Muuntogeenisia tuotteita koskeva lainsäädäntö

 • Siemenkauppalaki 728/2000
 • Geenitekniikkalaki 377/1995
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003 muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta
 • Elintarvikelaki 23/2006
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (eli ns. yleinen elintarvikeasetus)
 • Rehulaki 1263/2020
 • Komission asetus (EU) N:o 619/2011 rehun virallisessa valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tutkittaessa sellaisen muuntogeenisen aineksen esiintymistä, jota koskeva lupamenettely on kesken tai jonka lupa ei ole enää voimassa
 • Komission asetus (EU) N:o 691/2013 asetuksen (EY) N:o 152/2009 muuttamisesta näytteenotto- ja määritysmenetelmien osalta
 • Valtioneuvoston asetus 910/2004 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä niin kuin se on muutettu valtioneuvoston asetuksella 135/2008  ja valtioneuvoston asetuksella 846/2017.

 

Komission päätökset

 • 2011/884/EU: Komission täytäntöönpanopäätös kiireellisistä toimenpiteistä, jotka koskevat ei-luvallista muuntogeenistä riisiä Kiinasta peräisin olevissa riisituotteissa
 • 2013/287/EU: Komission täytäntöönpanopäätös kiireellisistä toimenpiteistä, jotka koskevat ei-luvallista muuntogeenistä riisiä Kiinasta peräisin olevissa riisituotteissa, annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/884/EU muuttamisesta
Sivu on viimeksi päivitetty 3.2.2021