Ajankohtaista rehuista ja rehujen valvonnasta 2019

20.12.2019

Laki rehulain 4 ja 23 §:n muuttamisesta (1282/2019) ja laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta (1283/2019) tulevat voimaan 20.12.2019.

6.11.2019

Tiettyjen, tehostetussa valvonnassa olevien ei-eläinperäisten rehujen tuontivaatimukset muuttuvat

EU-säädösten vuoksi tehostetussa valvonnassa olevien ei-eläinperäisten rehujen tuontivaatimukset EU:n ulkopuolisista maista muuttuvat.  Näitä tehostetussa valvonnassa olevia rehuja voi 14.12.2019 alkaen tuoda 3. maista suoraan Suomeen vain Helsingin sataman tai Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastusasemien kautta ja näistä tuontieristä on tehtävä ennakkoilmoitus sähköisesti uudella Traces NT- järjestelmällä. Muiden rehujen tuontivalvontaa jatketaan nykyisellä tavalla. Linkki tiedotteeseen.

8.10.2019

Rekisteröityminen rehualan toimijaksi on edullisempaa käyttäen sähköistä asiointia

Ruokaviraston sähköinen asiointipalvelu Touko avautui siemen-, rehu- ja lannoitevalvonnan asiakkaiden käyttöön viime maaliskuussa. Palvelusta on kerrottu tarkemmin Ruokaviraston kotisivuilla. Rehualan toimijaksi rekisteröityminen Toukon kautta maksaa nyt 42 € ja postissa tai sähköpostilla lähetetty ilmoitus 95 €. Muutos- ja lopetusilmoitusten käsittely on edelleen maksutonta, ja niidenkin tekemisessä suositellaan käytettävän Toukoa.

Toukon kautta rehualan toimija voi katsella omaa yritystään koskevia viranomaisvalvontaan liittyviä tutkimustodistuksia, päätöksiä ja muita asiakirjoja.

Rekisteröitymisen hinnat perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetuksiin 1146/2018 ja  986/2019, joilla säädetään Ruokaviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisten suoritteiden (maksullisten viranomaispalveluiden) maksuista.

Palautteet ja yhteydenotot: touko(at)ruokavirasto.fi

9.7.2019

Rehun lisäaineisiin kaksi uutta funktionaalista ryhmää ja Komission tiedonanto ohjeista rehuhygieniaa koskevien säännösten soveltamisesta

Euroopan Komissio on julkaissut asetuksen (EU) 2019/962 rehun lisäaineista annetun asetuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteen I muuttamisesta. Liitteeseen lisätään kaksi uutta rehun lisäaineiden funktionaalista ryhmää. Uudet funktionaaliset ryhmät ovat 1o) muut teknologiset lisäaineet: aineet tai mikro-organismit, joita lisätään rehuun teknologista tarkoitusta varten ja jotka vaikuttavat suotuisasti rehun ominaisuuksiin sekä 4e) fysiologisen tilan stabiloimiseen tarkoitetut aineet: aineet tai mikro-organismit, jotka terveille eläimille annettuina vaikuttavat suotuisasti niiden fysiologiseen tilaan ja niiden stressinsietokykyyn. Linkki asetukseen https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/962/oj

Komission on julkaissut ohjeet rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 183/2005 tiettyjen säännösten soveltamisesta. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa rehualan toimijoita ja elintarvike- ja rehuketjuun kuuluvia kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ymmärtämään paremmin rehuhygienia-asetusta ja soveltamaan sitä oikein ja yhdenmukaisesti. On kuitenkin huomattava, että ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuimella on oikeus tulkita EU:n lainsäädäntöä lopullisella ja sitovalla tavalla. Linkki ohjeeseen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.225.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:225:TOC

21.5.2019

Raportti rehujen valvonnasta vuonna 2018 on julkaistu Ruokaviraston internetsivuilla. Linkki raporttiin (pdf)

20.5.2019

Rehujen tuotevalvonnan analyysitulokset 2018 on valmistunut. Linkki analyysituloksiin

15.5.2019

Lemmikkieläinten raakapakasteissa haitallisia bakteereita

Ruokaviraston mikrobiologian yksikössä toteutettiin viime vuonna projekti, jossa selvitettiin mahdollisten tautia aiheuttavien ja antibiooteille vastustuskykyisten mikrobien esiintymistä lemmikkieläimille tarkoitetuissa raakaruoissa (rehuissa). Koska raakaruokaa ei käsitellä mikrobien määrän vähentämiseksi, voivat mikrobit levitä raakaruuasta huonon käsittelyhygienian tai lemmikkien ulosteiden välityksellä myös ihmisiin ja ympäristöön. Lue lisää tiedotteesta

26.3.2019

Vuoden 2018 tiedot tuotantoeläinten rehuseosten, lemmikkieläinten ruokien ja turkiseläinten tuoreiden rehuseosten valmistusmääristä sekä lääkerehujen valmistus- ja tuontimääristä on päivitetty rehuvalvonnan tilastoihin. Siirry tilastosivulle tästä

13.3.2019

Ruokaviraston uusi sähköinen asiointipalvelu Touko on avattu 11.3.2019. Rehuvalvonnan asiakkaat näkevät palvelun avulla omaa yritystään koskevat viranomaisvalvontaan liittyvät tutkimustodistukset, päätökset ja muut asiakirjat. Lue lisää Toukosta.

31.1.2019

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja Ruokaviraston ohje "Jyrsijätorjunta ja jyrsijämyrkkyjen käyttö rehu- ja elintarviketuotannossa" on päivitetty. Ohje on tarkoitettu rehu- ja elintarvikealan toimijoille mukaan lukien alkutuotanto (maatilat). Siirry ohjeeseen tästä.

17.1.2019

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 11.1.2019: EU uudistaa säädöksiä eläinlääkkeistä ja lääkerehuista. Siirry tiedotteeseen tästä.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.10.2020