Yritysten yhteistyöhankkeet ja yritysryhmät

Yhteistyöhanke on elinkeinojen kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä. Yhteistyö voi olla yritysten välistä yhteistyötä (esimerkiksi yritysryhmähankkeet), yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Yhteistyöhankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen.

Yhteistyöhankkeella voidaan esimerkiksi

  • kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä maataloudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa ja maaseudun pienissä yrityksissä
  • kehittää biotalouden tuotantoketjuja ja korkean jalostusarvon tuotteita
  • kehittää lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita
  • kehittää hajautettua energian tuotantoa, resurssitehokkuutta sekä uusia menetelmiä ja teknologioita ilmastonmuutoksen lieventämiseksi
  • kehittää elintarvikkeissa, energian tuotannossa ja teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan tarjontaa, toimitusketjuja ja logistiikkaa
  • edistää maatiloilla tuotettavien, hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalvelujen kehittämistä, tuotteistamista ja markkinointia
  • rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä sekä tukea matkailua harjoittavien mikroyritysten matkailupalveluiden kehittämistä, markkinointia ja myyntiä.

Hankkeen hallinnoija hakee tuen hankkeeseen Hyrrä-asiointipalvelussa. Hankkeeseen osallistuvien yritysten ei tarvitse täyttää hakemusta.

Toimi näin, kun haet tuen hankkeen hallinnoijana

Tukitasot ja tukityypit

Koordinointi- ja aktivointihankkeet, tuki 100 %

Koordinointi- ja aktivointityyppisessä yhteistyöhankkeessa kootaan yritysten kehittämistarpeita sekä etsitään uusia markkinoita ja yrittämisen mahdollisuuksia. Tämäntyyppinen hanke ei sisällä valtiontukea ja voi saada täyden 100 %:n tuen.

Hanke ei tarjoa suoraan yrityksiä hyödyntäviä neuvontapalveluita vaan tulosten tulee olla kaikkien alueen yritysten käytettävissä. Diagnoosi siis voidaan tehdä ja resepti kirjoittaa, mutta varsinainen parantaminen tapahtuu vasta alemman tukitason hankkeilla.

Koordinointi- ja aktivointityyppistä hanketta voikin käyttää erityisesti yritysryhmähankkeiden valmisteluun. Yrityksen kehittämistarpeen arvioinnin laajuus voi näissä hankkeissa olla enintään noin yhden neuvontapäivän mittainen.

Tiedonhankintahanke (teollinen tutkimus), tuki 80 %

Hankkeilla voidaan hankkia ja tuottaa pienille yrityksille uutta tietoa ja taitoa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseen tai olemassa olevien tuotteiden, prosessien tai palveluiden huomattavaksi parantamiseksi. Tietoa voidaan hankkia myös prototyyppien rakentamiseen tai kehittämistyötä tukevan pilottihankkeen suunnitteluun.

Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke (kokeellinen kehittäminen), tuki 60 %

Hankkeilla voidaan kehittää uusia tai parantaa olemassa olevia tuotteita, palveluita tai prosesseja sekä testata ja pilotoida niitä. Pilotoinnilla tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai menetelmän testausta pienessä mittakaavassa, jotta voidaan arvioida sen mahdollisuuksia menestyä täydessä mittakaavassa tai varsinaisilla markkinoilla.

Hanketta voidaan hyödyntää maataloudessa, elintarvikealalla, metsätaloudessa ja maaseudun pienissä yrityksissä. Hankkeella voidaan kehittää lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita sekä toteuttaa menekinedistämistoimia elintarvikkeiden paikallisille markkinoille.

Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75 %

Yritysryhmän kehittämishankkeessa 3–10 yritystä kehittää yhdessä toimintaansa ja samalla voidaan kehittää jokaista yritystä myös yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Kaikki hankkeeseen myönnettävä tuki jyvitetään osallistujayrityksille de minimis -tueksi, joten valtiontukisäännöt eivät rajoita hankkeessa ja yrityksissä toteutettavia kehittämistoimenpiteitä.

Yritysryhmän kehittämishankkeessa ei voi olla mukana maatalouden alkutuotantoa palvelevaa kehittämistä. Sitä voidaan tehdä tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishankkeessa (tuki 60 %).

Koulutushanke yritysryhmälle, tuki 75 %

Yritysryhmän koulutushankkeessa voidaan muista koulutushankkeista poiketen tarjota neuvontaa myös yksittäisille yrityksille. Yritysryhmän koulutushanke soveltuu esimerkiksi laatuvalmennukseen, koska yhteisen koulutuksen lisäksi se voi sisältää yrityskohtaista neuvontaa yritysten omien laatujärjestelmien laadintaan.

Ryhmässä tulee olla vähintään 3 osallistujayritystä, enimmäismäärää ei ole. Yritysryhmässä ei voi olla mukana maa- tai metsätalousyrityksiä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2018