Hyväksyttyjen laitosten omavalvontaraportti

Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavan hyväksytyn laitoksen on laadittava kalenterivuosittain omavalvontaraportti. Raportista tulee käydä selville vähintään seuraavat asiat:

  • tiedot kriittisten valmistus- ja käsittelyvaiheiden valvonnan tulosten saavuttamisesta
  • mikrobiologiseen laadun varmistukseen liittyvät tulokset
  • omavalvonnassa havaitut ongelmat ja puutteet sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet
  • asiakirjat kriittisten valvontapisteiden seurannassa käytettävien mittauslaitteiden toimivuuden tarkastamisesta
  • tiedot tuhoeläinten torjunnasta

Omavalvontaraportti toimitetaan Ruokaviraston lannoitevalmistevalvontaan viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Hyväksytyn laitoksen on lisäksi ilmoitettava välittömästi valvovalle viranomaiselle kaikista toiminnan poikkeavuuksista, jotka merkittävästi vaikuttavat lopputuotteen laatuun.