien luettelosta, saa saattaa markkinoille, valmistaa markkinoille saattamista varten tai tuoda maahan. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 24/11 lannoitevalmisteista on määrätty lannoitevalmistetyyppejä ja tyyppinimiryhmiä koskevat vaatimukset.

Uuden tyyppinimen hakeminen kansalliseen tyyppinimiluetteloon

Lannoitevalmisteelle, jolle ei ole olemassa tyyppinimeä EY-asetuksen lannoitetyyppien luettelossa tai kansallisesta tyyppinimiluettelosta, voi hakea tyyppinimeä Ruokaviraston lomakkeella.

Tyyppinimihakemuksen mukana on toimitettava

  • selvitys tuotteen lannoitevaikutuksista, käyttäytymisestä maaperässä ja maan rakenteeseen vaikuttavista ominaisuuksista
  • kuvaus valmistusprosessista
  • selvitys raaka-aineista ja niiden alkuperästä
  • selvitys kemiallisesta ja biologisesta koostumuksesta sekä fysikaalisista ominaisuuksista
  • näytteenotto- ja analyysimenetelmät
  • käyttöohjeet, käyttömäärä ja käyttöä rajoittavat tekijät sekä varastointivaatimukset
  • tyyppinimen kuvaus sijoitettuna tyyppinimiluetteloon

Ruokavirasto voi pyytää täydentämään puutteellisen hakemuksen määräajassa. Määräaikaa voi tarvittaessa jatkaa jos asian selvittely sitä edellyttää.

Hakemuslomakkeessa ilmoitetut tiedot ovat julkisia asian vireille tulon jälkeen. Hakijan salassapidettäviksi tarkoitetut tiedot on ilmoitettava selkeästi kyseisissä liitteissä. Ruokavirasto tekee päätöksen tiedon salassapidosta tai julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti.

Tyyppinimihakemusten käsittely, lausuntojen pyytäminen ja päätöksen tekeminen on maksullista toimintaa, josta peritään maksu voimassa olevan maksuasetuksen mukaisesti. Tyyppinimen käsittelyn hinta vaihtelee keskimäärin välillä 800 - 1600 euroa.

Uuden tyyppinimen lisääminen kansalliseen tyyppinimiluetteloon 

Ruokavirasto tekee päätöksen tyyppinimihakemuksen ja siitä mahdollisesti pyydettyjen lausuntojen perusteella. Päätös lähetetään hakijalle ja se on valituskelpoinen. Valitusajan (30 pv) päättymisen jälkeen samanaikaisesti käsittelyssä olevat tyyppinimipäätökset ja mahdollisista lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset tyyppinimiluetteloon koostetaan Ruokaviraston määräykseksi.

Määräysluonnos toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön kautta notifioitavaksi Euroopan komissioon. Ilmoitusmenettelyssä komissiolla ja toisilla jäsenvaltioilla on kolme kuukautta aikaa esittää tai vaatia muutoksia määräyksen sisältöön. Jos notifioinnin jälkeen määräykseen tehdään muutoksia on se lähetettävä uudelleen notifioitavaksi. Ilmoitusmenettelyn jälkeen hyväksytty määräys käännetään ruotsiksi ja julkaistaan Finlexissä, jolloin se myös astuu voimaan. Lyhyimmilläänkin koko prosessi vie aikaa noin 6 kuukautta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 6.3.2019