Laitoshyväksyntä

Orgaanisten lannoitevalmisteiden tai niiden orgaanisten raaka-aineiden valmistajalla tai teknisesti käsittelevällä toimijalla täytyy olla Ruokaviraston hyväksyntä.

Laitoshyväksyntä on tuotantolaitos- tai tuotantolinjakohtainen ja se perustuu lannoitevalmistelakiin ja eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta lisäksi sivutuoteasetukseen. Hyväksyttyjen laitosten hyväksyntänumerot on merkitty Ruokaviraston valvontarekisteriin. Lisäksi sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyistä laitoksista ylläpidetään EU:n komission edellyttämää luetteloa Ruokaviraston internetsivuilla.

Kenen pitää hakea?

Lannoitevalmistelain mukainen hyväksyntä

Lannoitevalmistelain vaatima hyväksyntä koskee orgaanisten lannoitevalmisteiden valmistusta, jotka kuuluvat tyyppinimiryhmiin

  • IB1 orgaaniset eläinperäiset lannoitteet 
  • IB2 orgaaniset ei-eläinperäiset lannoitteet
  • 3A2 orgaaniset maanparannusaineet 
  • 3A5 maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet
  • 5A2 seosmullat jos valmistusprosessin osana on lantaa, orgaanisia jätteitä tai teollisuuden sivutuotteita.

Hyväksyntää ei edellytetä jätevedenpuhdistuslaitoksilta, jotka valmistavat tyyppinimiluettelon ryhmään 3A5 kuuluvia sellaisenaan maanparannusaineina käytettäviä sivutuotteita, kuten kalkkistabiloitua puhdistamolietettä tai termofiilisesti mädätettyä lietettä. Hyväksyntä vaaditaan kuitenkin siinä tapauksessa kun käsittelystä vastaa muu taho kuin itse puhdistamo.

Sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyntä

Sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyntämenettely koskee kaikkia laitoksia, jotka käsittelevät eläimistä saatavia sivutuotteita tai varastoivat niistä valmistettuja tuotteita. Eläinperäisistä sivutuotteista voidaan lannoitevalmisteita valmistavissa laitoksissa käyttää raaka-aineena luokkaan 2 kuuluvaa lantaa ja luokkaan 3 kuuluvaa ainesta, kuten päiväyksen ylittäneitä vähittäiskaupan elintarvikkeita, elintarviketeollisuuden valmistusvirheellisiä tuotteita, teurastamoiden ihmisravinnoksi soveltumattomia ruhonosia ja kotitalouksien ruokajätettä. Luokkaan 2 kuuluvat tartuntavaaran sisältävät sivutuotteet on painesteriloitava hyväksytysti ennen lannoitevalmisteita valmistavaan laitokseen toimittamista.

Sivutuoteasetuksen mukaisessa laitoksessa on oltava hygienisoiva käsittely, jossa on käsittelyn aikana suljetussa prosessissa saavutettava vähintään 70  asteen lämpötila vähintään tunnin ajan käsiteltävän materiaalin palakoon ollessa enintään 12 millimetriä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää validoitua hygienisoivaa käsittelyä, jonka toimivuus on osoitettu todennetusti. Edellä mainituista käsittelyvaatimuksista voidaan poiketa Ruokaviraston luvalla, jos laitoksessa käsitellään ainoastaan vähäriskisiä sivutuotteita kuten ruokajätettä tai lantaa.

Hyväksyntä- ja hygienisointivaatimukset eivät koske maatiloilla tapahtuvaa lannan käsittelyä, kun lanta käytetään tilalla itse tai sitä luovutetaan sopimuksesta toiselle tilalle lantana.

Sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää edellytetään myös sellaisilta laitoksilta, jotka käsittelevät eläinperäisiä sivutuotteita myös muuhun kuin lannoitevalmistekäyttöön kuten kaatopaikalle sijoitettavaksi tai energiana hyödynnettäväksi.

Hyväksynnän hakeminen

Laitoshyväksyntä haetaan Ruokaviraston lomakkeella. Hyväksynnän saamisen edellytyksenä on, että laitoksen toiminta täyttää lannoitevalmistelaissa asetetut vaatimukset. Eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten on täytettävä lisäksi sivutuoteasetuksen vaatimukset. Hyväksyntää hakevalla laitoksella on oltava vireillä tai voimassa oleva ympäristölupa. Mikäli toiminnalta ei ole vaadittu ympäristölupaa, on siitä oltava kirjallinen selvitys ympäristölupaviranomaiselta.

Hyväksynnän hakijan on osoitettava, että laitoksella syntyy turvallista ja käyttöön soveltuvaa lannoitevalmistetta tai sen raaka-ainetta.

Hakemuksessa on kuvattava

  • käsiteltävät raaka-aineet ja niiden varastointi
  • valmistusprosessi sisältäen hygienisoinnin
  • tiedot valmistettavista tuotteista
  • valmiiden tuotteiden varastointi ja tiedot mahdollisista etävarastoista

Hakemuksen liitteenä on oltava toimintaa koskeva prosessikaavio, asemapiirros ja omavalvontasuunnitelma sekä ympäristölupa tai –hakemus.

Hyväksyntäasian käsittelyn yhteydessä tarkastetaan muun muassa tuotantotilat, prosessin toiminta, omavalvonnan toteutus ja kirjanpito. Hyväksyntähakemuksen käsittely voidaan aloittaa, kun kaikki vaaditut asiakirjat on toimitettu Ruokavirastoon ja toimija osoittanut, että toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset.

Tuotteen markkinoille saattaminen ennen hyväksyntää

Lannoitevalmisteita, joiden valmistus edellyttää laitoshyväksyntää, voidaan tietyin ehdoin saattaa markkinoille jo ennen hyväksyntäpäätöstä. Ruokavirasto voi hakemuksesta antaa eräkohtaisen luovutusluvan hyväksyntää hakeneille laitoksille, jotta käsitelty aines voidaan saattaa markkinoille.

Luovutusluvan myöntäminen edellyttää, että erä täyttää lannoitevalmistelaissa ja sivutuoteasetuksessa määrätyt vaatimukset ja että toiminnassa ei ole havaittu hyväksyntää estäviä seikkoja.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.2.2019